MS v motorovom zvesnom lietan 2001 - Lu?enec.
29.07.2001

?lnok je s lskavm zvolenm autora prebrat zo strnky http://www.jozinko.szm.sk

V d?och 26. - 29. 7. 2001 sa konali M-SR v motorovom zvesnom lietan na letisku Bo?kovce v tesnej blzkosti mesta Lu?enec. tvrtok 26. 7. 2001 bol vyhraden na prlety a prchody ?astnkov, ubytovanie, prpravu lietadiel a pilotov. Piatok 27. 7. 2001 bol u prv s?an de?. Sobota 28. 7. 2001 bola vyhraden na ukon?enie s?ae a vyhodnotenie. Nede?a 29. 7. 2001 slila ako rezervn de? v prpade nepriazne po?asia.

Vo tvrtok sa ?astnci M-SR stretli na letisku Bo?kovce. Niektor prili v karavanoch, ostatn vyuili ubytovanie v areli letiska. Po zvtan sa so znmimi a predstaven sa s neznmimi, za?ali sa rozba?ova? lietajce aparty. V podve?er mnoh vyuili monos? polieta? si a oboznmi? sa s okolm. Ve?er o 21,00 hod. sa v klubovni konal breefing na nasledujci de?.

Piatok. tart bol ur?en na 06,00 hod. Vypsan bola rchlostn disciplna. Trojuholnkov tra? bolo treba preletie?, ?o najvyou rchlos?ou. Tra? merala pribline 13 km. Po?asie rno vak zmarilo silie usporiadate?ov. Chuchvalce hmly sa preva?ovali nad letiskom a nepomhalo ani to, e sa ich Bohumil Kamencay pokal s FITI-nou rozohna?. tartova? sa za?alo a o 07,15 hod. Postupne sa na trati vystriedali vetky posdky. V tento de? sa letela aj disciplna na presnos? pristtia. Individulne, vo vkach medzi 200 a 300m, s?aiaci vypnali motor svojich strojov a po 180 zkrute pristvali do vymedzenho priestoru na asfaltovej pristvacej drhe. Kad mal tri s?an pristtia. Ve?er bol ur?en lietaniu po okol.

Sobota. tart o 06,30 hod. Naviga?n disciplna na trati dlhej cca 61 km s tromi oto?nmi bodmi a jednou tajnou brankou. Kad s?aiaci si mal vyrta? ?as letu, za ktor prelet tra?. Tento ?as nahlsil pri tarte a kadch za?atch 10 seknd plus alebo mnus, od tohto ?asu, bolo trestanch trestnmi bodmi. Po odlietan tejto disciplny, sa prelo na hod lopti?kou do vymedzenho tvorca. Kad mal tri s?an pokusy. Poobede bolo vyhodnotenie s?ae a odovzdvanie cien. Ceny odovzdvali Marin Turan - prezident LAA a Ladislav Horvth - organiztor s?ae.

A ak je poradie v?azov na Majstrovstvch Slovenska v motorovom zvesnom lietan na rok 2001? Takto:

  1. miesto
  2. Bohumil KAMENCAY z Topo??ian
  3. miesto
  4. Miroslav HULIAK (oprava!!!)
  5. miesto
  6. Jozef SAJAN z Malaciek

Zverom treba skontatova?, e s?a bola ve?mi dobre pripraven a zorganizovan. Treba pochvli? aj fkuchra, ktor pripravoval vborn jedl pre hladn aldky s?aiacich. Tak do skorho videnia na ?a?ch zletoch a s?aiach.

Za ROGALLO TEAM MALACKY

Milan Halaj a Jozef Sajan

 

Posledná úprava ( 02.03.2009 )