Zasadanie prezdia LAA SR 12.5.2006
12.05.2006

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR,

konanho d?a 12.05.2006 v iline.

Prtomn: R. Setni?ka, M. kvarka, M. Turan, M. Grega, D. Sekerkov, P. Mensk telefonicky

  1. Prezident LAA SR informoval o podpsan zmluvy s p.Jur?kom oh?adom tvorby Leteckho magaznu. Zmluva bola podpsan na sumu 50.000,-Sk a na 3 relcie, prv spltka bola uhraden vo vke 16.600,-Sk. Pokia? bude pre ns relcia nevyhovujca, je monos? od zmluvy odstpi?. Prv relcia by sa mala objavi? na obrazovke STV2 v mesiaci jn.
  1. Prezdium upravilo mzdu p.Sekerkovej, a to na 15.900,-Sk btto mesa?no, s platnos?ou od 01.05.2006.
  2. Prezdium odshlasilo uzatvorenie prkaznej zmluvy pre p.Gregu od 01.05.2006 do 31.12.2006 vo vke 120.000,-Sk s tm, e mesa?ne bud vyplcan zlohov platby vo vke 15.000,-Sk.
  3. Prezdium odshlasilo, e cestovn nklady hlavnho technika nepresiahnu limit 180.00,-Sk.
  4. Prezdium chvlilo termn podania projektov pre prcu s mldeou a telesne postihnutmi (2%) do 30.06.2006.
  1. Prezdium schvlilo rozdelenie financi pre jednotliv zvzy nasledovne:

PK 180.000,-Sk

ZK 144.000,-Sk

MZK 144.000,-Sk

MPK 132.000,-Sk

Ide o rozdelenie sumy 480.000,-Sk z darov ?lenov a dotcie rovnm dielom pre vetky zvzy a sumu 120.000,-Sk z ?lenskch prspevkov, rozdelenej pod?a percentuleho zastpenia jednotlivch zvzov (PK 50% - 60.000,-Sk, ZK 20% - 24.000,-Sk, MZK 20% - 24.000,-Sk, MPK 10% - 12.000,-Sk).

Zvzy me financie sa mu ?erpa? priebene, najneskr vak do 31.10.2006, a to psomnou iados?ou alebo zaslanm dokladu k hrade.

Zapsala: Sekerkov Schvlil: Setni?ka