Valn hromada zvzu ZL 6.11.2004
06.11.2004

Zpis z valnej hromady Zvzu ZL,

Konanej d?a 6.11.2004 v Podbrezovej.

 

 

Valnej hromade predsedal Juraj Sladk. Program valnej hromady bol schvlen absoltnou v?inou. Ako zapisovate? bol odshlasen Peter Gaparovi?. Komisia v zloen Jaroslav Sojka a Peter Frhwald bola poveren vytvorenm nvrhu uznesenia a s?tanm hlasov pri vo?be predsedu a delegtov.

 

Sprvu o ?innosti Zvzu zvesnho lietania pre?tal Juraj Sladk.

 

Predseda LAA, Ivan Priesol stru?ne informoval o ?innosti LAA v tomto rmci:

 • financovanie asocicie (100,- od M pre prcu s mldeou < 21 rokov)
 • 1.1.2003 zkon o ochrane prrody (znik preteku na Chopku, )
 • nvrh viacstrannho jednania (M, MD, MP, MH)
 • nvrh zmeny leteckho zkona
 • nov kultra v LAA - vznik zvzu MPG
 • nov org. poriadok
 • odmietnutie pokra?ovania vo funkcii (odpor?a kandidta zvzu MPG, p. Setni?ku)
 • propagcia v roku 2005 za?na leteck magazn na STV2, bol ponknut priestor na vstave Incheba (zadarmo)
 • zintenzvnenie a zlepenie spoluprce s L(rozrenie poverenia), nominovanie reprezentantov LAA za ?lenov stlej komisie pre vyetrovanie LN L (Grega, Turan, kvarka)
 • prce na vnimkch svisiacich s intalovanm veternch hlsok

Hlavn technik LAA, Milan Grega informoval prevane o technickch otzkach:

 • rok 2005 30 rokov zvesnho lietania na Slovensku
 • po?ty: platn pilotn preukazy: 51, platn technick preukazy: 37
 • leteck nehody za zvz ZL: 2004: iba 2 letec incidenty (kvli prevencii treba nahlasova? kad incident)
 • prsnejie retrikcie proti pilotom poruujcim pravidl (Tepli?ka ndzov vysielanie 121,5 MHz, MPK lietajci 8-10 metrov nad obcou, PK lietajci v zakzanom priestore po?as leteckho d?a v Dubnici nad Vhom)
 • podnet na rozsiahlejie vyuitie triedy G (nvrh FL85 resp. FL95 v prac. d?och)
 • nvrh na pridelenie leteckej AM frekvencie a FM frekvencie v okol 140MHz.
 • treba dosta? letov terny (preletov trasy) do AIP
 • zapracovanie pripomienok do pripravovanej smernice SM12 (platnos? TP 2roky)

Anna Nociarov informovala o chystanch majstrovstvch sveta v auguste 2007. Prezentcia je na strnke: http://www.zelpo.//hang-gliding/lpo.

Prprava s?ae prebieha za pomoci gen. sponzora s?ae, P Podbrezov v spoluprcia so Slovenskm Aeroklubom. O tde? CIVL rozhodne o odporu?en k ?aliemu prejednvaniu na plen. schdzi v Uruguaji budci rok vo februri. Protikandidtom je Texas z USA.

Nutnos? obsadenia riadite?a s?ae, tartrov sksenmi pilotmi.

Problmy s ochranrmi nutnos? riei? komplexne, v zkone.

Diskusia:

 

 1. Podpora mladch pilotov (hlavne pod J. Buchelom) z prspevkov M.
 2. Situcia v regine zpadnho Slovenska [Bratislava Peter Frhwald] zlepenie propagcie medzi tudentmi, dos? vysok zujem.
 3. Situcia v regine strednho Slovenska [Bnovce Jozef Buchel] spoluprca s klubom v Prievidzi. Zujem o prezentciu na Inchebe. Treba h?ada? konsenzus s ochranrmi. Terny: ?ihoc, Inovec (1050m) vietor Z asfaltka a na vrch. [ilina Hlouek] Strank sa stva nedostupn pre s?ae (neshlas vlastnkov pozemkov a firmy Kia). Vstup len na povolenku (pokuta od lesnej stre do 5000,- Sk). Martinsk Hole ve?mi perspektvne, ale poruen cesta a problm s malmi vkami pri prelete Krivnskej Malej Fatry. [Ruomberok Michal Uhrn] tern Predn Cho? je v 5. stupni ochrany. S?anosti miestnych vlastnkov obrbanej pdy boli vyvrten ako neopodstatnen. Tern Roha?ka je schvlen (spoplatnen 100,-Sk /de?), ale problematick na pristtie. Pokra?ovanie kopca Poludnica je op? v 5. stupni ochrany prrody. Monos? navijkovch vzletov (zostva dokon?i? strihacie zariadenie) lano 1000m, v oblasti nboru novch pilotov stagncia. [Bansk Bystrica Bohu Kolesr] Problm s Podkonic. Pleami Anna Nociarov dohodla s drustvom, e aut treba po vvoze vrti? ku chate a preukazova? sa preukazom P port. Urbaritu patr iba les a nie cesta. Pilot m prvo odmietnu? zaplati? pokutu lesnej stri na mieste a necha? sa predvola?. [Preov Jaro Sojka] Terny: B?e maj ve?mi pekn otvoren profil. Kapuansk hrad sa hor kvli prstupovej ceste. S?ubica je ve?mi ?ako dostupn.
 4. OLC: Vlasto Hlouek navrhuje odmeni? prvch 6 pilotov sumou od 3000,- do 500,- Sk (spolu 10500,- Sk)
 5. frekvencie: Vlasto Hlouek odpor?a psmo bliie k frekvencii 147MHz. Jaro Sojka vyjadril pochybnosti a poukzal na monos? zaplati? si ur?it psmo. Milan Grega navrhol priechodnejie psmo 143MHz.
 6. Organizcia Majstrovstiev Slovenska: Edo Dropko neshlas s terajm systmom, kedy s ?udia dran v napt na telefnoch, pretoe sa neme tak rchlo prispsobi?. Navrhuje organizova? iba 2 pred?en termny a pred?en majstrovstv po?as Podbrezovej. Po dlhej a intenzvnej diskusii vyplynulo: v aprli sa ete ned organizova? s?a, bud sa organizova? pred?en s?ae bez nhradnch termnov 2x4 dni + 9dn Podbrezov s minimlne mesa?nm odstupom.
 7. Financovanie: LAA v deficite (max. 3000,-Sk na cestovanie), nvrh rozpo?tu bude vopred zaslan delegtom (potencilne zvenie poplatkov)
 8. Za ?lenov novho predsednctva bolo zvolen star predsednctvo tj.:

Predseda: Juraj Sladk

?lenovia: Anna Nociarov, Jozef Buchel, Peter Gaparovi?, Peter Frhwald

 1. Za ?lenov prezdia za zvz ZL boli zvolen Juraj Sladk, Peter Frhwald
 2. Za ?lenov revznej komisie boli zvolen Vlastimil Hlouek
 3. Ako delegti bud na valn hromadu LAA navrhnut (okrem samotnho predsednctva): Bohuslav Kolesr, Ferdinand Nizner, Vlastimil Hlouek, Peter Jandk, Jozef Kunk a nhradnk: Anton Lslop

 

Uznesenie bolo schvlen plnm po?tom hlasov.

 

 

 

Zapisoval: Peter Gaparovi?