Zasadanie prezdia LAA SR 4.12.2002
04.12.2002

Zpis zo zasadnutia prezdia LAA SR,

konanho d?a 4.12.2002 iline

 

Prtomn: Marin Turan, Milan Grega, Miroslav Jan?iar, Juraj Sladk, Vasil Kollr, Dagmar Sekerkov

 

 • 1. Vyhodnotenie uznesenia Konferencie LAA z 23.11.2002

Prezident LAA Marin Turan upozornil na bod uznesenia tkajci sa ?elovho viazania prostriedkov vytvranch vcvikovmi strediskami vhradne na nklady spojen s kontrolami a ?inos?ou tchto stredsk zo strany orgnov LAA SR a jednotlivch zvzov. Pod?a jeho nzoru nem LAA dostatok vlastnch prostriedkov. Navrhn? na pokra?ovan konferencie zmierni? formulciu a povoli? ?erpa? prostriedky aj na in ?ely pod?a aktnej potreby.

 

 • 2. Nov stanovy LAA SR

Do komisie na vypracovanie novch stanov boli predsedami zvzov vymenovan tto ?lenovia: Marin Turan, Jaroslav Oulick za Zvz motorovho lietania

Miroslav Jan?iar a Ivan Priesol za Zvz PG

Juraj Sladk a Jaroslav Sojka za Zvz ZL

 

 • 3. Kontrola hlsen pre L v zmysle poverenia

RLP doteraz hlsenia nepodval, prv bolo podan v septembri. RLP m za lohu poda? ?alie hlsenie do konca 12/02. Od roku 2003 treba podva? pravideln kvartlne hlsenia aj keby sa nevykonvala iadna letov ?innos?.

Z: RLP

T: stly

 

 • 4. RLP ma rok 2003

Vasil Kollr sa vzdal funkcie RLP. Prezdium poverilo Marina Turana vykonvanm funkcie RLP do termnu konania druhej ?asti konferencie LAA v marci 2003. Odovzdanie a prebratie funkcie sa uskuto?n 27.12.2002 v iline. S?asne prezdium schvlilo finan?n odmenu vo vke 40.000,- Sk pre kumulovan funkciu prezident LAA a RLP pre rok 2003 vrtane cestovnch nkladov. T sa bude vyplca? kvartlne na zklade finan?nej situcie v LAA.

 

 • 5. Odme?ovanie hlavnho technika

Na zklade nvrhu prezidenta LAA prezdium schvlilo finan?n odmenu pre hlavnho technika LAA na rok 2003 vo vke 40.000,- Sk, splatn kvartlne v zvislosti od vvoja prjmov LAA.

 • 6. Odmeny za rok 2002 pre ?lenov prezdia

?lenovia prezdia sa vzdali odmien .

 

 • 7. Nklady na kancelriu

Po posden nkladov na telefny roku 2002 (a 60.000,- Sk) prezdium rozhodlo o zakpen mobilnho telefnu do kancelrie LAA. Predben rozhodnutie je pre program 55 viac od Eurotelu spolu s akciovm MT. D. Sekerkov zist podrobnosti.

Z: Sekerkov

T: 12/02

 

V zujme ?alieho zniovania nkladov prezdium rozhodlo o motiva?nej odmene pre D. Sekerkov v roku 2003 vo vke 10% z uetrench nkladov na telefny oproti roku 2002.

 

Prezdium schvlilo mzdu pre D. Sekerkov vo vke 8.300,- Sk mesa?ne plus tvr?ro?n odmeny.

 

 • 8. Spravodaj LAA

Predpokladan termn vydania okolo 15.12.02.

Obsah: - ?lensk a in poplatky na rok 2003

 • - uznesenie z konferencie delegtov LAA
 • - informcia o zkonnom poistnom
 • - zloenei predsednctiev jednotlivch zvzov
 • - eky a formulre na 1% z dane z prjmov
 • - krtke prspevky predsedov zvzov

 

 • 9. Vcvikov stredisk

iados? o zriadenie alebo pred?enie licencie vcvikovho strediska PG mus by? schvlen predsednctvom zvzu PG.

Zvz PG bol upozornen na neplatnos? vo?by hlavnho inpektora PG Michala Orolna, pretoe to nie je v slade so smernicou LZ-1

 

 • 10. Zverejnenie smernc na internete

Prezdium rozhodlo o zverejnen smernc na internete.

Z: Sekerkov

T: 31.01.2003

 

 • 11. Informcie hlavnho technika

HT upornil na skuto?nos?, e vo vyetrovacch sprvach leteckch nehd chbaj zvery s odpor?anm na prevenciu. Takisto informoval o slovenskom vrobcovi PG a procese schva?ovania jeho vrobkov.

 

 • 12. Rzne

Prezident LAA informoval o vrten licencie inpektora ?. 2 Matovi kvarkovi.

 

Zapsal: Juraj Sladk

 

V iline 4.12.2002