Valn hromada zvzu ZL 9.11.2002
09.11.2002

Uznesenie valnho zhromadenia

zvzu zvesnho lietania LAA SR

konanho d?a 9.11.2002

 

 1. Berie na vedomie:
 • - Informciu prezidenta LAA SR p. M.Turana o ?innosti asocicie a vsledkoch kontrol a rokovan so ttnymi orgnmi.
 • - Sprvu o ?innosti zvzu ZL podan p. J.Sladkm.
 • - Reprezenta?n rebr?ek za rok 2002 v zmysle portovho poriadku.
 • - Vo?bu predsednctva zvzu ZL v zloen:

J.Sladk

A.Nociarov

J.Sojka

V.Hlouek

 • - Vo?bu predsedu zvzu ZL p. J.Sladkho
 • - Vo?bu delegtov zvzu ZL na konferenciu delegtov LAA SR v zloen:

J.Buchel, J.Kunk, P.Gaparovi?, B.Kolesr, F.Nzner, S.Kme?

Nhradnci: .urlak, P.Nedeliak

 1. Uklad delegtom konferencie LAA SR navrhn? tieto nvrhy:
 • - Nezvyova? ?lensk poplatok LAA nad rmec 600 700 Sk
 • - Podpori? kandidatru M.Turana na prezidenta LAA
 • - Navrhn? V.Hlouka do revznej komisie LAA
 1. Uklad predsednctvu zvzu ZL
 • - Zorganizova? MSR v Podbrezovej pred MS v Brazlii
 • - Zisti? monosti ttnych fondov pre financovanie zriadenia meteohlsok
 1. Poveruje P.Gaparovi?a vypracova? nvrh na pouvanie internetu, softvru a E-mailu v kancelrii LAA s cie?om zni? potov nklady a zefektvni? komunikciu cez internet.
 2. Poveruje predsednctvo zvzu ZL navrhn? a riei? pre budcu seznu systm vyhodnocovania preletov formou Cros Country.

 

 

V Podbrezovej 9.11.2002 Zapsal J.Sojka