Valn zhromadenie zvzu PG LAA SR 19.10.2002
19.10.2002

Uznesenie valnho zhromadenia Zvzu paraglidingu LAA SR,

Donovaly,

19. oktber 2002

 1. Valn zhromadenie vzalo na vedomie informciu Prezidenta LAA o ?innosti LAA v obdob od roku 2000 do roku 2002.

 1. Valn zhromadenie vzalo na vedomie sprvu o ?innosti Zv. paraglidingu LAA SR prednesen predsedom zvzu za obdobie 2000 a 2002.

 1. Valn zhromadenie vzalo na vedomie sprvu Volebnej a mandtovej komisie

 1. Valn zhromadenie zvolilo za predsedu zvzu paraglidingu pna M. Jan?iara.

 1. Valn zhromadenie zvolilo predsednctvo zvzu paraglidingu v zloen :
 • p. M. Oroln, podpredseda,
 • p. I. Priesol, ?len
 • p. . Vyparina, ?len
 • p. P. Mensk, ?len

 1. Valn zhromadenie zvolilo tchto delegtov koferencie LAA SR :
 • pp. M.Jan?iar, M. Oroln, I.Priesol, . Vyparina, P. Mensk, P. Hrka, Z. Ka?mar, A. arick, R. Setni?ka, M. Kocik
 • nhradnk: P. Jure?ka

 1. Valn zhromadenie uklad predsedovi zvzu prerokova? nvrh na zvenie poistnho krytia razovho poistenia.
 • Zodpovedn : Predseda zvzu.
 • Termn: do 28.2.2003

 1. Valn zhromadenie iada Riadiaceho letovej prevdzky LAA, aby podnikol vetky kroky smerujce ku zverejneniu ICAO mapy SR na Internete.
 • Zodpovedn: p. V. Kolr
 • Termn : 31.12.2002

 1. Valn zhromadenie uklad vetkm vcvikovm strediskm, aby kad rok do 30. aprla predloili kompletn vstroj na spolo?n ro?n prehliadku v prtomnosti hlavnho technika LAA SR, pri?om kad padkov klzk, zaraden do vcvikovho strediska mus by? kategrie A pod?a klasifikcie renomovanej skuobne (LAA ?R, DHV, SHV, AFNOR atp.)
 • Zodpovedn: Vcvikov stredisk
 • Termn: priebene

 1. Valn zhromadenie poveruje predsedu zvzu rokovanm so sprvcom textovch sprv ivej panormy STV s cie?om, aby tieto sprvy zahr?ovali aj informcie o smere a sile vetra.
 • Zodpovedn: predseda zvzu
 • Termn: 31. 12. 2002

 1. Valn zhromadenie odpor?a ?lenom zvzu vyui? monos? venova? 1% z dan na ?innos? LAA SR.

 1. Valn zhromadenie iada Prezidenta LAA SR o optovn zverejnenie podmienok udelovania technickho preukazu pre PK pri ich dovoze a pri ich kpe na zem Slovenskej republiky.
 • Zodpovedn: prezident LAA

 1. Valn zhromadenie poveruje portov komisiu zvzu prehodnoti? kritria vydvania licencie Tandem pilot.
 • Zodpovedn: Z. Ka?mar
 • Termn: 31. 12. 2002

 • 14. Valn zhromadenie uklad predsednctvu zvzu preveri? alternatvne monosti financovania ?innosti zvzu a ttnej reprezentcie v spoluprci s niektorou marketingovou agentrou.
 • Zodpovedn: I. Priesol
 • Termin: 31.12. 2003

 • 15. Valn zhromadenie poveruje prezdium LAA SR preveri? monos? zskania podobnho tattu pre svojich ?lenov ako maj ?lenovia IAMES (vo?n pohyb v terne)
 • Zodpovedn: Prezdium LAA

 • 16. Valn zhromadenie zavzuje predsedu a predsednctvo zvzu iniciova? obnovenie rokovan s vedenm LAA ?R o vzjomnom uznvan dokladov.
 • Zodpovedn: M. Oroln
 • Termn: 31.12. 2002

 • 17. Valn zhromadenie uklad predsedovi zvzu iniciova? rokovania vntri LAA o z?avch na ?lenskom LAA pre dchodcov.
 • Zodpovedn: Predseda zvzu
 • Termn: priebene

 • 18. Valn zhromadenie zavzuje delegtov zvzu na konferenciu LAA SR presadzova? na konferencii jednotliv body uznesenia valnho zhromadenia.
 • Zodpovedn: delegti konferencie LAA SR
 • Termn: 23.11. 2002

 • 18. Valn zhromadenie uklad delegtom konferencie LAA SR povoli? zvenie ?lenskho v LAA o maximlne 20 %, bez zoh?adnenia zvenia poistnho.

 

 

Toto uznesenie schvlili ?astnci valnho zhromadenia jednomyse?ne.