Zasadanie prezdia LAA SR 6.3.2002
06.03.2002

Zpis zo zasadnutia prezdia LAA SR,

konanho d?a 6.3.2002 Poprade

Prtomn: Marin Turan, Milan Grega, Miroslav Jan?iar, Juraj Sladk

 

  • 1. Prezdium odmietlo nvrh na vytvorenie tattu ?estnho ?lena

 

  • 2. Prezdium odmietlo nvrh na vytvorenie osobitnej sadzby ro?nho ?lenskho pre pilotov dlhodobo vzdialench mimo SR, pretoe ho pri s?asnej nzkej sadzbe ?lenskho nepovauje za ekonomicky oprvnen.

 

  • 3. Prezdium prerokovalo vsledky kontrolnej akcie Leteckho radu na Donovaloch pri prleitosti konania pretekov psch zprahov. Pri tejto kontrole zistil L nieko?kch pilotov PG bez poadovanch dokladov, takisto bolo zisten, e doteraz nie s schvlen terny na Donovaloch. Prezdium poveruje prezidenta psomne reagova? na vsledky kontroly L SR v tom zmysle, e LAA neorganizovala iadnu akciu a doty?n piloti lietali na vlastn zodpovednos?. L nech vo?i nim postupuje v zmysle zkona.

Prezdium poverilo M. Jan?iara doriei? prevdzkov plochy na Donovaloch. Termn: 31.03.2002

 

  • 4. Prezdium optovne rokovalo o technickch preukazoch LZ. V ich s?asnej podobe nie je mon v terne skontrolova? ich platnos? a aktulnos?, konkrtne, ?i bola vykonan pravidlen technick prehliadka. Prezdium poveruje HT Milana Gregu pravou s?asnch TP tak, aby tam bol priestor pre potvrdenie technika o vykonanej ro?nej prehliadke LZ. V svislosti s tm HT aktualizuje zoznam aktvnych technikov a na jeho zklade sa daj vyrobi? a rozosla? mal okrhle pe?iatky vetkm technikom.

Z: Milan Grega, Da Sekerkov

 

  • 5. Prezident informoval o rokovan s M SR a o predpoklade obdrania podpory na zahrani?n s?ae vo vke 100.000,- Sk. Prezdium rozhodlo o rozdelen tejto sumy na jednotliv zvzy pod?a aktlneho po?tu ?lenov nasledovne:

Zvz PG: 70.000,- Sk

Zvz ZL: 15.000,- Sk

Zvz MZK: 15.000,- Sk

 

  • 6. Prezdium rozhodlo o predbench termnoch konania valnch hromd zvzov a konferencie delegtov LAA SR.

Konferencia delegtov: 23.11.2002

VH zvzu PG: 19.10.2002

VH zvzu MZK: 26.10.2002

VH zvzu ZL: 9.11.2002

Prezdium takisto rozhodlo, e agenda na rokovanie konferencie delegtov m by? pripraven k termnu konania prvej valnej hromady.

 

  • 7. Prezdium vyzva vetkch ?lenov, aby uhradili ?lensk na rok 2002 do 31.03.2002. S?asne ich pros, aby poukzali 1% z dane z prjmu pre LAA. Potrebn tla?ivo bude s?as?ou informa?nho spravodaja, ktor bude rozoslan do konca marca.

 

Zapsal: Juraj Sladk