Zasadanie prezdia LAA SR 14.9.2000
14.09.2000

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR,

konanho d?a 14.9.2000 v iline

Prtomn: p.Marian Turan, Ing.Pavol Vavro, Ing.Milan Grega, p.Ondrej Mitter, p.Vasil Kollr, p.Dagmar Sekerkov.

 

1. Prezdium ur?ilo termny valnch hromd jednotlivch zvzov LAA SR:

14.10.2000 PK Hotel Polom, ilina zodpovedn: Vavro

21.10.2000 MPK, MZK SCP Ruomberok zodpovedn: Turan

28.10.2000 ZK M Podbrezov zodpovedn: Sladk

termn konania Konferencie delegtov LAA SR:

18.11.2000 ilina zodpovedn: Vavro, Turan

a termny kolen s preskanm pre technikov LAA SR pre rok 2001:

02.12.2000 PK, MPK ilina zodpovedn: Grega

09.12.2000 ZK, MZK ilina zodpovedn: Grega

Pre Konferenciu delegtov LAA SR bude ur?ench 10 delegtov + 2 nhradnci za kad zvz LAA SR. Predsedovia jednotlivch zvzov ?o najskr dodaj zpis z valnch hromd na sekretarit LAA SR.

Jednotliv zvzy si musia na valnch hromadch zvoli? minimlne predsedu a podpredsedu zvzu.

Pozvnky na Konferenciu delegtov bud zaslan i p.Mikuovi SNA, riadite?ovi L SR, predsedovi Zdruenia technickch portov.

Miesto konania a ?as konania bude upresnen do 21.09.2000. ?lenovia LAA SR bud informovan pomocou internetu a obenka LAA SR.

2. Predsedovia jednotlivch zvzov najneskr do 21.9.2000 zal na sekretarit vsledkov listiny z jednotlivch s?a. Vsledky bud uverejnen na internete a v spravodaji.

Predsedovia portovch komisi jednotlivch zvzov zal najneskr jeden tde? pred konanm valnch hromd rebr?ek pilotov za rok 2000.

3. Prezdium rozhodlo, e od r.2001 je predlovanie PP zvisl na uhraden ?lenskch poplatkov LAA SR 2 roky dozadu.

4. iados? p.imona Ukropca na intruktora MPK bola jednohlasne zamietnut.

5. Vzh?adom k tomu, e revzna komisia LAA SR nie je momentlne funk?n, revzia ?tov prebehne po Konferencii delegtov LAA SR, kde bude zvolen nov revzna komisia. Sprvu o hospodren LAA SR od roku 1998 si priprav p.Sekerkov.

6. Pretoe vo vlastnctve LAA SR je pokoden, nefunk?n alebo odcudzen majetok, bola utvoren kodov komisia v zloen Ing.Zdenko Ka?mar, Ing.Pavol Vavro, p.Zbojnk, Ing.Vlastimil Hlouek nhradnk, ktor sa zde do konca septembra a rozhodne o prpadnom vyraden alebo odpredan majetku LAA SR.

7. Prezdium, v.z. Marian Turan a Dagmar Sekerkov, prebralo spsob doh?adu nad uverej?ovanm informci na internetovej strnke LAA SR a tie rozhodlo o pravch na tejto strnke. Pnovi Hazuchovi, ktor tvoril internetov strnku v minulom roku, sa zale ?o najskr dopis o zruen tejto strnky.

 

Zapsal: Dagmar Sekerkov Kontroloval: Marian Turan