6-th. PERFECTFLY CUP OPEN - Slovak Championship 2011
18.01.2011

Propozcie

6-th. PERFECTFLY CUP OPEN - Slovak Championship 2011

Nzov:

6-th Perfectfly cup open - Slovak Championship 2011
{What: perfectfly cup open}

Miesto:

S?ubica + ?ierna kopa+Siminy + Bu?ie+/Levo?sk vrchy,Branisko/+Kohut
{WHERE: S?ubica + ?ierna kopa+ bu?ie /Levocske vrchy/, Kohut}

Termn:

23 - 30. aprla 2011
{WHEN: from april 23 to april 30 2011}

Registrcia:

Registrciu doporu?ujem previes? prostrednctvom on-line registrcie na tejto strnke. Po?et tartujcich je obmedzen na 80 registrovanch+10 divokch kariet.Organiztor si vyhradzuje 30 miest pre slovenskch pilotov
{REGISTRATION: I advise to register through the online registration on this website. Number of competitors is limited to 80 registered pilots+10 wild cards.Organizatot reserve 30 places for slovak pilots}

Organizcia:

Hl. organiztor:OBEC PLAVNICA , PERFECTFLY-PARAGLIDING KLUB, Peter Vyparina, tefan Vyparina GSM +421 917571758 begin_of_the_skype_highlighting+421 917571758end_of_the_skype_highlighting email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. Tto e-mailov adresa je chrnen pred spambotmi. Ak ju chcete vidie?, je potrebn aby ste mali zapnut JavaScript.
Riadite? pretekov: Ing. Marek Poklemba
Spracovanie vsledkov: Robert Kau?arik
Organizcia tartu : Ing. Ondrej Legutky
Meteo: stefan vyparina
Transport: Marek Poklemba
Hl. technik : Jozef leboda
Riadiaci lietania: Miro Jan?iar

Pravidl:

Majstrovstv Slovenska-Perfectfly cup open je organizovan na zklade povolenia LAA SR . Pravidl preteku Perfectfly cup open vychdzaj zo portovch pravidiel LAA SR pre s?an lietanie v paraglidingu a v nepojednanch skuto?nostiach zo portovho poriadku FAI section 7. Ak s pravidl preteku Perfectfly cup open v rozpore so portovm poriadkom zvzu PG LAA SR alebo s pravidlami FAI sekcia 7 ber sa na zrete? pravidl Perfectfly cup open.

{ORGANISATION: Perfectfly cup open is organized upon the LAA Slovak Republic. Rules of the PERFECTFLY CUP OPEN cover the sport rules of the LAA of the Slovak Republic for paragliding contest flights and the sport commands FAI section 7.

Organizer:COMUNE PLAVNICA and PERFECTFLY PARAGLIDING CLUB : Peter Vyparina and Stefan Vyparina, mob.+421 917571758
begin_of_the_skype_highlighting+421 917571758end_of_the_skype_highlighting Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. Tto e-mailov adresa je chrnen pred spambotmi. Ak ju chcete vidie?, je potrebn aby ste mali zapnut JavaScript.
director: Ing. Marek Poklemba
Results valuation: Robert kaucarik
Take off organizer: Ing. Ondrej Legutky
Meteo: stefan vyparina
Transport: Marek Poklemba}

Program:

23.aprl:
17:00-21:00 Registrcia - RD Plavnica-chata - OFFICE
24.aprl: Prv s?an de?.
7:30-8:30 Registrcia - OFFICE
8:30 General Briefing riadite?a preteku OFFICE
12:00-13:00 Task briefing na tarte
24-29.aprl: S?an dni
9:00 Briefing vyber tartoviska, meteo. Neoficilne vsledky z predolho kola, pripomienky, atd
10:00-11:30 vvoz materilu s?aiacich na tart /spod kopca/t

PerfectFly CUP

12:00-13:00 Task briefing na tarte, vyhlasovanie v?azov predolho kola
18:30-20:00 reporty z lohy a kontrola dokumentcie OFFICE
30.aprl: 9:00 Nhradn de? v prpade neodletenia aspo? 3 platnch kl. Ukon?enie s?ae a vyhlsenie v?azov
21:00 Celkov vyhlsenie vsledkov v triedach HOBBY, PROFI , a drustv. Majstrovstv Slovenska sa bud vyhlasova? osobitne. /sponzor si vyhradzuje udeli? prize money za podmienok uletenia minimlne 2. platnch kl, ak sa odlet iba jedno, alebo iadne platn kolo, prize money sa presvaj na nasledujci ro?nk/

{PROGRAM:

23 april:
5pm -9pm Registration at OFFICE /farm co-op Plavnica-cottage/.
april 18: First Competition Day
7:30-8:30am Registration at OFFICE, 8:30am General briefing at OFFICE,
12:00am-1:00pm Task briefing at top.
april 24 april 29: Competition days
9:00am Morning briefing choice of take off position, meteo at OFFICE. Unofficial results from previous days, comments, etc.
10:00-11:30am transport of package to saddl12:00am-1:00pm Task briefing at Topik, announcement of winners from previous days
6:30-8pm reporting, documentation controlling in OFFICE.
april 30: 9:00am Reserve day./in case less than 3 valid tasks during prvious days/ 9:00 pm Closing of the competition and announcement of the winners.
10:00pm official announcement of winners and results in classes hobby, profi, Teams /condition of the distribution prize money is: min.2 valid tasks, otherwise/0-1 valid tasks/ the money will move to the next comp.

Podmienky ?asti:

 1. GPS+prepojovac kbel k PC na vyhodnotenie letovej lohy. Akceptovan typy s uvedene v pravidlch.!!!!POZOR!!!! akceptovan bud len GPS so zznamom vky! vo vlastnom zujme si doneste aj software ku GPS
 2. Pilotn preukaz typu B a vyie, alebo FAI licencia platn na rok 2011.
 3. Preukaz o letovej spsobilosti portovho zariadenia - padku (techni?k). U zahrani?nch pretekrov prehlsenie o certifikcii padku niektorou z autorizovanch skobn (napr.: DHV, HGMA, FFVL, BHPA).
 4. Poistenie proti kodm vo?i tretm osobm spsoben portovm zariadenm. POZOR pre s?aiacich z ?eskej republiky neplati poistenie uzatvorene v LAA CR pri vke poistnho plnenia do 150000 Kc.

{RULES OF PARTICIPATION:

 1. GPS+connection cable to PC to consider the flight task. Acceptable types are mentioned in rules. !!!!ATTENTION!!!! acceptable GPS with altitude recording ONLY! Please take software for GPS
 2. Pilot ID type B (IPP class 5) or higher, or FAI license for 2011.
 3. Declaration of flight ability of the sport equipment parachute /technical declaration from DHV, HGMA, FFVL or BHPA/. Czech technical declaration for parachute are accepted.
 4. Insurance}

tartovn poplatok:

100EUR Podmienkou je hrada do 30.03.2010 po tomto termne + 30 EUR /cislo uctu:0530859920/0900 SLSP Stara Lubovna

tudenti: 70 Eur

Talentovan mlde: 50 Eur

Poplatok zah??a:

 • Podrobn mapa a koordinty GPS
 • NEW !!!Transport kompletnho materilu a pilotov od Headquartes na tart
 • Transport z trate do Headquarters /RD Plavnica -chata/
 • Tri?ko prpadne in reklamn materil s logom preteku
 • Party


{FEES: 100 EUR payment till 30.03.2010, after this date sanction +30EUR

Slovak Students 70 Eur

Slovak talented youth 50 Eur

Slovak

bank name:Slovenska Sporitelna a.s.

adress:Bratislava,Slovakia
account name: Perfectfly paragliding klub
IBAN:SK4509000000000530859920
SWIFT:GIBASKBX

Fee covers:

 • Map and GPS coordinates
 • NEW !! Transport of pilot equipment and pilots from Headquarters to take off
 • Retrieve to Headquarters
 • T-shirt, or slt
 • Party}

 

Prstup do OFFICE:
V Plavnici odbo? z hlavnej cesty na Zpad smer Bajerovce-ambron, asi po 800m je RD Plavnica - na vrtnici sa optaj , kde je drustevn chata a pokra?uj autom ?alej.
{ACCESS AT OFFICE:
Office is in Plavnica, direct West/onto Bajerovce ambron/ 800m from cross is FARM CO-OP, please entry and ask on gate-house you ask for paragliding cottage.-it is 400m on S.}
Transport, zvoz z trate:
Organiztor zabezpe? vyvoz portovho materilu a pretekrov od Headquarters-centrum pretekov a zabezpe? zvoz z trate po vopred ur?ench cestnch komunikcich.
organiztor zabezpe? jeden vvoz/za hradu 5Eur/ spod kopca na tart pretekrom, ktor odtartuj v otvorenom okne a pristan pod kopcom. Pilotom bude povolen 2. tart. Vyvoz sa uskuto?n max. pre 18 pilotov v jednom kole.
Zvoz z trate organiztor zabezpe? max 2x po zvozovej trati. Pilot po pristt je povinn do stanovenho ?asu sa dostavi? na zvozov tra? v opa?nom prpade organiztor nezodpoved za jeho nvrat.

{TRANSPORT:

Organizer will regulate transportation of sport equipment and competirors from headquarters to take off and from trails back down to the Headquarters only by the defined ways. .
Organizer will regulate only one transport from Landing place to Take off and it will be available to these pilots who will take off in open window and will land on landing place. Those pilots will be allowed to start for the second time . This transport will be operated only for first 18 pilots in one competition day and will be charged 5Eur.
Organizer will operate the transport from the trail max twice. Pilots have to come back to the transport defined areas after landing to the defined time otherwise orgazer is not responsible for his return.}

tartovisk:

Na tart preteku organiztor vymedzil tieto tartovacie plochy:
S?ubica 1126mnm/500m/ smer SZ,JZ,Z,
?ierna kopa 1050mnm/370m/ smer JV,V,SV,S.
Bu?ie 1030mnm/320m/ smer J.
Siminy 1100mnm/300m/ smer VSS,S,SSZ
Kohut 650mnm/60m/SV,S,SZ
Vchodzie tartovisko je ?ierna kopa, v prpade zmeny organiztor tuto zmenu oznmi na rannom briefingu.

{TAKE OFF POINTS:

S?ubica 1126m direction (50km from Hajtovka)SW, W, NW,
Cierna kopa direction E,SE,NE,N, /1050/
Bu?ie (40km from Hajtovka)direction S./1030m
Kohut 650m, N}


tartov ?sla:

Organiztor akceptuje tartov ?sla, ktor u ma pilot na padku z predolch pretekov. V prpade zhody ?sel dvoch a viacerch pilotov je uprednostnen pilot, ktor sa skr zaregistroval.

{START NUMBERS

Organizer accept starting numbers that pilots may have from the previous cups on his/her parachute. In case of number unity in two pilots, pilot who registered first will be allowed to use this number from previous cups.}

Rezervn de?:

Organiztor vyhradil sobotu 30.aprla ako rezervn de?. V prpade e sa neodletia 3 platne kol me organiztor ur?i? tento rezervn de? ako s?an de?.

{Reserve Day

Organizer reserved Saturday April 30. as the spare day. In case that not all 3 days/competitions will be finished, organizer can appoint this spare day to the competition day.}

Radiovysiela?ky, mobiln tel. spojenie:

Riadiaci lietania na prvom briefingu oznmi frekvencie pre pretekrov a zrove? emergency frekvenciu/2m/. Pre komunikciu pri transporte sa bude vhradne pouva? mobilne telefnne spojenie. Telefnne ?sla na organiztorov transportu bud oznmen na prvom briefingu.

{RADIOTRANSMITTERS, MOBILE CONNECTION:

At first briefing the flight executive will announce frequency for competitors and also frequency/2m/ for any emergency. For communication during the transport mobile phones can be used only. Phone numbers of transport drivers will be announced on the first briefing.}

Vyhodnocovane triedy:

Organiztor vyhlsi v?azov jednotlivch loh a celkovch v?azov v kategrich:
 1. Kategria OPEN: COMP
 2. Kategria SPORT:LTF-DHV 2,2-3 EN C,EN D Afnor performance
 3. Kategria HOBBY : LTF-DHV 1,1-2, EN A,B,Afnor Standard
 4. Kategria ENY
 5. Najlepie drustvo z oficilne zaregistrovanch tmov.
 6. Majstrovstv Slovenska Open a Sport kategrie
V?azi jednotlivch kategri obdria vecn ceny a v?azi hlavnej kategrie aj finan?n odmenu. V rmci Majstrovstiev Slovenska bud vsledky spracovan samostatne a vyhlsenie MS bude takisto samostatn. Ceny v rmci MS zabezpe?uje LAA SR.


RESULTS VALUATION

 1. Category OPEN: COMP
 2. Category SPORT:LTF-DHV 2,2-3, EN C,EN D Afnor performance
 3. Category HOBBY : LTF-DHV 1,1-2,EN A,B,Afnor Standard
 4. Category WOMEN
 5. Category TEAMS - winners of each individual class will get the valuable prizes and winners category OPEN will get financial award . There will be the general list of results made for needs of the Slovak Cup PG made in classes hobby and profi.
 6. Slovak Championship Open and Sport}

Meteo, vsledky, a ostatn info:

Vetky informcie bud vystavene v mieste odovzdvania reportu Perfectfly klub.

{METEO, RESULTS AND OTHER INFORMATION
All the information will be available at Perfectfly club where the all reporting activities will done. Preliminary information and meteo will be in area of Perfectfly clubr available.}
Stefan Vyparina
hl. organiztor

 

Viac informcii a registrciu njdete na: http://www.aparaglidingskola.sk/sk/aktuality/propozicie-paragliding-cupu


Posledná úprava ( 18.01.2011 )