Menu Content/Inhalt
2% z dan

Ven ?lenovia,

tak ako kad rok i tento rok je mon darova? 2% zo svojich dan na portov
?innos? naej asocicii. V tchto zloitch ?asoch naozaj pome kad cent a tak Vs
prosme - pomte!

V prlohe mte potrebn tla?iv aj s pou?enm k vyplneniu.

DokumentyPridané

Poradie podľa : Názov | Dátum | Stiahnuté [ Vzostupne ]

POTVRDENIE O ZAPLATEN DANE
Z PRJMOV ZO ZVISLEJ ?INNOSTI

na ?ely vyhlsenia o poukzan sumy do vky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby pod?a
zkona ?. 595/2003 Z. z. o dani z prjmov v znen neskorch predpisov (?alej len zkon)

V Y H L S E N I E

o poukzan sumy do vky 2% zaplatenej dane zprjmov fyzickej osoby

pod?a zkona ?. 595/2003 Z. z. o dani zprjmov vznen neskorch predpisov, ktorej bolo za zda?ovacie obdobie vykonan ro?n z?tovanie preddavkov na da? zprjmov zo zvislej ?innosti

Usmernenie na vyplnenie vyhlsenia o poukzan sumy do vky 2 % zaplatenej dane z?prjmov fyzickej osoby pod?a zkona ?. 595/2003 Z. z. o dani z?prjmov v?znen neskorch predpisov.