Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Dokumenty arrow Zpisnice a uznesenia
Zpisnice a uznesenia

Zpisnice z prezdi, valnch hromd a kontrolnej revznej komisie.

DokumentyPridané

Poradie podľa : Názov | Dátum | Stiahnuté [ Vzostupne ]

Prtomn: pod?a priloenej prezen?nej listiny

1. Prezdium bolo informovan o stave financi LAA SR k 17.09.2010. Kvli zlej finan?nej situci sa bud nklady za sluobn cesty vyplca? iba vo vke PHM, prp. sa preplatia nklady za vlak alebo autobus. Vzh?adom k nejasnosti vo financovan nkladov na plnenie Poverenia, ?i u za obdobie tohto roku alebo pre budce roky, je potrebn zariadi? stretnutie s riadite?om L SR, a to v ?o najskorom termne. Stretnutie zabezpe? p. Sekerkov, ktor sa stretnutia z?astn spolu s Ing. Setni?kom.

Prtomn: Ing. Setni?ka, Ing. Vrabec, p. Gorelka, p. Turan, Ing. kvarka, Ing. Grega, Ing. Bohu, p. Sekerkov, Ing. Sladk - na skype, Ing. imko - na skype

1. Prezdium bolo informovan o stave financi LAA SR k 13.11.2009 a o stave zvzovch financi jednotlivch zvzov. Po ?tovnom spracovan bude tento stav zaslan mailom jednotlivm predsedom zvzov.

2. Prezdium bolo informovan o stave ?lenskej zkladne k 13.11.2009,...

Program:

1. Vo?ba zapisovate?a a ?lenov komisi

2. Sprva prezidenta LAA

3. Sprva predsedu kontolnej a revznej komisie (KRK)

4. Sprva riadite?a letovej prevdzky (RLP)

5. Sprva hlavnho technika (HT)

6. Diskusia

7. Vo?ba funkcionrov a delegtov zvzu

8. Uznesenie

Prtomn: R. Setni?ka, M. Grega, M. Bohu, M. imko, P. Vrabec, M. Gorelka, J. Sladk (na skype), D. Sekerkov

1. Prezdium schvlilo ?lensk prspevky pre rok 2009 - vi? prloha.

2. Ing. Grega ap. Sekerkov informovali prezdium oh?adom zkonnho poistenia LZ pre rok 2009 - nvrh zAllianzu priloen, prezdiom schvlen.

Prtomn: Ing. Setni?ka, Ing. Sladk, Ing. Vrabec, Ing. kvarka, p.Turan, p.Sekerkov

Prezdium sa zilo za ?elom posdenia projektov na ?erpanie financi poukzanch z 2% dan. Ilo o projekty Aviatik klubu Karpaty vo vke 498.000,-Sk a VS Perfect Fly vo vke 150.000,-Sk.

Prtomn: pod?a priloenej prezen?nej listiny

  1. Prezdium zvyuje hrub mzdu pre p.Sekerkov na 18.000,-Sk btto od jna 2008.

  2. Prezdium zvyuje hrub mzdu pre Ing. Milana Gregu a Ing. Milana Bohua na 12.000,-Sk btto od jna 2008.

  3. Prezdium rozhodlo o pridelen sumy 200.000,-Sk pre jednotliv zvzy LAA SR na plnenie Poverenia, a to nasledovne: ...

U Z N E S E N I E.

Konferencia delegtov LAA SR schva?uje:

  1. Program Konferenice delegtov v znen:

Vo?ba nvrhovej , volebnej a mandtovej komisie

Sprva prezidenta LAA SR

Sprva KRK LAA SR

Sprva HT a RLP LAA SR

Diskusia

Vo?ba novho prezidenta a predsedu KRK LAA SR

Zver

Prtomn: R. Setni?ka, P. Vrabec, P. Mensk, J. Sladk, P. Fruhwald, M. Turan, M. Grega, D. Sekerkov.

1. Prezdium bolo oboznmen so stavom financi LAA SR k22.10.2007 (sprva priloen).

2. Prezdium bolo oboznmen spredbenm rozpo?tom LAA SR na rok 2008 (rozpo?et priloen).

...

<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 11 - 18 z 18