Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Paragliding arrow portov poriadok PG
portov poriadok PG PDF Tlačiť Email
19.01.2009

portov poriadok

 

Trieda 0 - podtrieda 3 (Paragliders)

Platn pre rok 2010

portov poriadok zvzu paraglidingu obsahuje pravidl uznvania nrodnch rekordov, pravidl domcich podujat a bodovac systm pilotov. V prpade ak niektor situciu tento poriadok neriei, platia ustanovenia portovho poriadku FAI. Vetci piloti a funkcionri LAA SR s povinn dodriava? pravidl tohto portovho poriadku.

OBSAH


1. FAI ODZNAKY VKONNOSTI

D?om 31.12.2006 skon?ilo ude?ovanie odznakov vkonnosti.


SVETOV REKORDY V TRIEDE "0"

Platia ustanovenia portovho poriadku FAI - veobecn ?as?, kapitola 6 a ?as? 7, trieda "0".

2. NRODN REKORDY V TRIEDE "0"

2.1 Veobecn pravidl.

2.1.1. Defnicia - nrodn rekord je najlep vkon potvrden LAA SR, utvoren v triede, podtriede, kategrii alebo skupine, ako je to definovan v portovom poriadku FAI
2.1.2. Dritelia nrodnch rekordov - nrodn rekord patr osobne tomu, kto ho utvoril. V prpade dvojmiestneho zvesnho klzka rekord prinle pilotovi, ktor klzk riadil.
2.1.3. Sprva rekordov.
2.1.3.1. LAA SR je zodpovedn za potvrdenie nrodnho rekodu ?lenom, ktorm vydala portov licenciu bez oh?adu na to, kde sa rekord uskuto?n.
2.1.3.2. Ak pokus o rekord za?na a kon? v inej krajine, miestny NAC me kontrolova? pokus o rekord prostrednctvom oficilneho pozorovate?a, ak je o to poiadan.
2.1.3.3. Ak pokus o rekord m kriova?, alebo m by? uskuto?nen na zem inho NAC, organizujci NAC je zodpovedn za informovanie prslunho NAC, ak je to nutn.
2.1.4. Zodpovednos? za autorizovanie.
Osoba, ktor sa chce poksi? o rekord, je zodpovedn za vetko, ?o je vyadovan na uskuto?nenie a kontrolu, vrtane obdrania vetkch poadovanch oprvnen, povolen a mus sa preukza? platnou portovou licenciou.
2.1.5. Simultnne rekordy - ak je rekord prekonan viac ako jednm pilotom, za nov nrodn rekord bude uznan najlep vkon s vnimkou, e viac pilotov dosiahne za rovnakch podmienok plne rovnak vkony a s?asne prekonaj pvodn. Vtedy bude nrodn rekord registrovan spolo?ne na men jednotlivocov.
2.1.6. Viacnsobn rekordy - osoba me jednm pokusom prekona? viac rekordov, ak tieto patria do rovnakej triedy, portov poriadok ich dovo?uje a s kontrolovan rovnakmi metdami ako samostatn rekordy.
2.1.7. Uznanie nrodnho rekordu.
Pilot, ktor uskuto?n rekordn let, je povinn do troch pracovnch dn telefonicky alebo faxom informova? LAA SR (sekretarit).
Dokumentcia o rekordnom vkone mus by? zaslan na sekretarit LAA SR do jednho mesiaca od uskuto?nenia vkonu. V odvodnench prpadoch me portov komisia tto lehotu pred?i?. spen pokus mus by? uznan portovou komisiou Zvzu paraglidingu do troch mesiacov od uskuto?nenia pokusu.
Dokumentcia obsahuje:

 • vypsan formulr FAI podpsn oficilnym pozorovate?om
 • mapu s ozna?enm trasy letu
 • formulr s vpo?tom vzdialenosti lohy
 • nepostrihan negatv fimu podpsan oficilnym pozorovate?om
 • barografick zznam letu podpsan oficilnym pozorovate?om
 • kpiu licencie FAI (iba pre svetov rekordy)
 • popis letu a prehlsenie o tom, e boli dodran pravidl FAI pri lete a vypracovan dokumentcie.

2.2. Klasifikcia rekordov.

2.2.1. Veobecn kategria - najlep vkon dosiahnut slo pilotom
2.2.2. Viacmiestna kategria - najlep vkon dosiahnut v tejto kategrii. Vek pasaiera neme by? ni ako 14 rokov.
2.2.3. ensk kategria - najlep vkon dosiahnut enou, alebo enskou posdkou.

2.3. Triedy zvesnch klzkov.

2.3.1. Trieda 1: zvesn klzky s pevnou primrnou kontrukciou s posvanm ?aiska ako primrnou metdou riadenia a ktor s schopn bezpe?ne tartova? a pristva? za bezvetria.
2.3.2. Trieda 2: Zvesn klzky s pevnou primrnou kontrukciou s pohyblivmi aerodynamickmi plochami ako primrnou metdou riadenia v minimlne dvoch osch a ktor doku bezpe?ne tartova? a pristva? za bezvetria.
2.3.3. Trieda 3: Zvesn klzky bez pevnej primrnej kontrukcie (paragliders), ktor s schopn tartova? a pristva? za bezvetria.
2.3.4. Trieda 4: Zvesn klzky, ktor nie s schopn tartova? a pristva? za bezveternch podmienok.

2.4. Typy rekordov.

Predchdzajci rekord mus by? prekonan o:

2.4.1. Priama vzdialenos?

1%

2.4.2. Priama vydialenos? do ur?enho cie?a

1%

2.4.3. Vzdialenos? s nvratom

1%

2.4.4. Vzdialenos? na trojuholnku

1%

2.4.5. Rchlos? na trojuholnku 25, 50, 100, 150, 200, 300 km

1%

2.4.6. Rchlos? pri lete s nvratom 100, 200, 300 km

1%

2.4.7. Dosiahnutie vky

3%

2.5. pecilne poiadavky.

2.5.1. Pri vetkch pokusoch sa bude pouva? barograf. Tento mus preukza?, e sa neuskuto?nilo iadne medzipristtie a celkovo dokazuje let.
2.5.2. Pri podujatiach FAI I. kategrie nie je potrebn barograf pri rekorde uskuto?nenom pri lohch na uzatvorench tratiach, ktor sa zapo?tavaj do kone?nho bodovania a organiztori shlasnia s poskytnutm potrebnej letovej dokumentcie.
2.5.3. Ktorko?vek rekord me by? prekonan akmko?vek letom sp??ajcim poiadavky, okrem:
a.) pri rchlostnom lete na trojuholnku, alebo pri lete s nvratom sa iba bezprostredne menia rekordn vzdialenos? ako uleten vzdialenos? bude po?ta? za rekord (napr.
207 km let me zlomi? iba 200km rekord)
2.5.4. Pre rekord iadna strana trojuholnka nesmie by? menia ako 28 % celkovej d?ky trojuholnka.
2.5.5. Pilot me tartova? (vzlietnu?) z bodu vzdialenho od bodu odletu a prist? mimo cie?a za predpokladu, e bod odletu a cie? je deklarovan a pilot je riadne kontrolovan pri ich prelete. Vzdialenos? preleten pred bodom odletu a po preleten cie?a sa nezapo?tava do d?ky trate.
2.5.6. Dkaz o rekorde z miesta pristtia mus obsahova? podpisy a adresy dvoch svedkov, ak nie je prtomn oficilny pozorovate?.

2.6. Meranie.

2.6.1. Pri rekordoch pribline 100 km dlhch a viac sa bud vzdialenosti mera? pod?a $ 7 dodatok 8.
2.6.2. Priemern rchlos? je celkov drha delen ?asom, ktor uplynie od bodu odletu do bodu cie?a.
2.6.3. Rozdiel medzi vkou klzka v bode odletu a v bode cie?a pri rekorde nesmie prekro?i? 2 %.
2.6.4. tartovacia a cie?ov ?iara pri rchlostnch rekordoch je drha s maximlnou d?kou
1 km a maximlnou vkou 1000 m.


3. PODUJATIA LAA SR V KATEGRII "0" V TRIEDE "3"

portov komisia vyhlasuje tieto s?ae:

M SR

- Majstrovstv Slovenskej republiky

SP

- Slovensk pohr

CC

- Cross Country

3.1. Veobecn ustanovenia.

3.1.1. M SR je samostatn pretek. Uskuto??uje sa raz ro?ne. Majster SR je vyhlsen, ak sa odlietaj 3 platn kol.
3.1.2. Majstrom SR me by? iba ob?an Slovenskej republiky.
3.1.3. SP je seril 3 - 5 pretekov na zem Slovenskej republiky. Vi?azom sa stva pretekr s najvym s?tom bodov podla systmu bodovania popsanom vbode 3.2.31. spomedzi slovenskch pretekrov. V?az SP je vyhlsen, ak sa odlietaj celkom aspo? 3 platn kol.
3.1.4. Cross Country je individulna s?a slovenskch pilotov v preletoch na zemiach celho sveta srozdielnymi koeficientami pouitmi pri hodnoten vkonov.

3.2. Pravidl s?a (M SR, SP)

3.2.1. Usporiadate?a ur? portov komisia zvzu PG na zklade ponk.
3.2.2. Propozcie.
Usporiadate?a vypracuje propozcie, ktor musia by? v slade s tmto portovm poriadkom.
Propozcie obsahuj tieto informcie:

 • miesto s?ae
 • termn s?ae
 • ?asov harmonogram s?ae
 • formu zznamu avyhodnotenia letovej lohy (GPS )
 • ubytovanie
 • doprava
 • tartovn
 • max. mon po?et tartujcich
 • ceny
 • funkcionri s?ae

3.2.2.1. Odshlasenie termnu preteku

Kone?n termn bude ur?en vdy najneskr 2 dni pred pretekom do 14.00 hod, v danom tdni ke? sa m pretek kona?. Rozhodnutie o konan, prpadne presunut preteku na nhradn termn, vykon organiztor zvodu. V prpade e bude nepriazniv predpove? po?asia na obidva termny, bude kolo zruen bez ?alej nhrady. Svoje rozhodnutie oznmi :

1. kancelrii LAA, p. Sekerkov

2. hlavnmu RLP, p. Gregovi

Kancelria LAA tieto informcie nsledne zverejn na svojich strnkach www.laa.sk .

Organiztor me tieto informcie poskytn? aj potencionlnym pretekrom ( telefont, SMS, mail, ... )

Zujemca o?as? na preteku si informcie okonan kola vzsade zskava sm vkancelrii LAA, na strnkach LAA, alebo uorganiztora preteku.

3.2.3. Prihlka.
S?ae sa me z?astni? kad pilot, ktor sp??a tieto podmienky:

 • platn pilotn preukaz skupiny "B", pri Cross Country aSP sta? pilotn preukaz skupiny "A". Prpadne platn FAI licenciu.
 • zaplatenie tartovnho
 • preukzanie sa ozaplaten:
 • nemocenskho poistenia, pri organizovan preteku v zahrani? poistenie lie?ebnch nkladov.
 • ?lensk poplatok LAA na prslun rok. Plat len pre pilotov zo SR.
 • preukaz o letovej spsobilosti portovho zariadenia - padku ?esk technicke preukazy pre ob?anov ?R s akceptovan.
 • Poistenie proti kodm vo?i tretm osobm SR.
 • iaden pilot, ktor sa prihlsi a sp??a vetky vyie uveden podmienky a ustanovenia portovho poriadku, nesmie by? odmietnut.

3.2.4. tartovn.
Vka startovnho na podujatia Slovenskho pohru je 16 ,

Vku tartovnho M SR a ostatnch pretekov stanovuje usporiadate?, pri?om tartovn zah??a:

 • mapu oblasti preteku

Pod?a uvenia organiztor me zahrn? do tartovnho:

 • dopravu na tart
 • zvoz pretekrov z trate
 • in vdavky

3.2.5. Funkcionri s?ae:

 • riadiaci lietania (RL)
 • komisia pilotov
 • portov komisia preteku
 • riadiaci letovej prevdzky RLP
 • portov komisr

RL je menovan portovou komisiou. Mus by? perfektne znal priestoru a podmienok v oblasti pretekov. Me ma? nieko?kch asistentov. Riadi priebeh s?ae a zodpoved za bezpe?nos?. Jeho rozhodnutie me zmeni? iba komisr.
Komisiu pilotov zvolia piloti pred pretekrmi na prvom briefingu. Je to poradn orgn riadiaceho lietania.
RLP zabezpe?uje koordinciu s civilnm a vojenskm letectvom. Nemus by? prtomn.
Riadiaci lietania a komisr nesm preteka?.
portov komisr dohliada na regulrnos? preteku a rozhoduje o protestoch. Podva psomn sprvu o preteku portovej komisi do 14 dn po skon?en preteku.
3.2.6. Briefing.
Typy:

 • general briefing
 • task briefing

General briefing
Na general briefingu mus by? uzatvoren a vyvesen tartovacia listina. Mus by? zvolen komisia pilotov.
Task briefing
Uskuto??uje sa na mieste tartu za ?asti vetkch pilotov. Vetky daje, pecifikovan na tomto briefingu, musia by? vyvesen na informa?nej tabuli.
Informa?n tabu?a obsahuje:

 1. Dtum, nzov preteku, reklamn plochu pre sponzorov (ak s).
 2. Typ lohy, d?ka trate, minimlna vzdialenos?, GPS koordinty apopis OB, popis cie?a, ?as otvorenia a zatvorenia okna, ?as odovzdania reportov.
 3. Predpove? po?asia.
 4. Bezpe?nostn frekvencie, telefnne ?sla organizcie a zchranky, spsob zruenia kola, prp. zvodu.

3.2.7. S?anos?, protest.
S?anos? - pripomienka je iados? podan riadiacemu lietania psomne alebo stne, najneskr jednu hodinu po zverejnen predbench vsledkov. Ak vysvetlenie nie je uspokojujce, me pilot poda? protest psomne. Proti zjavnm po?tovm chybm netreba poda? protest, sta? stna s?anos?.
Protest me poda? iba s?aiaci pretekr, riadiacemu lietania, prpadne nm ur?enmu zstupcovi (spravidla hl. organiztor) spoplatkom, ktor ur? organiztor, najneskr na druh de? do 12:00. Komisr, prpadne nm ur?en zstupca (spravidla hl. organiztor) stne pod verejne vyjadrenie k protestujcej strane na najbliom nasledujcom briefingu no najneskr do 24hodn od podania protestu. Ak je protest uznan, poplatok je vrten. V opa?nom prpade prepad v prospech usporiadate?a.
3.2.7.1 portov komisia preteku
portov komisia preteku posudzuje protesty podan po?as s?ae pretekrmi. Komisia pozostvajca z3 a 5 ?lenov zloen spravidla zkomisie pilotov, riadite?a pretekov, hl. organiztora aportovho komisra. Vber ?lenov portovej komisie ur?uje a vyhlasuje portov komisr na genaral briefingu s?ae.
3.2.8. Pokodenie padka.
V prpade pokodenia alebo straty padka, smie pilot vymeni? padk za in, s ekvivalentnou ve?kos?ou a vkonom, avak s vedomm riadiaceho lietania.
3.2.9. Vzbroj pilota (povinn).
Kad pilot mus ma? prilbu acertifikovan zlon padk.
3.2.10. Zdravotn stav.
Pilot nesmie lieta? ak nie je zdrav. Kad liek alebo medikament, ktor uva pretekr po?as preteku, mus oznmi?. Alkohol a drogy s zakzan.
3.2.11 Bezpe?nos? letu pri lohe.
Pilot je povinn dodriava? nariadenia asmernice LAA pre portov podujatia.
3.2.12. Balast.
Ako balast me by? pouit jemn piesok alebo voda. Balast nesmie by? vyhadzovan, iba vyp?an. Celkov balast, zahr?ujci kompletn vstroj a vzbroj vrtane padka, nesmie presiahnu?
30 kg. Vha pilota zah??a iba tri?ko, nohavice, tenisky.
3.2.13. Vysiela?ky.
Vysiela?ky mu by? pouvan iba z dvodu bezpe?nosti, to znamen ohlsenie nehody alebo zruenie disciplny.
3.2.14. Zznam letovej dokumentcie
Na zznam letovej dokumentcie pri s?aiach typu M SR a SP sa tandardne pouva zznam letovej lohy prostrednctvom GPS . Organiztor s?ae me poiada? portov komisiu zvzu PG ovnimku vzh?adom kternu, vktorom sa pretek organizuje ajeho monostiam. Organiztor je povinn v?as vpropozcich uvies? zmenu o spsobe zznamu avyhodnotenia lohy.
3.2.14.1 Schvlen GPS.
Na zznam letovej dokumentcie mu by? pouit len GPS zaznamenvajce vku, podporovan SW CompeGPS. V prpade pouitia prstroja snetandardnm druhom komunika?nho kbla sPC je povinnos?ou pilota poskytn? kbel vyhodnocova?om vsledkov na stiahnutie svojho tracklogu.
3.2.15. Okno.
Otvorenie a uzatvorenie okna mus by? vyzna?en na informa?nej tabuli. Riadiaci lietania me z dvodu bezpe?nosti uzavrie? a znovu otvori? okno. Okno sa me o tento ?as pred?i?. Vzlety pred otvorenm okna mus povoli? riadiaci lietania.
3.2.15.1 tart.
Presn spsob tartu ur? organiztor, a tento bude oznmen na task briefingu a informa?nej tabuli. Pristva? v priestore ur?enom pre tart je zakzan, ak sa tam nachdzaj pretekri, pripraven na vzlet.
3.2.15.2 Typy tartu spouitm GPS:

 • individulny tart vo vzduchu (speed run). Pilotovi je za tart preteku zapo?tan posledn zaznamenan bod s ?asom pred pretnutm virtulnej krunice ktor predstavuje sektor tartu. Sektor tartu me by? ur?en:

-ako krunica okolo tartoviska (spravidla spolomerom od 400m do 20km) vtedy sa pilotovi po?ta ?as pri poslednom zaznamenanom bode vovntri sektoru.
- ako krunica okolo bodu, OB alebo cie?a (spravidla spolomerom od 3km do 10km) , vtedy sa pilotovi po?ta ?as pri poslednom zaznamenanom bode mimosektoru.

 • simultnny tart vo vzduchu spevnm ?asom(air start) Pre vetkch s?aiacich je ur?en jednotn ?as tartu preteku na virtualnej krunici ktor je tartovacou brnou pri?om pilot mus ma? zaznamenan aspo? jeden bod pred pretnutm tejto tartovacej brny. tartov brna me by? ur?en:

-ako krunica okolo tartoviska (spravidla spolomerom od 3km do 20km) vtedy mus ma? pilot zaznamenan aspo? jeden bod vsektore tartu pred ?asom otvorenia tartovacej brny.
-ako krunica okolo bodu, OB alebo cie?a (spravidla spolomerom od 3km do 20km) , vtedy mus ma? pilot zaznamenan aspo? jeden bod mimo sektoru tartu pred ?asom otvorenia tartovacej brny.

 • simultnny tart zo zeme vpevne ur?en ?as (race to goal)

3.2.16. Opakovan tart.
O povolen apo?te opakovanch tartov vlohe pri otvorenom okne rozhoduje riadiaci lietania. Do vsledkov sa bude po?ta? posledn tart.
3.2.17. Cie?.
Cie? me by? ur?en ako:
- virtulna krunica opolomere 400m ktor vymedzuje cie?ov sektor .Na zapo?tanie platnho ?asu adosiahnutie cie?a mus ma? pilot zaznamenan aspo? jeden bod vo vntri cie?ovho sektora pri?om sa mu zapo?ta prv dosiahnut ?as vzzname.
- je ur?en cie?ovou pskou minimlne 20m x 1m. Pilotovi sa zaznamen dosiahnutie cie?a cie?ovm rozhodcom ktor mu zaznamen presn ?as pretnutia psky. Vka preletu maximlne
300 m. Pilot po pristt opust pristvaciu plochu. V priestore cie?a mus by? umiestnen vetern rukv.
3.2.18. Zatvorenie cie?a.
?as poslednho pristtia v cieli mus by? vyzna?en na tabuli. Piloti, ktor pristan po tomto ?ase, nezskaj body za ?as.
3.2.19. Posledn pristtie - odovzdanie reportov.
Posledn pristtie je ur?en organiztorom na informa?nej tabuli, najneskr vak do ?asu zpadu slnka. Pilot mus odovzda? report organiztorovi ?o najskr po pristt, najneskr vak v termne, ur?enom na briefingu. Za neohlsenie pristtia vlehote ur?enej organiztorom je penle DNF vdanom tasku.
3.2.20. Typ loh pri M SR, SP.
Race to goal - lohou je by? prv v cieli. ?as tartu a tra? s rovnak pre vetkch pilotov. tart je simultnny - bu? zo zeme alebo vzdun tart. Piloti, ktor nedosiahli cie?, s bodovan iba za vzdialenos?.
Speedrun to goal - lohou je by? najrchlej. Tra? je pre vetkch pilotov rovnak. tart je individulny.
Free distance - lohou je zaletie? najdlhiu vzdialenos? ur?enm smerom.
3.2.21. Oto?n body OB.
Oto?n body musia by? ?ahko rozlite?n geografick body. Body, ktor nie s ?ahko rozlite?n, mu by? ozna?en bielou ipkou 5 x
5 m. Oto?n body vyberme tak, aby neboli pre pilota nebezpe?n z h?adiska pred?asnho pristtia.
3.2.21.1. Doloenie preletu sektorom OB s GPS: Ako sektor OB pri pouit GPS je ur?en virtulny kruh spolomerom 400m. Pilot na splnenie lohy preletu vsektore OB mus dokladova? zznam GPS kde je uloen aspo? jeden bod ktor je vo vntri sektora.
3.2.22. Zaznamenanie, kontrola a vyhodnotenie lohy: Kad s?aiaci mus doloi? splnenie lohy platnou letovou dokumentciu pre ur?en typ s?ae.
3.2.22.1 GPS.
Kad s?aiaci zodpoved za uloenie azznam dt po?as letu pri?om pri dokladovan splnenie lohy dolo GPS prstroj len so zznamom zodpovedajceho d?a.
Organiztor s?ae je povinn po?as prezentcia poskytn? GPS koordinty OB vo forme ktor si ur?. GPS koordinty musia by? v geodetickom systme WGS84. Formt ur?ujci pozciu bodu si usporiadate? ur?i sm.
Platn dokumentcia zaznamenan softwarom vGPS pre letov lohu mus obsahova? tieto dta:
- bod s ?asom vsektore tartu
- bod spozciou vsektore OB
- bod spozciou pristtia alebo bod s ?asom vsektore cie?a
- bod s pozciou za letu vsledovanom ?ase
Na zdokumentovanie o platnosti celej lohy mus GPS zznam obsahova?:
- aspo? jeden bod zo zznamu mus vyhovova? podmienkam typu vypsanho tartu.
- aspo? jeden zaznamenan bod vo vntri sektoru OB .
- aspo? jeden zaznamenan bod v sektore cie?a

3.2.22.2. Vz?an GPS vka tartu ( prv bod tracklogu ) mus by? vtolerancii 50 metrov od deklarovanej vky tartu!
GPS musi byt zapnut min. 1 mintu pred tartom pretekra, vka vtomto ?asovom intervale mus by? identick svkou miesta vzletu stoleranciou 50 metrov.!!!

3.2.23. Penle pri vyhodnoten lohy pomocou GPS

 • chbajci zznam tartovho bodu: Body len za minimlnu vzdialenos?
 • chbajci zznam bodu pristtia: 10% penalizcia
 • chbajci alebo nepln zznam oprelete sektora OB: Zapo?tava sa vzdialenos? po posledn sprvne zdokumentovan OB
 • Chbajci zznam zcie?ovho sektora prpadne nesprvne preletenie cie?ovej psky: Zapo?ta sa len preleten vzdialenos? bez ?asu.
 • poruenie disciplny v priestore pred tartom, opa?n to?enie, lietanie pred otvorenm okna bez vedomia riadiaceho lietania: 10 a 100% penalizcia bodov v kole
 • neodovzdanie reportu: Nula bodov
 • vmena padka bez oznmenia - diskvalifikcia vkole
 • penle za neodvodnen neodovzdanie GPS po uletenom tasku je vyl?enie zdanho kola SP alebo M SR

3.2.24. Penle pri vyhodnoten vky

Penalizcia prekro?enia vky nad toleran?n hranicu bude vykonvan na zklade s?tu ?asov strvenho nad touto hranicou po?as jednho tasku (disciplny ) nasledovnm spsobom:
- za kad sekundu strven nad toleran?nou hranicou je pretekr penalizovan stratou 0,2 % bodov dosiahnutch vdanom tasku ( lohe ).
- ak vsledkom penalizcie nie je cel ?slo, potom sa penalizcia zaokrh?uje na cel ?slo smerom nahor.
- kontrola GPS zznamu vky bude prevdzan u kadho pretekra z?astnenho v tasku vrmci SP aMS automaticky !
- kad preruenie tracklogu na ?as dlh ako 2 minty bude posudzovan ako poruenie vky a penalizovan rovnakm spsobom.

3.2.25. Platnos? lohy.
loha je platn ak:

 • 20% tartujcich pilotov preletelo minimlnu vzdialenos? 8km, pri pretekoch M SR 15 km

3.2.26. Zruenie lohy.
Riadiaci lietania zru lohu, ak sa na tarte alebo trati vyskytne nebezpe?enstvo, ohrozujce pilotov. Toto urob aj v prpade, ak u vetci pretekri odtartovali a nebezpe?enstvo sa vyskytne po?as letu.
- ako je vskyt brky, prehnky vsmere trate alebo vcieli alebo pribliovanie tchto prejavov na tra? acie?. Spsob zruenia kola mus oznmi? riadiaci lietania na prvom briefingu. Napr.: minimlne 3-4piloti nahlsia pomocou vysiela?ky riadiacemu lietania konkrtne nebezpe?n podmienky na trati alebo vcieli. Kone?n rozhodnutie o platnosti lohy v prpade nespokojnosti pilotov m komisr, ktor mus rozhodnutie vykona? dokonca s?ae.
3.2.27. Stopnutie lohy s GPS.
Riadiaci lietania me lohu zastavi? po?as trvania lohy ak sa na tarte alebo trati vyskytne nebezpe?enstvo, ohrozujce pilotov. Vtakomto prpade sa pre vsledok zapo?tava najlepie dosiahnut miesto vktorom sa pilot nachdza vdanej lohe v?ase vktorom bolo vyhlsen zastavenie lohy. Monos? a spsob stopnutia kola mus oznmi? riadiaci lietania na task briefingu.
Zastavenie lohy po?as letu je mon len u s?a, kde sa pouva na vyhodnotenie letovej dokumentcie GPS.
3.2.28. Nehody.
Kad pilot mus po pristt okamite zbali? padk, inak je povaovan za zranenho. Kad pilot, ktor vid padk a nebad znmky pohybu okolo neho je povinn nahlsi? nehodu organiztorovi na vopred ur?enej frekvencii.
Hlsi:

 • miesto nehody
 • okolnosti, ak bol ich svedkom
 • meno hlsiaceho nehodu

Pilotovi, ktor kvli zchrane zranenho odvodnene preruil let, me by? jeho bodov strata kompenzovan pod?a uvenia riadiaceho lietania.
3.2.29. tartov a vsledkov listina.
tartov listina mus obsahova? meno a priezvisko pilota, nrodnos? (ak ich je viac), typ padka a poznvaciu zna?ku padka. Vsledkov listina mus obsahova? meno a priezvisko pilota, nrodnos?, preleten vzdialenos? a ?as, ?as tartu a pristtia, body a poznvaciu zna?ku padka . Predben vsledky musia by? dostupn najneskr 1 hodinu pred nasledujcim briefingom.
3.2.30. Bodovanie.
Bodovanie pod?a vzorca GAP 2008 v Slovenskom pohri, ostatn preteky pod?a uvenia organiztora.

3.2.31. Celkov vyhodnocovanie SP

- bude vyhodnoten kad kolo SP

- do celkovch vsledkov sa zartavaj najlepie dosiahnut vsledky pretekra zo vetkch platnch odletench kl SP nasledovnm spsobom.

odleten kola

po?et krtnutch

0-3

0

4-6

1

7-9

2

10-12

3

13-15

4

16-18

5

19-20

6

- krtaj sa najmenej bodovan kol

Prklad : v SP bude odletench 10 platnch kl. Pretekr A odlet vetkch desa? kl, ale do celkovch vsledkov sa mu bude zapo?tava? iba 6 najlepch vsledkov. Pretekr B odlet iba 6 kl, t.j. e do vsledkov sa mu bud zapo?tava? vetky.

Vsledky v celom serily SP bud zabezpe?ova? a spracovva? vhradne 2 osoby ur?en

portovou komisiou na tomto zasadnut:

a, Kau?rik Rbert

b, Hrivnk Peter

Kone?n vsledky spracuj vyie menovan osoby najneskr do 30. septembra kalendrneho roku.

3.3. CROSS COUNTRY

Celoro?n s?a v paraglidingu pre pilotov Slovenskej republiky.
3.3.1. Vyzvate?: Predsednctvo zvzu paraglidingu LAA SR.
3.3.2. ?el: Posdenie celoro?nej vkonnosti pretekrov, podujatie 1. kategrie
3.3.3. Trvanie: 1. oktbra do 30. septembra.
3.3.4. Vyhlsenie vsledkov:
portov komisia PL vyhlsi vsledky s?ae do konca oktbra danho roku a zverejn ich.
3.3.5. Oblas?: Cel svet.
3.3.6. Podmienky ?asti: Slovensk ob?ianstvo, platn pilotn preukaz skupiny A, B, C.
3.3.7. tart: zo svahu alebo pomocou navijku.
3.3.8. Ur?enie v?aza: kadmu s?aiacemu sa zapo?tavaj 4 najlepie vkony pod?a s?tu dosiahnutch bodov, ktor sa s?taj. V?azom sa stane pilot s najv?m po?tom bodov.
3.3.9. Pilot, ktor uskuto?n let do CC mus nahlsi? tento vkon do 7 pracovnch dn na web.
3.3.10. Protesty.
Musia by? zaslan najneskr do 10 dn od zverejnenia vsledku. portov komisia rozhodne o proteste najneskr do 14 dn od jeho obdrania. Poplatok za podanie protestu je 30 a mus by? zaslan s?asne s protestom.
3.3.11. Disciplny a ich bodovanie.

Vetky lety s optimalizovan s maximlne tromi oto?nmi bodmi do cie?a.

Vo?n prelet (VP)

Vo?n trasa nesp??ajca podmienku trojuholnkovej trate; 1km=1,0b

Ploch trojuholnk (PT)

Trojuholnk nesp??ajci podmienku FAI trojuholnka; 1km=1,2b

Trojuholnk FAI (FT)

Kad strana trojuholnka meria aspo? 28% celkovej vzdialenosti; 1km=1,4b

V prpade, e aspo? ?as? letu vedie cez zemie SR a ?R, je hodnota trate nasledujca:

VP 1km=1,0b

PT 1km=2,0b

FT 1km=2,5b

Let bude hodnoten ako let na trojuholnkovej trati, pokia? vzdialenos? medzi vchodzm bodom a koncovm bodom bude menia ako 3% zuletenej vzdialenosti. Pri nedodran tchto podmienok bude let hodnoten ako let cez oto?n body, prpadne vo?n let s koeficientom 1.


4. BODOVAC SYSTM PILOTOV PG LAA SR

4.1. Veobecn ustanovenia.

Bodovac systm tvor zklad rebr?ka vkonnosti pilotov. Z poradia v rebr?ku (ku d?u 30.9.v roku) vychdza reprezentcia na ?a? rok.

4.2. ?astnci.

Ktorchko?vek z pretekov, ktor sa zaratvaj do bodovacieho systmu, sa me z?astni? kad pilot LAA SR, ktor vlastn potrebn licenciu (B,C). Cross Country aSP sa me z?astni? i pilot s licenciou "A", ak splnil potrebn predpisy.

4.3. Bodovanie.

Kad pilot vstupuje do novho kalendrneho roku s 50 % bodov zskanch v predchdzajcom roku.


Systm tvorby rebr?ka pilotov Slovenska:

Zartavaj sa:

- World ranking body z30.9. kalendrneho roku
- Majstrovstv sveta, resp. Majstrovstv Eurpy (koeficient 1)
- Majstrovstv SR (koeficient 1) ak pretek bude zrove? v kat. FAI bude sa zapo?tava? ako 5 FAI pretek
- Slovensk Pohr (koeficient 1,5)

Do slovenskho rebr?ka sa zartava 20% bodov z Cross Country danho roku. Vsledok z pretekov sa nerta do Cross Country

Rebr?ek sa spracovva k 30.9. kalendrneho roku!

Do slovenskho rebr?ka sa zartavaj preteky jednotlivch kl Slovenskho pohra a M SR

* zapo?tavaj sa percentulne zpo?ty bodov nasledovnm spsobom:

Po?et spench taskov

Zpo?et bodov do SVK rebr?ka

3 a viac

100%

2

75%

1

50%

 

4.4. Kategrie.
Zruen


5. POTREBN KVALIFIKCIE PRE ?AS? NA PRETEKOCH

Piloti s licenciou A sa mu z?ast?ova? nasledovnch s?a :

 • Slovensk pohr
 • Cross Country

Pre preteky SP plat nasledovn rozdelenie kategri:

Kategria

Padk

Licencia

OPEN

A, B, C, D (CEN), NIL

A, B, C

PERFORMANCE

A, B, C, D (CEN)

A, B, C

 

Pre Cross Country plat nasledovn rozdelenie kategri:

Kategria

Padk

Licencia

OPEN

A, B, C, D (CEN), NIL

A, B, C

SPORT

A, B, C, D (CEN)

A, B, C

STANDARD

A, B (CEN)

A, B, C

 

posledn prava: 5/2010

Posledná úprava ( 25.05.2010 )