Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Mot. zvesn lietanie arrow S?ae, zlety, akcie... arrow PRV OBLET SLOVENSKA NA MOTOROVOM ROGALE
PRV OBLET SLOVENSKA NA MOTOROVOM ROGALE PDF Tlačiť Email
10.09.2005

V d?och 2. a 3. 9. 2005 Miro Huljak a Laco Mandk po prvkrt v histrii amatrskeho lietania na motorovch rogalch obleteli Slovensko.

 

S mylienkou na oblet Slovenska som sa za?al pohrva? u dvnejie. Posledn tri roky sme u o tom za?ali intenzvnejie hovori? aj s naimi priate?mi lieta?mi, e by to bola super pekn akcia, ale stle sme sa nevedeli rozkva?.

Za?iatkom roka 2005 som si povedal, e teraz to u mus by? a hne? som za?al s prpravami. Na po?ta?i som za pomoci progamu OziExplorer namodeloval trasu letu, zozbieral som si informcie o polohch letsk, ktor boli po trase, prekonzultoval pod?a leteckej mapy Slovenska letov obmedzenia, ako aj skalia ternu (vrchy) a po?asia, dorieenie tankovania benznu, strava, noc?ah a tie komunikcia s letiskami, v ktorch znach sme mali letie?, ale aj fotenie a filmovanie po?as letu, pozemn a vzdun doprovod.

Pln letovej trasy okolo Slovenska

Priblin termn na oblet som plnoval na august a september, kedy bva pomerne pekn a ustlen po?asie. S pribliujcim sa termnom som aj s priate?om Lacom Mandkom za?al intenzvnejie pracova? u na konkrtnych prpravch na let. Oslovili sme naich kamartov lieta?ov, ?i sa niekto ?al k nm chce pripoji?.
Plnujem tri mon termny letu, a to vkendy v 35, 36 a 37. tdni. Je koniec augusta, ustlen po?asie a ja ctim, e teraz je ten sprvny ?as.
1. september De? stavy SR a nae prpravy na let vrcholia. Prichdza priate? Vladko Bizk s doprovodnm vozidlom Citroen C5, do ktorho nakladme benzn, olej, stravu, nradie pre prpad opravy, spacky. Prichdza mj priate? Marek Kamenick, ktor sa mnou polet ako fotograf a kameraman. Posledn konzultcie s priate?mi v miestach medzipristtia. Telefonujem s Lacom Mandkom a nam leteckm doprovodom Vladom Malatinkom, ktor sa ku mne pripoja v Ruomberku a dohodujeme podrobnosti. Nepokojn noc, mlo spnku, nervozita pred letom a d?a 2. 9. 2005 o 5.00 hod. otvrame hangr v Domanii a o 5.30 sa za?na n ve?k let Slovenskom.

Prelietame ponad Rajec, Martinsk hole, Martin, Ve?k Fatru a
v riedkej hmle o 6.30 pristvam v Ruomberku.
Zvtame sa s Lacom Mandkom a Vladom Malatinkom dotankvam benzn, kontrola techniky a za asistencie televzie JOJ, ktor nat?a n odlet, sa o 7.00 vydvame do ?alieho bodu naej cesty letisko Spisk Nov Ves.
Po ?avej ruke m?ame Liptovsk Maru, Liptovsk Mikul, dia?nicu pri Liptovskom Hrdku, ktorej nadjazd je dominantn;
na pravej strane sa ako oko obra otvra modr hladina pre?erpvacej elektrrne ?ierny Vh
a potom s tu u majesttne Vysok Tatry. My ich vak oblietame pomerne z?aleka, aby sme sa vyhli leteckmu psmu CTR Popradskho letiska.
Je 8.15 a my prilietame na pristtie do Spiskej Novej Vsi, kde ns u ?ak n leteck a pozemn doprovod, optovn tankovanie, kontrola technickho stavu.
O 8.40 tartujeme zo Spiskej Novej Vsi, GPS Magellan ns neomylne smeruje k ?aliemu bodu naej trasy, do Svidnka.
Vybo?ujeme z trasy, lebo ns zlkali obrysy Spiskho hradu ?rtajce sa v dia?ke. O chv?u u krime nad tmto skvostom slovenskej histrie krsne.
Vzduch sa za?na prehrieva? rannm slnkom a my to u za?name intenzvne poci?ova?, ke? prelietame cez Bachure? a na ?ergovskch vrchoch, kde s u naskkan obl?ky ns to u poriadne melie. Vyberme si nenasvieten strne, aj ke? nie vdy to ide, a prebojvame sa proti zosil?ujcemu severovchodnmu vetru vopred. Po ?avej strane m?ame Bardejov a vo vzduchu je u tak lomenica, e o kadej dedine, ktor sa pred nami vynra, si zbone myslm, e je to u vyten Svidnk, ale ten je stle v nedoh?adne.
Ke? kone?ne v dia?ke zbadme ndhern drhu svidnickho letiska,

zhlboka si vydchneme ja aj mj spolujazdec fotograf a kameraman Marek. Letisko ns vta silnm nrazovm vetrom a ja aj Laco mme problm s pristtim. Lacovi sa po nieko?kch obletoch dar prist? na trve ved?a letiska. Je 10.25 hod. a ja sa triafam za asistencie Vlada Malatinku, ktor tam u sed s doprovodnm lietadlom, na spojovaciu drhu hangra s letiskom. Po natankovan benznu driac stroje, aby nm ich neodfklo, zvaujeme ?o ?alej, ?i tu pre?kme alebo sa pustme na cestu ?alej do Kamenice nad Cirochou pri Humennom. Pad rozhodnutie, e odtartujeme a pokia? by to bolo plne zl, vrtime sa na letisko Svidnk, ale ak sa bude da?, tak pokra?ujeme.

O 11.06 tartujeme smer Kamenica nad Cirochou, pod nami mizne mesto Svidnk a my sa u s bo?nm vetrom a termikou pasujeme s Ondavskou vrchovinou. Je to ako na splaenom v?ahu raz sme vo vke my, raz Laco ale nevzdvame to.

Letisko v Kamenici nad Cirochou ns vta v plnej prevdzke lietajcimi vetro?mi, zara?ujeme sa poslune do okruhu a o 11.54 pristvame. Foto pred budovou miestneho aeroklubu, kontrola techniky a prjazd sprievodnho vozidla s Vladom Bizkom, ktor nm obdivuhodne stha vozi? benzn a u tankujeme. O 12.20 dvame zbohom Kamenici nad Cirochou, pravm krdlom leme mesto Humenn
a smerujeme k malmu prkarskemu letisku v Mirkovciach (15 km od Preova). To u mme vietor v chrbte a naa rchlos? k cie?u sa vrazne zvila. Aj ke? rchlomer ukazuje rchlos? okolo 70 km, GPS mi vyhodnocuje, e ideme 100 a 110 km rchlos?ou.
O 13.00 hod. pristvame v Mirkovciach, kde ns u ?ak n priate? lieta? Milan Grga s benznom a pripravenm obednm piknikom (obloen roky a minerlka nm skvele chutia, tu mme obed?ajiu prestvku). Vietor je aj tu pomerne siln. Ete porada nad leteckou mapou, upresnenie obletu CTR Koickho letiska, po?akovanie za obed, podanie rk a o 14.00 sme op? vo vzduchu.
Smerujeme na oto?n bod Kysak a potom u krajom Valovskch vrchov do Drienovca. Tu zavame najv?ie termick kopance , ktor nalomili mjho spolujazdca Mareka akosi prestva filmova? a foti?, ani poh?ad na rozsiahle Koice po naej ?avej ruke ho nedoke nadchn?.
Najkratou monou trasou sa rtime do Drienovca pri Moldave nad Bodvou. Naa hrbo?at cesta vzduchom sa o 14.30 na chv?u preruuje pristtim v Drienovci. Vchodniari, ako to robte, e u Vs stle tak fu?? Volme Lacovi Horvtovi do Lu?enca a oni nm hlsia slab vietor.
Drienovec, letisko ksok od hlavnej cesty na Koice, prichdza ns pozrie? lieta? Pter, s ktorm som za asistencie Milana Gregu konzultoval tto monos? pristtia, lebo takmer vetky letisk, kde sme pristvali, boli takmi, na ktorch sme v ivote neboli, ili sme len pod?a GPS naviga?nho systmu. Tu sa nm navdy vryje do pamte pohostenie s teplmi okvarkovmi pag?ikmi ako aj vrok Mareka, e sa n let stal moc adrenalnov, a preto op?a palubu mjho dvojmiestneho rogala a ?alej bude pokra?ova? s Vladom Malatinkom na doprovodnom Condore. Len ?o prichdza naa rchla cisterna C5 Vladko Bizk, my tankujeme na nau posledn etapu do Lu?enca. U sm na palube sa o 15.20 s Lacom dvame do boja.
M?ame blzky Turniansky hrad
poh?ad a foto krsnej skalnej jazvy v zeleni stromov Zdielskej doliny a tesnou krivkou cez oto?n body Jablonov nad Tur?ou a Silica oblietame ma?arsk hranice.
Pod nami ubieha Gemer a my smerujeme na juh k Rimavskej Sobote. S vetrom v chrbte sme rchlej, ako sme plnovali, ?o je dobr.
Rimavsk Sobota spolu s blzkym letiskom na Babinom vrchu nm signalizuj, e do Lu?enca u nie je ?aleko. Ete poh?ad na pr vodnch plch po ceste a letisko v Bo?kovciach pri Lu?enci je u pod nami.
O 16.35 fotm posledn obrzky z tohto letovho d?a, na ktorch je letisko a po prielete nad riadiacou veou sadm.
Tu sa kon? prv letov de? nho obletu okolo Slovenska. Privtali ns nai kamarti tunaj lieta?i Laco Horvt a Vra?o Schwarz, ktor nm pripravili fantastick gulik, ?erven vne?ko a vynikajcu pohodu leteckho podve?era s debatami o leteckch prhodch do neskorho ve?era.
Noc?ah v spackoch na meteorologickej stanici nm ukon?il bud?ek 3. 9. 2005 o 4.30 rno.
Najv?ie fofry m Vlado Bizk - naa pojazdn jedle?, mechanick die??a a cisterna v jednej osobe, pretoe na svojej C5 ns u o 7.00 mus ?aka? v Tekovskom Hrdku pri Leviciach. Aj my s Lacom a Marek, ktor sa z adrenalnu u vyspal, sa presvame k hangru, kde nocovali nae stroje, aby sme sa pripravili na dokon?enie obletu. Po?asie nm op? praje, je jasno, iba riedky zvoj hmly pokrva vychdzajcim slnkom zaliatu krajinu pri Lu?enci.
Uh?ame krom Krupinskou planinou k ?aliemu z cie?ov naej cesty,
na letisko pri. Leviciach Tekovsk Hrdok
Zanedlho sa nm v rannom slnku u belej stavby Levc, oblet mesta, zber na kameru a foto
a u zo vzduchu h?adme pristva?ku. Naviga?n systm GPS Magellan ns op? neomylne privdza nad plochu, ktor sme zbadali a na posledn chv?u. Sadme o 6.45 a z blzkeho vojenskho stanu vyliezaj udiven mlad chlapci, ?o sa to tu za rna deje?

Chv?u sme po?kali na C5 cisternu, ra?ajky. Leteck doprovod Condor Vlada Malatinku ns sprevdza do Kr?ovej pri Senci, zatia? ?o C5 cisterna, bufet at?. Vlada Bizka mieri u na Myjavu, aby nm sthal.
Okruh nad Tekovom a o 7.30 vo vke do 300 metrov nad ternom mierime do TMA letiska Bratislava, na letisko pri seneckch jazerch v blzkej Kr?ovej.

M?ame atmov elektrre? Mochovce,

a?u, Galantu a z dia?ky na ns u mrkaj modr o?i Seneckch jazier. Na doh?ad u mme Bratislavu, hniezdo Boeingov, Airbusov a Tu?iek, ale my mal vt?a h?adme si prstav
v Kr?ovej, ktorej letisko je utopen v okolitej zeleni
a mj spolujazdec Marek ho stle neme zbada?. Moje na letisk vycvi?en oko ho vak zaregistruje, a tak sa po Lacovi aj my o 8.30 k?eme u po mokrej trve letiska.
Po pristt za stovku a f?ake kofoly tartujeme o 9.00 smer Myjava. Troku krime nad seneckmi jazerami, potom prelet ponad dia?nicu a nlet na svahy Malch Karpt, na ktorch ns z dia?ky vta Smolenick zmok.
Kop?isko, pod ktorm sa t?i, oblietame z ?ava a popri obrovskch veternch vrtuliach zamvame blzkej Senici a u to st?ame na Myjavu.
Preletom nad hradom Bran? zahajujeme klesanie na letisko Vankov pri Myjave.
Toto miesto pristtia sme do nho plnu zaradili a v Lu?enci, pvodn pristtie bolo plnovan v Senici, avak po?as letu sme od lieta?a Joka Sajana dostali SMS, e vo Vankove pri Myjave je zlet motorovch rogl, padkov a inch lietajcich potvor.
Za jasania ?astnkov zletu o 10.00 pristvame. Nastva zvtanie, debaty o tom, ako prebieha let, obzeranie techniky miestnymi nvtevnkmi a tie pozvanie na mal ob?erstvenie,
proste neo?akvan prjemn atmosfra a spestrenie nho preletu.
Posedeli sme aj s miestnymi starmi lieta?mi, v tieni rogl sme zaspomnali na za?iatky lietania na miestnych kopcoch. ?akujeme, bolo nm s Vami ve?mi dobre!
Letov pln ns vak enie ?alej a tak o 13.30 tartujeme a po leteckom zamvan sa ?astnkom zletu vz?a?ujeme smerom na Tren?n. Let prebieha v termickom po?as, ale bez vnejch problmov, oblietame CTR letiska Tren?n a pristvame nakrtko v Dubnici o 14.20.
Nako?ko je tu hust leteck premvka, dlho sa nezdrujeme a po 15. mintach odkrajujeme posledn kilometre nho obletu Slovenska.

Je 15.00 hod. a zo Strovskch vrchov zleteli nie orly, ale Miro Huljak
a Laco Mandk, aby pristli na letisku v Domanii a zav?ili tak prv oblet Slovenska na motorovch rogalch.
Na pristvacej ploche ns u ?ak tb televzie JOJ, ktor n spech nakrca pre nede?n ve?ern spravodajstvo,
?alej n doprovod, ako aj nae rodiny a priatelia.

Rados? zo ivotnho zitku, blahoelania, rozhovor pre TV JOJ, ampus a prpitok. Sme unaven, ale ?astn, e sa to podarilo.

Teraz trochu tatistiky:

1.Pilot 2-miestneho MZK TL DUO - Mgr. Miroslav Huljak
2 seda?ka kamera + foto Ing. Marek Kamenick
2. Pilot 1-miestneho MZK - Laco Mandk
3.Pilot UL Condor doprovod Vlado Malatinka
4.Vodi? Citroen C5 doprovod Vlado Bizk
Preleteli sme 910 km.
Mali sme 12 zastvok.
Najvyia dosiahnut rchlos? vo?i zemi 110 km/h
Najvyia dosiahnut nadmorsk vka 1 800 m
?ist ?as letu 11 hodn 43 mint

Skuto?n trasa letu okolo Slovenska stiahnut z GPS
Porovnanie plnovanej a skuto?nej trasy let okolo Slovenska
Vkov graf letu okolo Slovenska
Rchlostn graf letu okolo Slovenska

Na zver by som chcel po?akova? vetkm, ktor nm pomohli pri organizcii ako aj pri realizcii samotnho obletu, najm naim doma za trpezlivos? s nami, Marekovi Kamenickmu za foto a kameru za letu, Vladovi Bizkovi za perfektn pozemn doprovod, foto a kameru, Vladovi Malatinkovi za letov doprovod, Milanovi Gregovi za organizovanie pristt na vchode Slovenska, benzn a stravu, Lacovi Horvtovi a Vra?ovi Schwarzovi za stravu, hangrovanie a noc?ah v Lu?enci ako aj ?alm, ktor nm akoko?vek pomohli..

Letu zdar.

Mgr.Miroslav Huljak
Posledná úprava ( 02.03.2009 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >