Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Mot. zvesn lietanie arrow Pozvnka na Majstrovstv Slovenska v MZL Ruomberok - Liskov, 1.-4.8.2002
Pozvnka na Majstrovstv Slovenska v MZL Ruomberok - Liskov, 1.-4.8.2002 PDF Tlačiť Email
04.08.2002

Podtatransk klub ULL Ruomberok

a

Leteck amatrska asocicia SR

si ?a (Vs) dovo?uje pozva? na

 

ST R E T N UT I E

pilotov, priate?ov aobdivovate?ov

motorovho zvesnho lietania

spojen so s?aou

omajstra Slovenska

 

1. - 4. augusta vRuomberku.

Zvzn prihlky do 20.07. 2002 psomne alebo telefonicky

Kontakt Info: 0905 459922

?astncky poplatok 100.-Sk / dospel osoba tartovn vs?ai 500.-Sk

 

Nezabudnite si so sebou prinies? plavky, lebo jedna s?an disciplna bude "Akrobacia v plavkch v Lu?anskom bazne".

 

Teme sa na Vau ?as?!

 

Neverejn !

 

(?o sa poukva vprpravnom vbore medzi usporiadate?mi, rozhodcami, pomocnkmi... oprprave s?ae Majstrovstv Slovenska vlietan na MZK)

* * *

Preverenie kvality slovenskej pi?ky pilotov MZK bude pozostva? znieko?kch s?anch discipln, ktor by mali absolvova? vetci prihlsen ?astnci piloti MZK vd?och piatok 2.7 asobotu 3.7. Riadite? s?ae si vyhradzuje prvo zmeni? alebo upravi? program s?ae alebo poradie jednotlivch discipln pod?a meteorologickch podmienok ako aj pod?a momentlnej technicko organiza?nej situcie.

 

Presn pravidl vetkch discipln bud zverejnen a tesne pred vyhlsenm jednotlivch s?a.

Dva s?an letov dni by mali preveri? vetkch s?aiacich hlavne vtchto disciplnach:

Naviga?n let: Usporiadate? rozhodne krtko pred vyhlsenm s?anej disciplny ovybranej letovej trase. Zverejn zemepisn sradnice oto?nch bodov, zabezpe? na tchto bodoch kontrolnch rozhodcov, zabezpe? meranie ?asu kadmu jednotlivmu s?aiacemu. Nameran ?as letu sa bude vyhodnocova? porovnanm s?asom, ktor si kad pilot sm pre udan trasu vypo?ta adopredu nahlsi. Mapy zabezpe? usporiadate?. Kompas, presn hodinky, uhlomer, pravtko, ceruzka by mali by? samozrejmos?ou vbavy palubnho navigtora...

Presnos? pristtia: Bezpe?n pristtie vo vyzna?enom priestore bez pouitia motora na priblen k nemu. Kontrola prvho styku podvozku so zemou bez nslednho odsko?enia. Bodovanie pod?a vyzna?ench sektorov spodmienku nslednho zastavenia MZK vo vymedzenom priestore.

Stre?ba (bombardovanie) vyzna?enho cie?a na zemi: Jedn sa otriafanie malou lopti?kou do vyzna?enho tvorca po?as preletu v stanovenej vke, ?i u samm pilotom alebo jeho pomocnkom - strelcom.

A?al bonbnik... (prekvapko) ale myslm, e otom a potom...

Zodpovedn riadite? stretnutia a s?ae Turan Marian

Riadiaci letovej prevdzky Kollr Vasil

Hlavn port. komisr Duan Jamrika

Organiza?no admin. zabezpe?enie Denka Sekerkov

Rentka Lehotsk

tvrtok: Prlet (prchod) ?astnkov vodpolud?ajch hodinch, prezentcia ?astnkov, techniky, vysvetlenie podmienok apravidiel s?ae, o19oo ve?er priate?sk posedenie pri ohn?ku, klobske a dobrom pive.

Piatok: Prv s?an letov de?.

Sobota: Druh s?an letov de?. Ve?ervyhodnotenie majstra Slovenska. Rozbor s?ae pri leteckom gu?i majstra Jesenskho

Nede?a: Odlet arozchod ?astnkov.

 

Monos? ubytovania vubytovni aeroklubu po dohode susporiadate?om, alebo vo vlastnch stanoch.

Stravovanie zvlastnch zdrojov, nkup potravn mon vblzkych predajniach.

* * *

Monos? ukky, predvedenia, prezentcie apredaja leteckej techniky, vrobkov akomponentov.

* * *

Vyuite tie monos? osobnho vybavenia rznych dokumentov, technickch prehliadok a osobnch technickch konzultci shlavm technikom LAA.

* * *

Upozor?ujeme, e leteckej prevdzky sa mu z?astni? iba piloti splatnm pilotnm preukazom, technickm preukazom apotvrdenm ozaplaten zkonnho poistenia.

 

 

Atoto ete poznte ?

vzt?en ?erven zstavka, biela pri pravej nohe Stoj! Zkaz vzletu

vzt?en ?erven zstavka, mvanie bielou vrovni psu Pojazd

vzt?en biela zstavka, ?erven pri ?avej nohe Prprava ku vzletu

mvnutie do smeru vzletu bielou zstavkou, ?erven pri ?avej nohe Vzlet povolen

biela zstavka na rovni ramena rovnobene so zemou kolmo na os
VPD, ?erven pri ?avej nohe
Pristtie povolen

?erven zstavka na rovni ramena rovnobene so zemou,
kolmo na os VPD, biela zstavka pri pravej nohe.
Pre zvraznenie mono mva? zrovne ramien do vzt?enia a
sp?. Tie mono zstavkou, ktor je pri nohe ukza? na lietadlo,
ktorho sa signl tka
Zatia? nepristvajte!
Posledná úprava ( 02.03.2009 )
 
< Predchádzajúca