Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Mot. zvesn lietanie arrow Majstrovstv Slovenska MZL 2000 v Ruomberku
Majstrovstv Slovenska MZL 2000 v Ruomberku PDF Tlačiť Email
27.08.2000

Majstrovstv Slovenska vmotorovom zvesnom lietan Ruomberok 2000.

D?a 24.8. 27.8.2000 sa konali Majstrovstv Slovenska vmotorovom zvesnom lietan vRuomberku na letisku miestneho Aeroklubu.

Prv disciplna pod?a rozhodnutia portovej komisie majstrovstiev sa za?ala 25.8. rno o6:30 hodine. Na programe bolo naviga?n lietanie. Postupne, s?asovmi odstupmi odtartovali vetky osdky motorovch zvesnch klzkov (lietajcich obrusov) na naviga?n let zo stredne nro?nou tra?ou ahne? na za?iatku, pri oboznamovan sa sdajmi na mape bolo jasn, e o porad jednotlivch osdok rozhodne precznos? ?asomiery jednotlivch s?aiacich. Vpriebehu d?a sa zhorovalo po?asie acez v?nelok zpadnch tatier, ktor je ukon?en dolm Vhu sa postupne zosil?oval severozpadn vietor apreto tak nedokonal tvor, ako je ?lovek vseda?ke svojho lietajceho obrusu mal dojem, ako by ho chcel Ve?k Cho? svkou 1607m upozorni? na dsledn dodriavanie teoretickch znalost zaerodynamiky ameteorolgie. Napriek 6m/s vetru, vnrazoch 8m/s, ktor nm dvala vea, sa podarilo vetkm s?aiacim doletie? do cie?a. Rd by som pr slovami vyzdvihol pilotsk umenie p. Vratislava Schwartza, ktor so svojim arkanom takmer dontil uhn? tovrensk komn SCP Ruomberok zo svojho letovho kurzu apri protivetre nm dval lekcie o cvan. Vuveden de? sa ?alia disciplna pre siln vietor nekonala.

Ve?er toho istho d?a bolo dohodnut, e sa nasledujci de?, to jest 26.8. za?ne skoro rno, aby sa mohli jednotliv disciplny dolieta?. Rno ns vtalo steplotou 7 oC aso zamra?enou oblohou, no?n ddik nm zabezpe?il naozaj ?erstv avlhk privtanie. Na rade bola presnos? pristtia, ktor sa lietala u vprijate?nch poveternostnch podmienkach. S postupujcimiru?i?kami na naich hodinkch sa znova za?al vietor zosil?ova?. Nasledovalo hdzanie tenisovch lopti?iek do cie?ovho tvorca svky 10m. Nalietavanie nad cie? bolo, vzh?adom ksilnmu vetru zo severu, nro?n na pilot, nako?ko turbulencia vyadovala dranie hrazdy oboma rukami ana hodenie lopti?ky bolo treba tto pusti?. Druh kolo tejto disciplny sa kvli silnmu vetru anulovalo. Toho istho d?a poobede sa po?asie predsa len umdrilo, sem tam sa u ukzalo aj slnie?ko aopokra?ovan vpretekoch bolo rozhodnut. Nasledovala posledn s?an disciplna, ktorou bola vdr vo vzduch spiatimi litrami paliva. Tto disciplna stanovila kone?n poradie s?aiacich.

  1. miesto atitul majstra Slovenska si vylietal Ladislav Horvth zLu?enca.
  2. miesto obsadil Milan Halaj zMalaciek.
  3. miesto zskal Ladislav Mandk zRajeckch Teplc.

Zverom by som chcel po?akova? organiztorom majstrovstiev pod vedenm p. Mariana Turana, ako aj osadenstvu Aeroklubu Ruomberok za vytvorenie ve?mi slunch podmienok na zrealizovanie uvedench majstrovstiev. Ospravedl?ujem sa za to, e neuvdzam menovite vetkch, ktor sa obezchybn priebeh s?ae ukkovo postarali. Chcel by som vyjadri? ndej, e nasledujce majstrovstv bud bohatie opo?et ?astnkov apo?asie bude ako zve?kej knihy.

elm vetkm ?lenom ine?lenom LAA, fanikom motorovho zvesnho lietania, ve?a spechov ave?a ?astnch tartov apristt.

Spozdravom: ENEM CO NM PATR - ZHOR ATATRY.

Rogallo Team Malacky

Milan HalajLetisko Aeroklubu Ruomberok miesto konania majstrovstiev

Hlavn Vigvam Rogallo Teamu Malacky. V?erveno-modrom oble?en prezident LAA SR prve pri kontrole hladiny ... nlady s?aiacich.

V?avo f Rogallo Teamu Malacky zaslil blon?k p. Jozef Dedenko Sajan, vstrede Bohu Peach Brandy Kamencaj avpravo ?udovt ?udvo tepo.

Vstrede ?adislav Horvth - majster SR, v?avo Milan Halaj - 1.vicemajster SR avpravo Ladislav Mandk - 2. vicemajster SR vmotorovom zvesnom lietan.
Posledná úprava ( 02.03.2009 )
 
Ďalšia >