Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zpisnice arrow Zasadnutie predsednctva zvzu ZL 9.9.2006
Zasadnutie predsednctva zvzu ZL 9.9.2006 PDF Tlačiť Email
09.09.2006

Zpisnica zo zasadnutia predsednctva Zvzu ZL

konanho 09.09.2006 v iline

 

 

Prtomn: Peter Fruehwald, Peter Gaparovi?, Juraj Sladk

Neprtomn: Jozef Buchel, Anna Nociarov

Hos?: Tom Fussgaenger

Program:

Rozbor monost pouitia finan?nch prostriedkov pridelench z LAA zvzu ZL.

Na vod predseda zvzu J. Sladk kontatoval fakt, e informa?n toky v prezdiu LAA nefunguj tak, ako by mali. Prostriedky boli rozde?ovan na zasadnut prezdia LAA v jni, ke? bol J.S. v Chorvtsku a P. F. sa nemohol z?astni?. Nikomu z nich nebola doru?en zpisnica ani oficilna informcia o pridelen prostriedkov a J.S. sa o tom dozvedel sprostredkovane cez P. Menska zo zvzu PG. Tto informciu nsledne potvrdila tajomn?ka LAA Da Sekerkov.

Zvz ZL m k dispozcii 144.000,- Sk (pod?a informcie prezidenta R. Setni?ku s tieto prostriedky prenosn aj do ?alieho obdobia zisten 18.09.06)

Na zasadnut predsednctva padli nasledujce nvrhy na pouitie tchto prostriedkov:

 1. vypsa? cenu na s?a cross-country (OLC)
 2. refundova? ?as? nkladov P portu za podporu reprezentcie v roku 2006 (do 30.000,- Sk)
 3. podpori? reprezentciu v roku 2007
 4. kompenzcie pre organiztorov neuskuto?nench kl M SR (t maj s organizovanm nklady, ktor s hraden zo tartovnho, pokia? sa preteky neuskuto?nia, organiztor nedostane ni?)
 5. spolu?as? na vybudovan veternch hlsok (spoluprca so zvzom PG). Podobn u funguj v ?R. Tu je potrebn starostlivo zvi?, ktor terny rogalisti najviac vyuvaj a kde by to bolo pre n zvz najefektvnejie
 6. podpora vcvikovch stredsk (najv? ohlas zskal nvrh na finan?n prmiu pre intruktora za kadho vycvi?enho iaka dovedenho k pilotnej skke)
 7. podpora reklamy v printovch mdich pre zskavanie zujemcov ZL
 8. vcvikov materily
 9. vcvikov DVD
 10. scooter towing (ve?mi rozren spsob vcviku nov?ikov pomocou ?ahkho navijku, je nezvisl od smeru vetra a u?ah?uje a urch?uje vcvik), Nvrh predpokladal zakpenie takho zariadenia a jeho striedav vyuvanie viacermi vcvikovmi strediskami
 11. prspevok na M SR (usporiadan v zahrani?) predbene nezskal podporu ?lenov predsednctva
 12. prspevok na M SR, odpustenie tartovnho priama refundcia organiztorovi (ceny ap.)
 13. v prpade potreby finan?ne podpori? ?as? leteckho magaznu (Jur?ek)
 14. zakpenie tandemovho klzka na urchlenie vcviku

Predsednctvo rozhodlo len o vy?lenen prostriedkov pre P Podbrezov (do 30.000,- Sk) na pouitie u tento rok. ?alej sa dohodlo na zkladnom princpe: prostriedky neprejes?. ale ?o najefektvnejie vyui? na rozrenie ?lenskej zkladne a podporu zvesnho lietania. Prenies? ?o najviac prostriedkov do ?alieho roka, ke? LAA me ma? problm so zskanm prostriedkov od ttu. ?lenovia predsednctva s otvoren ?alm nvrhom, bud kontaktova? ?lensk zklad?u a prichdza? s nvrhami tak, aby bolo do konca oktbra 2006 stanoven priority aj s pridelenmi prostriedkami.

Zapsal: Juraj Sladk

V KE 19.09.2006

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >