Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadnutie predsednctva zvzu ZL 9.9.2006
Zasadnutie predsednctva zvzu ZL 9.9.2006 PDF Tlačiť Email
09.09.2006

Zpisnica zo zasadnutia predsednctva Zvzu ZL

konanho 09.09.2006 v iline

 

 

Prtomn: Peter Fruehwald, Peter Gaparovi?, Juraj Sladk

Neprtomn: Jozef Buchel, Anna Nociarov

Hos?: Tom Fussgaenger

Program:

Rozbor monost pouitia finan?nch prostriedkov pridelench z LAA zvzu ZL.

Na vod predseda zvzu J. Sladk kontatoval fakt, e informa?n toky v prezdiu LAA nefunguj tak, ako by mali. Prostriedky boli rozde?ovan na zasadnut prezdia LAA v jni, ke? bol J.S. v Chorvtsku a P. F. sa nemohol z?astni?. Nikomu z nich nebola doru?en zpisnica ani oficilna informcia o pridelen prostriedkov a J.S. sa o tom dozvedel sprostredkovane cez P. Menska zo zvzu PG. Tto informciu nsledne potvrdila tajomn?ka LAA Da Sekerkov.

Zvz ZL m k dispozcii 144.000,- Sk (pod?a informcie prezidenta R. Setni?ku s tieto prostriedky prenosn aj do ?alieho obdobia zisten 18.09.06)

Na zasadnut predsednctva padli nasledujce nvrhy na pouitie tchto prostriedkov:

 1. vypsa? cenu na s?a cross-country (OLC)
 2. refundova? ?as? nkladov P portu za podporu reprezentcie v roku 2006 (do 30.000,- Sk)
 3. podpori? reprezentciu v roku 2007
 4. kompenzcie pre organiztorov neuskuto?nench kl M SR (t maj s organizovanm nklady, ktor s hraden zo tartovnho, pokia? sa preteky neuskuto?nia, organiztor nedostane ni?)
 5. spolu?as? na vybudovan veternch hlsok (spoluprca so zvzom PG). Podobn u funguj v ?R. Tu je potrebn starostlivo zvi?, ktor terny rogalisti najviac vyuvaj a kde by to bolo pre n zvz najefektvnejie
 6. podpora vcvikovch stredsk (najv? ohlas zskal nvrh na finan?n prmiu pre intruktora za kadho vycvi?enho iaka dovedenho k pilotnej skke)
 7. podpora reklamy v printovch mdich pre zskavanie zujemcov ZL
 8. vcvikov materily
 9. vcvikov DVD
 10. scooter towing (ve?mi rozren spsob vcviku nov?ikov pomocou ?ahkho navijku, je nezvisl od smeru vetra a u?ah?uje a urch?uje vcvik), Nvrh predpokladal zakpenie takho zariadenia a jeho striedav vyuvanie viacermi vcvikovmi strediskami
 11. prspevok na M SR (usporiadan v zahrani?) predbene nezskal podporu ?lenov predsednctva
 12. prspevok na M SR, odpustenie tartovnho priama refundcia organiztorovi (ceny ap.)
 13. v prpade potreby finan?ne podpori? ?as? leteckho magaznu (Jur?ek)
 14. zakpenie tandemovho klzka na urchlenie vcviku

Predsednctvo rozhodlo len o vy?lenen prostriedkov pre P Podbrezov (do 30.000,- Sk) na pouitie u tento rok. ?alej sa dohodlo na zkladnom princpe: prostriedky neprejes?. ale ?o najefektvnejie vyui? na rozrenie ?lenskej zkladne a podporu zvesnho lietania. Prenies? ?o najviac prostriedkov do ?alieho roka, ke? LAA me ma? problm so zskanm prostriedkov od ttu. ?lenovia predsednctva s otvoren ?alm nvrhom, bud kontaktova? ?lensk zklad?u a prichdza? s nvrhami tak, aby bolo do konca oktbra 2006 stanoven priority aj s pridelenmi prostriedkami.

Zapsal: Juraj Sladk

V KE 19.09.2006

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >