Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Uznesenie portovej komisie 15.10.2005
Uznesenie portovej komisie 15.10.2005 PDF Tlačiť Email
15.10.2005

Uznesenie portovej komisie zo d?a 15. 10. 2005

I. Organizcia pretekov Slovenskho Pohra v ro?nku 2006:

Veobecne.

SP sa bude sklada? z piatich kl. Kad kolo SP sa bude sklada? zo tyroch letovch dn. Vdy tvrtok a nede?a, bez nhradnho d?a ( teoreticky 20 letovch dn ). Kad kolo bude ma? dva termny v ktorch sa me uskuto?ni? ( hlavn a nhradn, ktor bude najbli nasledujci vkend ). Kone?n termn bude vdy ur?en najneskr v pondelok do 12.00 hod, v danom tdni ke? sa m pretek kona?. Rozhodnutie o konan, prpadne presunut preteku na nhradn termn, vykonaj spolo?ne minimlne dvaja ?lenovia portovej komisie PK, spolo?ne s organiztorom zvodu na zklade predpovede po?asia. V prpade e bude nepriazniv predpove? po?asia na obidva termny, bude kolo zruen bez ?alej nhrady.

 

Prklad : bude ur?en kolo SP na Ve?kom Fatranskom Krivni s hlavnm termnom 4. 6. ( tvrtok ) a 7.6. ( nede?a ) a s nhradnm termnom 11.6. ( tvrtok ) a 14.6. ( nede?a ). Predpove? po?asia na prv termn bude nepriazniv, potom portov komisia zverejn svoje rozhodnutie o preloen kola na nhradn termn najneskr v pondelok 1.6. do 12.00 hod. Do nasledujceho pondelka t.z. do 8.6. do 12.00 hod zverejn, ?i sa kolo uskuto?n v nhradnom termne, alebo sa zru.

 

Rozhodnutie o konan alebo zruen kola bude zverejnen na strnkach LAA SR, prpadne ho bude mon zisti? na tel. ?sle organiztora zvodu, alebo ?lenov portovej komisie PK.

Zvoz z trate riei kad pretekr individulne, prpadne dohodou s organiztorom zvodu.

1, Pretekr.

Do kadho kola zvodu sa me pretekr prihlsi? v ?ubovo?n de? do 10.00 hod, dokedy mu osoba poveren za vyhodnocovanie vsledkov nahr body do GPS. tartovn zaplat pri podpise tartovacej listiny. Pretekr me zo s?ae odstpi? v ?ubovo?n de? po vyhodnoten vsledkov ( respektve po odovzdan GPS a vyhodnoten svojho treck logu ) na zklade svojho uvenia. T.z. e pokia? sa chce pretekr z?astni? zvodu iba v piatok a v nede?u je to mon bez najmench komplikcii.

2, Riadiaci letovej prevdzky.

 

Riadiaci letovej prevdzky v SP bud niie menovan osoby. Doty?n bud zabezpe?ova?

letov prevdzku v jednotlivch kolch po dohode s organiztorom danho kola SP. Ich

?as? na preteku bude financovan z poloky zvzu PK formou cestovnch prkazov

( preplatenie jazdnho a ubytovania )

a,

b, Grega Milan

c,

Sks mi navrhn? kto by to mohol by? a ja menovanch oslovm

3, Organiztor zvodu.

Mus zabezpe?i?.

- vber tartovnho

- mapu priestoru kola SP

- tartovn ?slo

- bezproblmov tart pretekrom

- vyhodnotenie kola

- vvoz

- je zodpovedn za dodriavanie vetkch platnch pravidiel a zkonov

- mus odporu?i? ubytovanie pretekrom.

4, Vsledky.

 

- bude vyhodnoten kad kolo SP

- celkov poradie bude stanoven a po ukon?en poslednho kola s?ae

- do celkovch vsledkov sa rta 60 % najlepch dosiahnutch vsledkov pretekra zo vetkch platnch odletench kl SP.

- 60 % z platnch odletench kl sa zaokrh?uje na cel ?sla smerom dole.

- Vyhodnocova? sa bude programom GAP, pod?a rovnakch nominlnych hodnt na cel seril SP.

Prklad : v SP bude odletench 10 platnch kl. Pretekr A odlet vetkch desa? kl, ale do celkovch vsledkov sa mu bude zapo?tava? iba 6 najlepch vsledkov. Pretekr B odlet iba 6 kl, t.z. e do vsledkov sa mu bud zapo?tava? vetky.

Vsledky v celom serily SP bud zabezpe?ova? a spracovva? vhradne 2 osoby ur?en

portovou komisiou na tomto zasadnut.

a, Kau?rik Rbert

b, Hriv?k Peter

Kone?n vsledky spracuj vyie menovan osoby najneskr do 30. septembra kalendrneho roku.

5, tartovn.

Na cel seril SP bolo odhlasovan jednotn denn tartovn vo vke 100 Sk pre ?lena LAA SR. Delenie tohoto tartovnho je nsledovn :

- 20 Sk osobe ktor zabezpe?uje vyhodnotenie vsledkov

- 20 Sk do fondu cien

- 60 Sk na vdavky organiztora

Vku tartovnho pre ne?lena LAA SR ur? organiztor zvodu pod?a vlastnho uvenia.

tartovn zaplat pretekr pri zpise do tartovnej listiny.

Po zaplaten tartovnho u nie je mon toto pretekrovi vrti?.

V sume tartovnho nie je zartan cena za vvoz, alebo lanovku. Vvoz ( lanovku ) si plat kad jednotlivec samostatne. Prpadn zvoz z trate taktie nie je predmetom tartovnho a kad pretekr si jeho cenu me dohodn? individulne s organiztorom.

Prpadn ceny za umiestnenie pretekra v danom kole SP nie s predmetom tartovnho a organiztor ich me zabezpe?i? cestou sponzorov alebo darov.

II . Vberov konanie na organizciu jednotlivch kl Slovenskho pohra.

Majstrovstv Slovenska v paraglidingu :

Miesto : Strank pri iline

Termn : 7. 13.5. 2006 ( 14.5. 2006 nhradn de? )

Organiztor : Michal Oroln

MS s samostatn pretek a jeho vsledky nebud zapo?tavan do vsledkov SP. V prpade e nebude odlietan platn po?et kl, nie je ur?en nhradn termn MS a nebude vyhlsen ani majster Slovenskej republiky v Paraglidingu.

Termny a miesta jednotlivch kl SP:

1. kolo : Strank pri iline, termn : hl. termn 30.3.-2.4., nhr. termn 6.4.-9.4.

2. kolo : Branisko, termn : jn

3. kolo : Donovaly, termn : jl

4. kolo : Tisovec , termn : august

5. kolo : Kubnska Ho?a Orava termn : september

Podmienky pre vybratie priestoru na usporiadanie kola SP :

- tartovacia plocha schvlen LAA a L SR

- prstup na tartovaciu plochu mus by? mon vlekom , alebo automobilom

- v prpade e sa tartovacia plocha nachdza v chrnenom zem, mus zujemca predloi? psomn potvrdenie od kompetentnho orgnu Ochrany ivotnho prostredia, e je mon vykona? preteky v danej lokalite.

- stanovenie presnch termnov konania kola SP ( hlavn aj nhradn )

?asov harmonogram schvlenia pretekov v ro?nku 2006 :

1, do 20. 10. 2005 zverejni? toto uznesenie portovej komisie na strnkach LAA a vyhlsi?

vberov konanie na organiztorov jednotlivch kl SP

2, do 30. 11. ukon?i? vberov konanie

3, do 10.12. portov komisia definitvne schvli organiztorov jednotlivch kl SP a nimi

navrhnut termny konania pretekov ( hlavn aj nhradn )

4, do 12.12. oznmi termny, organiztorov a miesta konania RLP p. Gregovy

5, RLP do 23.12. nahlsi tieto informcie na L SR a zabezpe? letov priestory pre vetky

zvody v ro?nku 2005

III . Zmeny vo veden a v ?lenstve portovej komisie :

Michal Oroln rezignoval na funkciu predsedu portovej komisie. Do tejto funkcie bol navrhnut Peter Vrabec, ktor ju prijal. Za ?alieho ?lena K bol navrhnut tefan Vyparina, ktor funkciu taktie prijal. Obidvaja boli odshlasen prtomnmi ?lenmi K.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >