Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 15.10.2005
Zasadanie prezdia LAA SR 15.10.2005 PDF Tlačiť Email
15.10.2005

Zpis z prezdia, konanho d?a 15.10.2005 v iline.

Prtomn: Ing. Rbert. Setni?ka, Ing. Peter. Mensk, Ing. Milan Grega, Peter Hvorka, Marin Turan, Ing. Jaroslav Oulick, D. Sekerkov.

1. Prezdium sa zilo hlavne kvli ?erpaniu dotcie z MDP a T vo vke 800.000,-Sk pre rok 2005. Dotcia sa poskytuje zsadne iba na ?innosti, ktor LAA SR vyplvaj z Poverenia (PP, TP, kontroln ?innos?, etrenie LN), a to na zklade predloenej iadosti, ktorej hlavnou ?as?ou je rozpis vdajov, svisiacich s plnenm podmienok Poverenia.

Prezdium nakoniec rozhodlo, e finan?n prostriedky bud vykryt nasledovne:

182.000,-Sk mzdy + odvody Sekerkov

167.000,-Sk odmeny Grega

330.000,-Sk odmeny pre poveren personl (inpektori, intruktori, technici, prezident)

121.000,-Sk cestovn nklady

Detailn vypracovanie jednotlivch poloiek pre kontrolu z MDP a T zabezpe? Sekerkov a Grega. T: koniec roka 2005

2. Prezdium schvlilo projekt pre prcu s mldeou predloen zvzom PG a shlas s vyplatenm sumy 10.000,-Sk.

3. Prezdium poverilo Ing. Gregu jednanm s ?eskou pois?ov?ou oh?adom zkonnho poistenia LZ pre rok 2006. T: do konca oktbra

4. Prezdium poveruje p. Sekerkov jednanm s LAA ?R oh?adom monosti zkonnho poistenia spolu s LAA ?R v ich pois?ovni, oh?adom monosti vykonva? vcvik v naich vcvikovch strediskch na zem ?R a oh?adom monosti usporiada? M SR v PG spolu s M ?R v Slovinsku. T: do polovice novembra

Zapsala: Sekerkov Schvlil: Setni?ka

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >