Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 4.6.2004
Zasadanie prezdia LAA SR 4.6.2004 PDF Tlačiť Email
04.06.2004

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR,

konanho d?a 04.06.2004 v Ruomberku.

Prtomn: Ing. Ivan Priesol, Ing. Vlastimil Hlouek (poveren zastupovanm Ing. Juraja Sladkho), Ing. Jaroslav Sojka, Miroslav Jan?iar, Marian Turan, Ladislav Mandk, Ing. Jaroslav Oulick, Ing. Milan Grega, Dagmar Sekerkov

 

1. Prezdium schvlilo termn Konferencie delegtov LAA SR na 20.11.2004, miesto a ?as sa upresn. Predsedovia jednotlivch zvzov dodaj termny konania valnch hromd do 30.06.2004.

 

2. Prezident informoval o monosti svojho prijatia u ministra ivotnho prostredia SR, kde by chcel prejedna? situciu oh?adne prevdzkovch plch, ktor sa nachdzaj v ochrannom psme alebo chrnenej oblasti a tie problmy pri organizcii III. kola Slovenskho pohra v PG na Chopku.

Tie informoval o zujme o vykonvanie naich ?innost na tartoviskch Hj a Hrhov (prpadne i novch letovch ternov v Slovenskom Krase), ktor sa nachdzaj v chrnenej oblasti. Zujem prejavili predstavitelia Euroregionu Slovensk kras/Aggtelek, naa asocicia im m predloi? pln naich ?innost. Taktie je monos? zobra? agroletisko Drienovec do prenjmu. LAA SR pripomienkovala nvrhy nvtevnch poriadkov, dva nvrhy boli vrten.

?alej prezident informoval o stretnut zstupcov LAA SR (Priesol, Grega, Sekerkov) s riadite?om L SR Ing. Jan?ulom, kde boli odovzdan podklady k pripomienkovaniu novho zkona o ochrane prrody a krajiny, hlavne zruenie obmedzenia lietania pre bezmotorov LZ v III. ochrannom psme, v IV. a V. ochrannom psme by obmedzenie malo plati? iba do vky 100 m. nad ternom.

Traja inpektori LAA SR Grega, kvarka, Turan) boli schvlen MDPaT SR do stlej komisie na etrenie leteckch nehd. Komisiu tvoria zstupcovia jednotlivch poverench organizci a pracovnci L SR, pri?om predsedom je Ing. Ladislav Grell. ?innos? komisie bude financovan L SR, pri?om LAA SR navrhla aj materilne zabezpe?enie. Tie bol podan nvrh do vldy, aby poveren organizcie boli informovan o leteckch nehodch na zem Slovenska.

L SR dostal do svojho rozpo?tu z MDPaT SR financie na vkon sprvy LZ, ktor vak nie s k dnenmu d?u rozdelen, hoci musia by? vy?erpan do konca tohto roka. Kad poveren organizcia mus zasla? na L SR rozpo?et na sprvu svojich druhov LZ, ktor bude zrejme sli? ako podklad pre rozdelenie spomnanch financi. LAA SR tento rozpo?et u zaslala. Financie by boli pouit v zmysle rozpo?tu sprvy LZ predloenej na janurovom Prezdiu LAA SR.

Nakoniec prezident informoval o monosti spoluprce LAA SR a Tiposom, na ktorej pracuje Ing. kvarka.

 

3. HT a RLP LAA SR informoval prezdium, e pre minul rok bola zmluva o poisten zodpovednosti nesprvne zabezpe?en, nako?ko nebola dodran vka poistnho krytia, ?o sa podarilo tento rok dodra? pri rovnakej poistnej sume, zmena nastala iba pre 2-miestne PK a ZK, dokonca sa podarilo doplni? poistenie pre prepravovan osobu na 2-miestnych PK a ZK.

Tohto roku sa po prv raz podarilo to, e nai intruktori, inpektori a technici s autorizovan L SR, ?m maj tatt verejnho ?inite?a. L SR vyd potvrdenie, e doty?n osoba je akreditovan.

Podarila sa i zmena ?o sa tka vcviku na LZ doposia? bol oficilne mon vcvik iba vlastnom LZ iaka, od mja je mon vcvik na LZ jednotlivch vcvikovch stredsk, aj na LZ iaka.

Ing. Grega predniesol tatistiku LN za rok 2003. Za cel oblas? letectva sa LAA SR podie?ala na LN 37,5%. V tomto roku sa stali 2 LN na PK pri lietan na ternoch, ktor neboli schvlen L SR.

Vetky schvlen prevdzkov plochy LAA SR sa bud zverej?ova? v informa?nom systme SR (vojaci). Po?as tohto roka by malo djs? k zlegalizovaniu prevdzkovch plch pod?a zkona, t.j. vetky prevdzkov plochy by mali by? oetren zmluvou medzi vlastnkom a LAA SR.

?alej Ing. Grega informoval o nvrhu na odvolanie Miroslava Jan?iara z funkcie hlavnho inpektora PG, ktor zaslal predsednctvu zvzu. Do?asne bol zastupovanm poveren Ing. Mensk. Prezdium poaduje informcie o rieen konfliktu.

 

4. Prezdium vyslovuje p. Sekerkovej pokarhanie hrub poruenie pracovnej disciplny. Psomn formu vyhotov prezident do 14. 6. 2004.

 

5. Prezdium navrhlo vypracova? program vzdelvania a vchovy mldee v naom lietan.

Priprav: Ing. Sojka do 31.7.2004.

 

6. Informciu o stave financi k 31.5.2004 pripravila p.Sekerkov (v prlohe).

 

7. D?a 10.7.2004 kon? uzvierka spravodaja, prspevky treba zasiela? na sekretarit.

 

8. Ako je to s FAI licenciami (prp. inmi medzinrodnmi dokladmi) zist p.Sekerkov.

 

9. Prezdium navrhlo, aby prebiehala s?a o najlepiu fotografiu, vyhodnotenie prebehne pred za?atm valnch hromd. Podmienky vypracuje Ing. Sojka do 30.6.2004.

Zapsala: Dagmar Sekerkov Schvlil: Ing. Ivan Priesol
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >