Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Ustanovujce valn zhromadenie zvzu MPK LAA SR 31.1.2004
Ustanovujce valn zhromadenie zvzu MPK LAA SR 31.1.2004 PDF Tlačiť Email
31.01.2004

Sprva z Ustanovujceho valnho zhromadenia

Zvzu MPK LAA SR


konanho d?a 31.01.2004 v priestoroch Aeorklub-u O?ov.

 

Program Ustanovujceho valnho zhromadenia zvzu MPK :

 

10 00 Prezentcia ?astnkov kontrola platnosti ?lenskch preukazov LAA SR

10 30 Zahjenie privtanie ?astnkov

10 40 Nvrh ?lenov volebnej a mandtovej komisie a zapisovate?a

10 35 Predstavenie kandidtov na pozcie predsednctva zvzu MPK

11 00 Vo?ba ?lenov predsednctva MPK LAA SR

11 30 Predstavenie kandidtov na funkcie technik zvzu MPK a hlavn inpektor MPK

11 50 Menovanie Technika zvzu MPK a Hlavnho inpektora zvzu MPK

12 00 Diskusia

 

Zver

 

vod :

 

Ustanovujce valn zhromadenie zvzu MPK zahjil p. MITTER, ktor privtal vetkch ?astnkov zhromadenia, objasnil podstatu a pr?iny vzniku, novho, samostatnho zvzu MPK pod LAA SR a oboznmil ich s navrhovanm programom Ustanovujceho valnho zhromadenia.

Prezident LAA SR Ing. Priesol v vodnom prejave k zhromadenm ?astnkom po?akoval prpravnmu vboru za iniciatvu vedcu k vzniku novho zvzu pod LAA SR, krtko zhrnul ?innos? LAA SR v r. 2003 a na?rtol vvoj v LAA SR na rok 2004. Prezident LAA SR pripomenul z?astnenm, aby si splnili povinnosti vo?i LAA SR zaplatenm ?lenskho na rok 2004, aby pri hlasovan boli ich hlasy prvoplatn - zrove? sa ospravedlnil za mekanie ekov na ?lensk na rok 2004. Informoval ?astnkov Ustanovujceho valnho zhromadenia Zvzu MPK LAA SR o monosti zska? finan?n prostriedky z rezortu Ministerstva kolstva SR na prcu LAA SR. Informoval o jednan na L SR pod?a ktorho sa pripravuje vznik novej organizcie, ktor by mala zdruova? leteck porty doteraz prevdzkovan pod LAA SR, SFUL-om, SNA.

Pripomenul monos? darovania 1% z dane prvnickch a fyzickch osb, formou ur?enia daru organizcii pri podvan da?ovho priznania za rok 2003.

 

 

 

 

 

Program :

 

 • 1. Kontrola po?tu ?astnkov Ustanovujceho valnho zhromadenia Zvzu MPK LAA SR, za ?elom splnenia podmienok, stanovench pre vznik novho zvzu v LAA SR pod?a stanov LAA SR :

Minimlny po?et 20 ?astnkov s platnm hlasom pod?a stanov LAA SR

Z?astnench 26 ?astnkov s platnm hlasom

 

 • 2. Odshlasenie programu Ustanovujceho valnho zhromadenia Zvzu MPK LAA SR :

 

Na nvrh prezidenta LAA SR boli do programu Ustanovujceho valnho zhromadenia Zvzu MPK LAA SR zahrnut dva body :

 

1. vo?ba ?lenov na konferenciu delegtov LAA SR

 • 2. nvrh ?lenov kontrolnej a revznej komisie

 

Na iados? hlavnho technika LAA SR Ing. Milana Gregu bolo do programu ustanovujceho valnho zhromadenia Zvzu MPK LAA SR mimoriadne zahrnut vymenovanie Technika Zvzu MPK LAA SR a Hlavnho inpektora Zvzu MPK LAA SR z dvodu nutnosti urchlene obsadi? tieto posty z potreby odoslania podkladov na L SR.

 

 • 3. Nvrh a vo?ba ?lenov volebnej a mandtovej komisie :

 

Na nvrh plna do volebnej a mandtovej komisie boli navrhnut a zvolen :

 

Mgr. Lubomr Magl, Ing. Peter Mensk, Ing. Richard Boik

 

 • 4. Navrhnutie a predstavenie kandidtov na post predsedu zvzu MPK LAA SR

 

Ing. Janiga Eduard

Ing. Oulick Jaroslav

Ing. kvarka Mat

Ing. Ka?uch Gabriel

 

Kandidatru prijali :

 

Ing. Janiga Eduard

Ing. kvarka Mat

 

 • 5. Vo?ba predsedu zvzu MPK LAA SR

 

Vsledky hlasovania :

 

Ing. Janiga Eduard - 16 hlasov

Ing. kvarka Mat - 20 hlasov

 

 

 

 

 

Po?tom 20 hlasov bol za predsedu zvzu MPK LAA SR zvolen :

 

Ing. kvarka Mat

 

 • 6. Navrhnutie a predstavenie kandidtov do predsednctva zvzu MPK LAA SR

 

Ing. Janiga Eduard

Trank Vladimr

Mitter Ondrej

Ing. Oulick Jaroslav

Ing. imko Martin

 

 

Kandidatru prijali :

 

Ing. Janiga Eduard

Trank Vladimr

Mitter Ondrej

Ing. Oulick Jaroslav

Ing. imko Martin

 

Vsledky hlasovania :

 

Ing. Janiga Eduard - 23 hlasov

Trank Vladimr - 21 hlasov

Mitter Ondrej - 16 hlasov

Ing. Oulick Jaroslav - 23 hlasov

Ing. imko Martin - 14 hlasov

 

 • 7. Na nvrh plna bol do programu Ustanovujceho valnho zhromadenia zahrnut bod na rozrenie predsednctva na po?et ?lenov 6 vrtane predsedu zvzu, pri?om predseda zvzu m prvo pri rovnosti hlasov prvo rozhodn? o vsledku hlasovania.

 

Za nvrhy obsiahnut v bode programu 7. bolo 24 hlasov z?astnench

 

Zloenie predsednctva Zvzu MPK LAA SR :

 

Ing. Janiga Eduard

Trank Vladimr

Mitter Ondrej

Ing. Oulick Jaroslav

Ing. imko Martin

 

 

 

 

 

 

 

 • 8. Navrhnutie a vo?ba ?lenov na konferenciu delegtov LAA SR

 

Konferencie delegtov LAA SR sa z?ast?uje ?lenovia predsednctva zvzu v zloen :

 

Ing. kvarka Mat

Ing. Janiga Eduard

Trank Vladimr

Mitter Ondrej

Ing. Oulick Jaroslav

Ing. imko Martin

 

Na konferenciu delegtov LAA SR boli navrhnut a zvolen :

 

Mgr. Magl ?ubomr, Mal?ek Miroslav, Polk Karol , Ing. Ka?uch Gabriel

 

Vzh?adom na skuto?nos?, e Ustanovujce valn zhromadenie Zvzu MPK LAA SR sa konalo ako prv valn zhromadenie zvzov LAA SR v r. 2004 bolo prijat rozhodnutie, e v prpade duplicitnho zvolenia za delegta na konferenciu delegtov LAA SR je znovu zvolen delegt povinn informova? o skuto?nosti, e u m mandt, ktorm bol poveren skr a preto ho neme prija?. Plat pravidlo jeden delegt jeden mandt jeden hlas.

 

Za nvrh obsiahnut v bode programu 8. bolo 24 hlasov z?astnench

 

 • 9. Nvrh a vo?ba ?lenov kontrolnej a revznej komisie :

 

Za ?lena kontrolnej a revznej komisie LAA SR bol navrhnut a zvolen :

 

Mgr. Magl ?ubomr

 

 • 10. Navrhnutie a predstavenie kandidtov na post Technik zvzu MPK LAA SR

 

Ing. Ban Jozef

Tranik Vladimr

 

Na post Technik zvzu MPK LAA SR bol odshlasen hlavnm technikom LAA SR :

 

Tranik Vladimr

 

 • 11. Navrhnutie a predstavenie kandidtov na post Hlavn inpektor Zvzu MPK LAA SR

 

Ing. kvarka Mat

Mitter Ondrej

Ing. Oulick Jaroslav

 

Na post Hlavn inpektor Zvzu MPK LAA SR bol odshlasen hlavnm technikom LAA SR :

 

Ing. Oulick Jaroslav

 

Diskusia :

 

Prezident LAA SR odporu?il vypracovanie prevdzkovch smernc a organiza?nho poriadku zvzu v tesnej koordincii s ostatnmi zvzmi LAA SR.

 

Zver :

 

Na zver Zakladajcej valnej hromady Zvzu MPK LAA SR p. Mitter po?akoval vetkm z?astnenm za ?as? a ukon?il Ustanovujce valn zhromadenie Zvzu MPK LAA SR.

 

Zapisoval : Mgr. Magl ?ubomr, Mitter Ondrej

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >