Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zpisnice arrow Zasadanie prezdia LAA SR 16.1.2004
Zasadanie prezdia LAA SR 16.1.2004 PDF Tlačiť Email
16.01.2004

Zpis zo zasadnutia prezdia LAA SR konanho 16.01.2004 v Preove

 

Prtomn: I.Priesol-prezident, M. Jan?iar a M. Orolin za zvz PG, J. Sladk a J. Sojka za ZL , J. Oulick a M. Turan za MZK

Hostia: M. Grega HT a RLP

V. Hlouek predseda revznej komisie

D. Sekerkov vkonn tajomnk LAA SR

 

Program:

 1. Sprva HT za rok 2003
 2. Schvlenie rozpo?tu LAA SR na rok 2004
 • 3. Odshlasenie vstupu LAA SR do spolo?nho zdruenia s SNA a SFUL
 • 4. Odshlasenie portovho kalendra LAA SR na rok 2004.
 • 5. Pln inpek?nch ciest a kontrol pre odborn personl LAA SR
 1. Informcia o stave pripomienkovch konan k nvtevnm poriadkom
 2. Rzne

 

Pred hlavnm program I. Priesol informoval o plnen loh z predchdzajceho zasadnutia prezdia. Dolo k zmene termnu konania ustanovujcej VH zvzu MPK, ktor by sa mala kona? do 31.1.2004.

K organiza?nmu poriadku neboli iadne pripomienky, preto vstupuje do platnosti. Na nmietku M. Turana o jeho monej nevyvenosti sa prezdium zhodlo na tom, e organiza?n poriadok bude po prvom roku svojej ?innosti podroben kritickmu skmaniu a rozboru.

 

 • 1. HT predniesol sprvu, tvor prlohu zpisnice. Prezdium zobralo na vedomie. Poverilo M. Turana predloi? psomn formu sprvy za jeho funk?n obdobie ako RLP tj. 30.4.2003. T: 31.1.2004

 

 • 2. I. Priesol predloil nvrh minimlneho rozpo?tu sekretaritu LAA SR na rok 2004, je prlohou zpisnice, s tm, e nklady na sprvu LZ sa maj hradi? z poplatkov za sluby. Z diskusie o rozpo?te vyplynuli nasledujce lohy:

a) Sekerkov zist na Ministerstve kolstva presn podmienky definujcu mlde a vyuitie % z dane, ktor nm prde z da?ovch radov

b) Sekerkov priprav rozbor pretelefonovanch mint do mobilnej siete za rok 2003, do 31.1.04 ho podstpi J. Sladkmu, ktor do 29.2.2004 navrhne racionaliza?n opatrenie

c) Sekerkov v spoluprci s HT a V. Hloukom vypracuje poiadavky na software spravujci databzu, aby z nej bolo mon ?erpa? relevantn daje a postpi prezidentovi. T: 29.02.04

d) poplatok za vydanie pilotnho preukazu sa zvyuje na 1.000,-Sk, pre tudujcu mlde do 26 rokov sa poskytuje z?ava 50%. Ide o ?lenov LAA SR. Ostatn poplatky sa nemenia.

 

 • 3. Prezdium podmiene?ne odshlasilo vstup do zdruenia s SNA a SFUL. V svislosti s tm formuloval M. Turan poiadavku na obnovenie dohody s SNA o bezplatnom vzjomnom pouvan letsk. Z: I. Priesol

 

 • 4. Kalendr portovch akci nepredloil len zvz ZL, ktor poskytne predben podklady do 31.01.04, ktor bud definitvne upresnen do 31.03.04

 

 • 5. Pln inpek?nch ciest a metodiku priprav M. Grega v spoluprci s technikmi a inpektormi zvzov. Termn: priebene. O plnen inpek?nej ?innosti pod sprvu na najbliom zasadnut prezdia

 

 1. Nvtevn poriadky.

I. Priesol podal informciu o stave rokovan s jednotlivmi sprvami NP. Najstretovej prstup bol zo strany sprvy NAPANT, najmenej zo Slovenskho krasu.

 

 1. Rzne

Revzna komisia uskuto?n revziu v LAA do 29.2.04. Z: V. Hlouek

M. Grega oboznmil prezdium so stavom prc na prru?ke LAA SR. Prezdium zobralo na vedomie.

 

 

 

Zapsal: J. Sladk V Preove, 16.1.2004
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >