Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 16.1.2004
Zasadanie prezdia LAA SR 16.1.2004 PDF Tlačiť Email
16.01.2004

Zpis zo zasadnutia prezdia LAA SR konanho 16.01.2004 v Preove

 

Prtomn: I.Priesol-prezident, M. Jan?iar a M. Orolin za zvz PG, J. Sladk a J. Sojka za ZL , J. Oulick a M. Turan za MZK

Hostia: M. Grega HT a RLP

V. Hlouek predseda revznej komisie

D. Sekerkov vkonn tajomnk LAA SR

 

Program:

 1. Sprva HT za rok 2003
 2. Schvlenie rozpo?tu LAA SR na rok 2004
 • 3. Odshlasenie vstupu LAA SR do spolo?nho zdruenia s SNA a SFUL
 • 4. Odshlasenie portovho kalendra LAA SR na rok 2004.
 • 5. Pln inpek?nch ciest a kontrol pre odborn personl LAA SR
 1. Informcia o stave pripomienkovch konan k nvtevnm poriadkom
 2. Rzne

 

Pred hlavnm program I. Priesol informoval o plnen loh z predchdzajceho zasadnutia prezdia. Dolo k zmene termnu konania ustanovujcej VH zvzu MPK, ktor by sa mala kona? do 31.1.2004.

K organiza?nmu poriadku neboli iadne pripomienky, preto vstupuje do platnosti. Na nmietku M. Turana o jeho monej nevyvenosti sa prezdium zhodlo na tom, e organiza?n poriadok bude po prvom roku svojej ?innosti podroben kritickmu skmaniu a rozboru.

 

 • 1. HT predniesol sprvu, tvor prlohu zpisnice. Prezdium zobralo na vedomie. Poverilo M. Turana predloi? psomn formu sprvy za jeho funk?n obdobie ako RLP tj. 30.4.2003. T: 31.1.2004

 

 • 2. I. Priesol predloil nvrh minimlneho rozpo?tu sekretaritu LAA SR na rok 2004, je prlohou zpisnice, s tm, e nklady na sprvu LZ sa maj hradi? z poplatkov za sluby. Z diskusie o rozpo?te vyplynuli nasledujce lohy:

a) Sekerkov zist na Ministerstve kolstva presn podmienky definujcu mlde a vyuitie % z dane, ktor nm prde z da?ovch radov

b) Sekerkov priprav rozbor pretelefonovanch mint do mobilnej siete za rok 2003, do 31.1.04 ho podstpi J. Sladkmu, ktor do 29.2.2004 navrhne racionaliza?n opatrenie

c) Sekerkov v spoluprci s HT a V. Hloukom vypracuje poiadavky na software spravujci databzu, aby z nej bolo mon ?erpa? relevantn daje a postpi prezidentovi. T: 29.02.04

d) poplatok za vydanie pilotnho preukazu sa zvyuje na 1.000,-Sk, pre tudujcu mlde do 26 rokov sa poskytuje z?ava 50%. Ide o ?lenov LAA SR. Ostatn poplatky sa nemenia.

 

 • 3. Prezdium podmiene?ne odshlasilo vstup do zdruenia s SNA a SFUL. V svislosti s tm formuloval M. Turan poiadavku na obnovenie dohody s SNA o bezplatnom vzjomnom pouvan letsk. Z: I. Priesol

 

 • 4. Kalendr portovch akci nepredloil len zvz ZL, ktor poskytne predben podklady do 31.01.04, ktor bud definitvne upresnen do 31.03.04

 

 • 5. Pln inpek?nch ciest a metodiku priprav M. Grega v spoluprci s technikmi a inpektormi zvzov. Termn: priebene. O plnen inpek?nej ?innosti pod sprvu na najbliom zasadnut prezdia

 

 1. Nvtevn poriadky.

I. Priesol podal informciu o stave rokovan s jednotlivmi sprvami NP. Najstretovej prstup bol zo strany sprvy NAPANT, najmenej zo Slovenskho krasu.

 

 1. Rzne

Revzna komisia uskuto?n revziu v LAA do 29.2.04. Z: V. Hlouek

M. Grega oboznmil prezdium so stavom prc na prru?ke LAA SR. Prezdium zobralo na vedomie.

 

 

 

Zapsal: J. Sladk V Preove, 16.1.2004
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >