Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Kontrola revznej komisie 28.1.2003
Kontrola revznej komisie 28.1.2003 PDF Tlačiť Email
28.01.2003

Zpis z kontroly revznej komisie zo d?a 28.1.2003

 

Miesto konania: kancelria LAA, Horn val 24, ilina

 

Revzna komisia: Vlastimil Hlouek

Anton Lslop

Rbert Setni?ka

 

Prtomn: Marin Turan

Dagmar Sekerkov

 

Kontrola bola zameran na hospodrenie a vedenie agendy LAA za roky 2001 a 2002. Zvl? boli kontrolovan povinn odvody do fondov. Fyzicky boli prekontrolovan vetky doklady v evidencii.

 

Za rok 2001:

Bankov vpisy ?.1-203

Pokladni?n doklady ?.1-167

Dohody o vykonan prce

Prijat faktry ?. 1-40

Vydan faktry ?. 1-13

Mzdov evidencia

 

Za rok 2002:

Bankov vpisy ?.1-202

Pokladni?n doklady ?.1-197

Dohody o vykonan prce

Prijat faktry ?. 1-37

Vydan faktry ?. 1-10

Mzdov evidencia

 

Kontrolou bolo zisten, e evidencia hospodrenia LAA je veden p. Dagmar Sekerkovou preh?adne a plne a neboli zisten iadne nedostatky. Finan?n prostriedky boli ?erpan v zmysle platnch predpisov a rozpo?tu za uveden obdobie.

Revzna komisia doporu?uje:

  • obmedzi? vdavky za cestovn na porady vyuitia vzdunho priestoru
  • obmedzi? vdavky za telekomunika?n sluby

 

 

V iline 28.1.2003

 

Za revznu komisiu:

 

 

............................................... ................................ ....................................

Vlastimil Hlouek predseda Anton Lslop ?len Rbert Setni?ka - ?len

 

Za LAA:

 

 

......................................... ................................................................

Marin Turan prezident Dagmar Sekerkov vkonn tajomnk

 

 

Prloha:

Vsledovka a svaha za rok 2001

Vsledovka a svaha za rok 2002

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >