Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 4.12.2002
Zasadanie prezdia LAA SR 4.12.2002 PDF Tlačiť Email
04.12.2002

Zpis zo zasadnutia prezdia LAA SR,

konanho d?a 4.12.2002 iline

 

Prtomn: Marin Turan, Milan Grega, Miroslav Jan?iar, Juraj Sladk, Vasil Kollr, Dagmar Sekerkov

 

 • 1. Vyhodnotenie uznesenia Konferencie LAA z 23.11.2002

Prezident LAA Marin Turan upozornil na bod uznesenia tkajci sa ?elovho viazania prostriedkov vytvranch vcvikovmi strediskami vhradne na nklady spojen s kontrolami a ?inos?ou tchto stredsk zo strany orgnov LAA SR a jednotlivch zvzov. Pod?a jeho nzoru nem LAA dostatok vlastnch prostriedkov. Navrhn? na pokra?ovan konferencie zmierni? formulciu a povoli? ?erpa? prostriedky aj na in ?ely pod?a aktnej potreby.

 

 • 2. Nov stanovy LAA SR

Do komisie na vypracovanie novch stanov boli predsedami zvzov vymenovan tto ?lenovia: Marin Turan, Jaroslav Oulick za Zvz motorovho lietania

Miroslav Jan?iar a Ivan Priesol za Zvz PG

Juraj Sladk a Jaroslav Sojka za Zvz ZL

 

 • 3. Kontrola hlsen pre L v zmysle poverenia

RLP doteraz hlsenia nepodval, prv bolo podan v septembri. RLP m za lohu poda? ?alie hlsenie do konca 12/02. Od roku 2003 treba podva? pravideln kvartlne hlsenia aj keby sa nevykonvala iadna letov ?innos?.

Z: RLP

T: stly

 

 • 4. RLP ma rok 2003

Vasil Kollr sa vzdal funkcie RLP. Prezdium poverilo Marina Turana vykonvanm funkcie RLP do termnu konania druhej ?asti konferencie LAA v marci 2003. Odovzdanie a prebratie funkcie sa uskuto?n 27.12.2002 v iline. S?asne prezdium schvlilo finan?n odmenu vo vke 40.000,- Sk pre kumulovan funkciu prezident LAA a RLP pre rok 2003 vrtane cestovnch nkladov. T sa bude vyplca? kvartlne na zklade finan?nej situcie v LAA.

 

 • 5. Odme?ovanie hlavnho technika

Na zklade nvrhu prezidenta LAA prezdium schvlilo finan?n odmenu pre hlavnho technika LAA na rok 2003 vo vke 40.000,- Sk, splatn kvartlne v zvislosti od vvoja prjmov LAA.

 • 6. Odmeny za rok 2002 pre ?lenov prezdia

?lenovia prezdia sa vzdali odmien .

 

 • 7. Nklady na kancelriu

Po posden nkladov na telefny roku 2002 (a 60.000,- Sk) prezdium rozhodlo o zakpen mobilnho telefnu do kancelrie LAA. Predben rozhodnutie je pre program 55 viac od Eurotelu spolu s akciovm MT. D. Sekerkov zist podrobnosti.

Z: Sekerkov

T: 12/02

 

V zujme ?alieho zniovania nkladov prezdium rozhodlo o motiva?nej odmene pre D. Sekerkov v roku 2003 vo vke 10% z uetrench nkladov na telefny oproti roku 2002.

 

Prezdium schvlilo mzdu pre D. Sekerkov vo vke 8.300,- Sk mesa?ne plus tvr?ro?n odmeny.

 

 • 8. Spravodaj LAA

Predpokladan termn vydania okolo 15.12.02.

Obsah: - ?lensk a in poplatky na rok 2003

 • - uznesenie z konferencie delegtov LAA
 • - informcia o zkonnom poistnom
 • - zloenei predsednctiev jednotlivch zvzov
 • - eky a formulre na 1% z dane z prjmov
 • - krtke prspevky predsedov zvzov

 

 • 9. Vcvikov stredisk

iados? o zriadenie alebo pred?enie licencie vcvikovho strediska PG mus by? schvlen predsednctvom zvzu PG.

Zvz PG bol upozornen na neplatnos? vo?by hlavnho inpektora PG Michala Orolna, pretoe to nie je v slade so smernicou LZ-1

 

 • 10. Zverejnenie smernc na internete

Prezdium rozhodlo o zverejnen smernc na internete.

Z: Sekerkov

T: 31.01.2003

 

 • 11. Informcie hlavnho technika

HT upornil na skuto?nos?, e vo vyetrovacch sprvach leteckch nehd chbaj zvery s odpor?anm na prevenciu. Takisto informoval o slovenskom vrobcovi PG a procese schva?ovania jeho vrobkov.

 

 • 12. Rzne

Prezident LAA informoval o vrten licencie inpektora ?. 2 Matovi kvarkovi.

 

Zapsal: Juraj Sladk

 

V iline 4.12.2002

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >