Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Valn hromada zvzu ZL 9.11.2002
Valn hromada zvzu ZL 9.11.2002 PDF Tlačiť Email
09.11.2002

Zpis z valnej hromady Zvzu ZL,

Konanej d?a 9.11.2002 v Podbrezovej.

 

Valnej hromade predsedal Juraj Sladk. Program valnej hromady bol schvlen absoltnou v?inou. Ako zapisovate? bol odshlasen Peter Gaparovi?. Jaroslav Sojka bol poveren vytvorenm nvrhu uznesenia.

 

Predsedajci po?akoval p. Anke Nociarovej a p. Jurajovi Vankovi za pomoc pri usporiadan valnej hromady Zvzu zvesnho lietania.

 

Prezident LAA, Marin Turan stru?ne zosumarizoval problmy v LAA za uplynul dva roky. Podarilo sa stabilizova? stav ?lenskej zkladne a zvi? disciplnu platenia ?lenskho. Kontrolu ?innosti kancelrie vykonval len prezident, pretoe revzna komisia za cel obdobie nekonala. Z Ministerstva kolstva sa podarilo zska? 50000,- Sk, z ?oho sa uhradil hlavne ?lensk poplatok do FAI, a zvyok bol pouit pre ?as? jednho pilota na medzinrodnej s?ai v PG. Vo?i Leteckmu radu sa postupne splnili vetky povinnosti. Od roku 2003 za?ne plati? nov zkon o ivotnom prostred, ktor sa bude tka? aj plch prevdzkovanch pilotmi zvzu. Prezident LAA sa z?astnil rokovania na Ministerstve ivotnho prostredia, kde bolo dohodnut, e pri prejednvan jednotlivch oblast vo vych zemnch celkoch musia by? prizvan zstupcovia LAA.

 

Sprvu o ?innosti Zvzu zvesnho lietania pre?tal Juraj Sladk

 

Diskusia:

 

 1. Kritika ?innosti LAA zo strany zvzu PL - Marin Turan upozornil na znmu kritiku svojej osoby a hlavnho technika Milana Gregu, zo strany inpektora PG Petra Menska a niektroch ?alch ?lenov zvzu PL. Hroz optovn riziko rozbitia LAA, pri?om dvodom s finan?n zujmy niektorch vcvikovch stredsk a nespokojnos? so skomplikovanm vydvania technickch preukazov. Marin Turan zdraznil, e iniciatva oh?adne vyadovania ?alch dokladov vychdza od p. Menska, ale e musel reagova? aj na poiadavky L, pretoe pod?a platnho zkona mus L pristupova? k portovm lietajcim zariadeniam ako k lietadlm. ?o sa tka vcviku, vyjadril svoju nespokojnos? s tm e nedodruje povinn oznmenie o uskuto?nen pilotnch skok. M toti pochybnosti o kvalite vykonvania niektorch kurzov, pretoe tie s ?asto uskuto??ovan bez oh?adu na poves? LAA, s hlavnm cie?om rchleho zisku.
 2. Jozef Kunk spomenul prpad rieenia s nedisciplinovanmi pilotmi MZK v Prievidzi. Vznikla aj otzka ?o s ?iernymi pilotmi. Ukazuje sa e povrchn vcvik plotov PL zniuje bezpe?nos? lietania na znmych ternoch (Strank), a objavuj sa aj pokusy o samovcvik pilotov PL dsledok prlinej snahy o rchly zisk a nzkej rovne vcviku. V prpade nedisciplinovanch pilotov lietajcich neleglne sa odpor?a nahlsi? tak prpady na LAA, ktor to potom oznmi na L.
 3. Milan Grega oboznmil prtomnch so stavom vo vydanch technickch preukazoch. V s?asnosti je registrovanch 43 ZK, z toho najviac ich m rok vroby 1998, ale ojedinele sa vyskytuj aj tak, ktor maj rok vroby napr. 1983. ?o sa tka technickho stavu, je nutn vmena pochrmovanch nosnch laniek po 2 rokoch pouvania (navov trhliny), povinn je pouva? dvojit zves pilota. Piloti s varovan pred pouvanm duralovch karabn s pochrmovanm povrchom, pretoe sa vyskytol prpad zlyhania. Od novho roka bud ma? technick preukazy platnos? a 3 roky, ale bude zaveden aj povinn kontrola technikom po kadom roku. Na zklade podmienok L bude kadmu klzku vydan aj imatrikula?n zna?ka v tvare OM-A###.
 4. Vcvik novch pilotov v s?asnosti vykonvaj vcvik novch iakov tto intruktori: Sladk, Kunk, Buchel, Kapar, urlk, Sojka. Rezervy s v oblasti propagcie a zefektvnenia vcviku v niektorch strediskch. Jaroslav Sojka vyzdvihol vhody lietania v Basane (Taliansko), kde je mon robi? aj intenzvny pokra?ovac vcvik.
 5. Monosti financovania. Marin Turan podotkol, e sa ete stle mlo vyuva monos? zaloi? miestne kluby ako ob?ianske zdruenie, kde je mon bez platenia dan prija? do 300 000,- Sk ro?ne. Zskanm novch ?lenov do LAA je mon zska? ?alie prostriedky, pri?om v prpade pilotnho vcviku to automaticky registruje kancelria LAA.
 6. Automatick hlsky vetra Juraj Sladk navrhol vybudova? automatick hlsky, ktor by na ur?ench telefnnych ?slach dvali informciu o smere a rchlosti vetra podobne ako to u funguje v ?echch. Na ich financovanie by sa dali poui? aj Eurpske rozvojov fondy. Spomenul aj nezujem zo strany Zvzu PL. Do vahy by prichdzali hlavne terny Pansk diel, alebo Kr?ova Ho?a.
 7. Vstup na Martinsk Hole pretoe existovali nejasnosti, Marin Turan prtomnch oboznmil so s?asnm stavom. Vstup na Martinsk Hole je pre potreby lietania povolen. Pri kontaktovan lesnou strou sa sta? preukza? preukazom LAA.
 8. Doru?ovanie spravodajov LAA tefan urlk a Vlastiml Hlouek sa s?aovali na nedoru?enie spravodaja. Spravodaj sa doru?uje prednostne pomocou e-mailu a len ?u?om bez pripojenia do elektronickej siete sa zasiela benou potovou cestou. Problmy s rozosielanm vrusov by bolo mon riei? prechodom kancelrie na in program ako Microsoft Outlook. Peter Gaparovi? spomenul problmy s posielanm prloh v neverejnch elektronickch formtoch (ako je MS Word).
 9. Za ?lenov novho predsednctva bolo optovne zvolen star predsednctvo tj.:
 • Predseda: Juraj Sladk
 • ?lenovia: Anna Nociarov, Vlastimil Hlouek, Jaroslav Sojka
 1. Ako delegti bud na valn hromadu LAA navrhnut (okrem samotnho predsednctva): Jozef Buchel, Jozef Kunk, Ferdinand Nizner, Bohuslav Kolesr, Peter Gaparovi?, Stanislav Kme?, a nhradnci: tefan urlk a Peter Nedeliak

 

Uznesenie bolo schvlen plnm po?tom hlasov.

 

 

 

 

Zapisoval: Peter Gaparovi?

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >