Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Valn zhromadenie zvzu PG LAA SR 19.10.2002
Valn zhromadenie zvzu PG LAA SR 19.10.2002 PDF Tlačiť Email
19.10.2002

Uznesenie valnho zhromadenia Zvzu paraglidingu LAA SR,

Donovaly,

19. oktber 2002

 1. Valn zhromadenie vzalo na vedomie informciu Prezidenta LAA o ?innosti LAA v obdob od roku 2000 do roku 2002.

 1. Valn zhromadenie vzalo na vedomie sprvu o ?innosti Zv. paraglidingu LAA SR prednesen predsedom zvzu za obdobie 2000 a 2002.

 1. Valn zhromadenie vzalo na vedomie sprvu Volebnej a mandtovej komisie

 1. Valn zhromadenie zvolilo za predsedu zvzu paraglidingu pna M. Jan?iara.

 1. Valn zhromadenie zvolilo predsednctvo zvzu paraglidingu v zloen :
 • p. M. Oroln, podpredseda,
 • p. I. Priesol, ?len
 • p. . Vyparina, ?len
 • p. P. Mensk, ?len

 1. Valn zhromadenie zvolilo tchto delegtov koferencie LAA SR :
 • pp. M.Jan?iar, M. Oroln, I.Priesol, . Vyparina, P. Mensk, P. Hrka, Z. Ka?mar, A. arick, R. Setni?ka, M. Kocik
 • nhradnk: P. Jure?ka

 1. Valn zhromadenie uklad predsedovi zvzu prerokova? nvrh na zvenie poistnho krytia razovho poistenia.
 • Zodpovedn : Predseda zvzu.
 • Termn: do 28.2.2003

 1. Valn zhromadenie iada Riadiaceho letovej prevdzky LAA, aby podnikol vetky kroky smerujce ku zverejneniu ICAO mapy SR na Internete.
 • Zodpovedn: p. V. Kolr
 • Termn : 31.12.2002

 1. Valn zhromadenie uklad vetkm vcvikovm strediskm, aby kad rok do 30. aprla predloili kompletn vstroj na spolo?n ro?n prehliadku v prtomnosti hlavnho technika LAA SR, pri?om kad padkov klzk, zaraden do vcvikovho strediska mus by? kategrie A pod?a klasifikcie renomovanej skuobne (LAA ?R, DHV, SHV, AFNOR atp.)
 • Zodpovedn: Vcvikov stredisk
 • Termn: priebene

 1. Valn zhromadenie poveruje predsedu zvzu rokovanm so sprvcom textovch sprv ivej panormy STV s cie?om, aby tieto sprvy zahr?ovali aj informcie o smere a sile vetra.
 • Zodpovedn: predseda zvzu
 • Termn: 31. 12. 2002

 1. Valn zhromadenie odpor?a ?lenom zvzu vyui? monos? venova? 1% z dan na ?innos? LAA SR.

 1. Valn zhromadenie iada Prezidenta LAA SR o optovn zverejnenie podmienok udelovania technickho preukazu pre PK pri ich dovoze a pri ich kpe na zem Slovenskej republiky.
 • Zodpovedn: prezident LAA

 1. Valn zhromadenie poveruje portov komisiu zvzu prehodnoti? kritria vydvania licencie Tandem pilot.
 • Zodpovedn: Z. Ka?mar
 • Termn: 31. 12. 2002

 • 14. Valn zhromadenie uklad predsednctvu zvzu preveri? alternatvne monosti financovania ?innosti zvzu a ttnej reprezentcie v spoluprci s niektorou marketingovou agentrou.
 • Zodpovedn: I. Priesol
 • Termin: 31.12. 2003

 • 15. Valn zhromadenie poveruje prezdium LAA SR preveri? monos? zskania podobnho tattu pre svojich ?lenov ako maj ?lenovia IAMES (vo?n pohyb v terne)
 • Zodpovedn: Prezdium LAA

 • 16. Valn zhromadenie zavzuje predsedu a predsednctvo zvzu iniciova? obnovenie rokovan s vedenm LAA ?R o vzjomnom uznvan dokladov.
 • Zodpovedn: M. Oroln
 • Termn: 31.12. 2002

 • 17. Valn zhromadenie uklad predsedovi zvzu iniciova? rokovania vntri LAA o z?avch na ?lenskom LAA pre dchodcov.
 • Zodpovedn: Predseda zvzu
 • Termn: priebene

 • 18. Valn zhromadenie zavzuje delegtov zvzu na konferenciu LAA SR presadzova? na konferencii jednotliv body uznesenia valnho zhromadenia.
 • Zodpovedn: delegti konferencie LAA SR
 • Termn: 23.11. 2002

 • 18. Valn zhromadenie uklad delegtom konferencie LAA SR povoli? zvenie ?lenskho v LAA o maximlne 20 %, bez zoh?adnenia zvenia poistnho.

 

 

Toto uznesenie schvlili ?astnci valnho zhromadenia jednomyse?ne.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >