Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Mimoriadne zasadnutie prezdia LAA SR 3.8.2002
Mimoriadne zasadnutie prezdia LAA SR 3.8.2002 PDF Tlačiť Email
03.08.2002

Zpis z mimoriadneho zasadnutia prezdia LAA SR,

konanho d?a 3.8.2002 na letisku Liskov

Prtomn: Marian Turan, Miroslav Jan?iar, Ing. Milan Grega, Vasil Kollr, Dagmar Sekerkov, za L SR: Ing. Jn Pag?, Ing. Frantiek tefnik, prizvan boli Ing. Peter Mensk a Ing. Mat kvarka.

 

Mimoriadne prezdium bolo zvolan hlavne oh?adom listu, ktor rozoslal Ing. Mensk elektronickou potou ?lenom LAA SR, na ktorch mal kontakt (spomnan list je veden ako prloha ?.1). Prezident LAA SR p.Turan poskytol odpovede na vetky poadovan otzky. Potom nastala diskusia hlavne oh?adom toho, ako boli PK p. Jure?ku zaraden do kategrie A, t.j. kolsk PK. Na tto otzku podrobne odpovedal hlavn technik LAA SR Ing. Grega, a ?m vak Ing. Mensk nebol spokojn. Po brlivej diskusii mohlo prezdium LAA SR skontatova?, e pri zaraden PK p.Jure?ku nedolo k porueniu iadnych smernc alebo predpisov LAA SR. Pokia? si zstupcovia zvzu PK LAA SR iadaj zmenu v smerniciach lebo osnovch LAA SR, musia na zasadan predsednctva tieto zmeny schvli? a psomne zaiada? o schvlenie prezdium LAA SR.

Druhm bodom zasadania prezdia LAA SR bolo neuposlchnutie nariadenia prezidenta LAA SR Ing. kvarkom. Na zklade okolnost, ktor s uveden v prlohe ?.2 zastavil prezident LAA SR ?innos? vcvikovho strediska Ing. kvarku. Tento vak zkaz neuposlchol a pokra?oval vo vcviku ?alej. Ing. kvarka sa za tento skutok prezidentovi LAA SR p.Turanovi ospravedlnil. Na zklade skuto?nost, uvedench v prlohe ?.2 prezdium rozhodlo o zkaze inpektorskej ?innosti pre Ing. kvarku od 3.8.2002 do 3.11.2002. Menovan mus v ?o najkratom ?ase vrti? na sekretarit LAA SR raztko inpektora LAA SR. Po ukon?en doby zkazu si mus psomne zaiada? o vykonvanie funkcie inpektora LAA SR. Pokia? chce Ing. kvarka prevdzkova? vcvikov stredisko ako intruktor, mus si psomne zaiada? na LAA SR

?alej Ing. kvarka predloil prezdiu LAA SR iados? o vcvikov stredisko, nvrh na odvolanie p.Jan?iara z funkcie hlavnho inpektora zvzu PK LAA SR a iados? o pridelenie tattu druhho sprvcu prevdzkovch plch v oblasti Donovl.

 

Zapsal: Dagmar Sekerkov Schvlil: Marian Turan

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >