Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 6.3.2002
Zasadanie prezdia LAA SR 6.3.2002 PDF Tlačiť Email
06.03.2002

Zpis zo zasadnutia prezdia LAA SR,

konanho d?a 6.3.2002 Poprade

Prtomn: Marin Turan, Milan Grega, Miroslav Jan?iar, Juraj Sladk

 

  • 1. Prezdium odmietlo nvrh na vytvorenie tattu ?estnho ?lena

 

  • 2. Prezdium odmietlo nvrh na vytvorenie osobitnej sadzby ro?nho ?lenskho pre pilotov dlhodobo vzdialench mimo SR, pretoe ho pri s?asnej nzkej sadzbe ?lenskho nepovauje za ekonomicky oprvnen.

 

  • 3. Prezdium prerokovalo vsledky kontrolnej akcie Leteckho radu na Donovaloch pri prleitosti konania pretekov psch zprahov. Pri tejto kontrole zistil L nieko?kch pilotov PG bez poadovanch dokladov, takisto bolo zisten, e doteraz nie s schvlen terny na Donovaloch. Prezdium poveruje prezidenta psomne reagova? na vsledky kontroly L SR v tom zmysle, e LAA neorganizovala iadnu akciu a doty?n piloti lietali na vlastn zodpovednos?. L nech vo?i nim postupuje v zmysle zkona.

Prezdium poverilo M. Jan?iara doriei? prevdzkov plochy na Donovaloch. Termn: 31.03.2002

 

  • 4. Prezdium optovne rokovalo o technickch preukazoch LZ. V ich s?asnej podobe nie je mon v terne skontrolova? ich platnos? a aktulnos?, konkrtne, ?i bola vykonan pravidlen technick prehliadka. Prezdium poveruje HT Milana Gregu pravou s?asnch TP tak, aby tam bol priestor pre potvrdenie technika o vykonanej ro?nej prehliadke LZ. V svislosti s tm HT aktualizuje zoznam aktvnych technikov a na jeho zklade sa daj vyrobi? a rozosla? mal okrhle pe?iatky vetkm technikom.

Z: Milan Grega, Da Sekerkov

 

  • 5. Prezident informoval o rokovan s M SR a o predpoklade obdrania podpory na zahrani?n s?ae vo vke 100.000,- Sk. Prezdium rozhodlo o rozdelen tejto sumy na jednotliv zvzy pod?a aktlneho po?tu ?lenov nasledovne:

Zvz PG: 70.000,- Sk

Zvz ZL: 15.000,- Sk

Zvz MZK: 15.000,- Sk

 

  • 6. Prezdium rozhodlo o predbench termnoch konania valnch hromd zvzov a konferencie delegtov LAA SR.

Konferencia delegtov: 23.11.2002

VH zvzu PG: 19.10.2002

VH zvzu MZK: 26.10.2002

VH zvzu ZL: 9.11.2002

Prezdium takisto rozhodlo, e agenda na rokovanie konferencie delegtov m by? pripraven k termnu konania prvej valnej hromady.

 

  • 7. Prezdium vyzva vetkch ?lenov, aby uhradili ?lensk na rok 2002 do 31.03.2002. S?asne ich pros, aby poukzali 1% z dane z prjmu pre LAA. Potrebn tla?ivo bude s?as?ou informa?nho spravodaja, ktor bude rozoslan do konca marca.

 

Zapsal: Juraj Sladk

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >