Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 12.12.2001
Zasadanie prezdia LAA SR 12.12.2001 PDF Tlačiť Email
12.12.2001

Zpis zo zasadania prezdia,

konanho d?a 12.12.2001 v iline.

Prtomn: Marian Turan, Miroslav Jan?iar, Ing. Juraj Sladk, Vasil Kollr, Dagmar Sekerkov.

 

1. Prezdium skontatovalo, e revzna komisia si nepln svoje povinnosti, nako?ko v ?tovnctve nebola do dnenho d?a vykonan kontrola. Preto treba psomne vyzva? vetkch ?lenov revznej komisie, aby si svoje povinnosti plnili.

Zodpovedn: Sekerkov

 

2. Prezdium prejednalo iados? p.kvarku na usporiadanie M SR v MPK v Bratislave v nm uvedench priestoroch. Aj na zklade prejednania na LU SR bola jeho iados? zamietnut, nako?ko priestory, v ktorch by sa malo lieta?, odporuj predpisom LU SR aj LAA SR. Psomn vyjadrenie s blimi podrobnos?ami aj nhradnm rieenm vypracuje p.Kollr a bude zaslan p. kvarkovi.

 

3. Vetky tartovacie plochy, na ktorch prevdzaj ?innos? ?lenovia LAA SR, musia by?, v zmysle Poverenia, schvlen LAA SR. Podrobnosti oh?adom schva?ovania tartovacch plch bud uverejnen v Spravodaji LAA SR i na internete. Tieto tartovacie plochy schva?uj inpektori pre jednotliv odbornosti

 

4. Prezdium schvlilo zjednoduenie tla?v na vydanie technickho preukazu pre typizovan PK a ZK.

Vypracuje: Jan?iar, Sladk Termn: do 31.12.2001

 

5. Prezdium rozhodlo, e pokia? v roku 2002 bud LAA SR pridelen financie na portov ?innos?, bud op? prerozdelen percentulne, pod?a po?tu ?lenov v jednotlivch odbornostiach v roku 2001.

 

6. Prezdium skontatovalo, e v priebehu roku 2001 dolo k ozdraveniu hospodrstva v LAA SR.

 

7. Prezdium navrhlo riei? monos? finan?nho krytia ?innosti hlavnho technika LAA SR a hlavnho inpektora PK LAA SR v letnch mesiacoch roku 2002.

Vypracuje: prezdium LAA SR Termn: aprl 2002

 

8. Prezdium navrhuje hlavnmu technikovi LAA SR, aby zvil systm vydvania technickch preukazov z ekonomickch dvodov. Nvrh prezdia je, aby sa do technickho preukazu dali zapsa? tri prehliadky LZ, t.j. technick preukaz by sa nemenil kad rok, ale raz za tri roky. Na tomto technickom preukaze by bola vdy prv prehliadka preveden hlavnm technikom, ostatn dve by vykonal prslun technik.

 

9. Je nutn zisti? na pote, od akho termnu nadobdaj platnos? potov poukky typu U.

Zodpovedn: Sekerkov

 

10. Prezdium schvlilo cennk vkonov, ktor je priloen. Pre rok 2002 bude jednotn ?lensk bez oh?adu na trval pobyt ?lena a vydanie shlasu na schvlenie tartovacej plochy bude bezplatn kon.

 

 

11. Prezdium rozobralo jednanie na LU SR oh?adom plnenia Poverenia v roku 2001. I na zklade priaznivej odozvy na LU SR skontatovalo, e pracovalo v roku 2001 v zmysle vetkch platnch predpisov v prospech ?lenov LAA SR. Vetci ?lenovia prezdia sa vzdali odmien za svoju ?innos? v roku 2001. Zpis z LU SR oh?adom plnenia poverenia je priloen.

 

12. Prezdium prejednalo nvrh zmeny ?lnku III. Poverenia a navrhuje poiada? LU SR o zmenu znenia bodu 3 nasledovne:

Leteck rad SR me vy?leni? zo svojho rozpo?tu finan?n ?iastku na nklady spojen s vydanm poverenia pre LAA SR, pokia? na to bude pridelen prslun ?iastka zo ttneho rozpo?tu.

Presadenm tejto zmeny je poveren prezident LAA SR p.Turan.

 

13. Prezdium tie prejednalo nvrh doplnku Leteckho zkona SR v 48 odst.2 a poveruje prezidenta presadzova? tento doplnok.

 

 

Zapsal: Dagmar Sekerkov Schvlil: Marian Turan

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >