Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zpisnice arrow Zasadanie prezdia LAA SR 29.3.2001
Zasadanie prezdia LAA SR 29.3.2001 PDF Tlačiť Email
29.03.2001

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR

d?a 29.3.2001 v iline.

 

 

Prtomn: Marian Turan, Miroslav Jan?iar, Vasil Kollr, Dagmar Sekerkov.

 

 

1. Hlavnm bodom jednania prezdia bol finan?n prs?ub z Ministerstva kolstva SR vo vke 100.000,-Sk na Svetov leteck hry alebo na svetov pohre. Prezdium prerozdelilo financie pod?a ?lenskej zkladne jednotlivch zvzov k 31.12.2000, a to nasledovne:

PK 65.000,-Sk

ZK 20.000,-Sk pre p.Hlouka

MPK a MZK 15.000,-Sk

Financie bud pouit na ?as? na Svetovch leteckch hrch v panielsku.

Zvz MZK a MPK sa svojej ?iastky vzdal v prospech p.Hlouka s tm, e z uvedenej sumy sa daj vyhotovi? tri?k pre reprezentantov, ktor sa z?astnia Svetovch leteckch hier.

 

2. Prezident bude optovne jedna? na M SR oh?adom hrady poplatku do FAI na rok 2001.

 

3. Prezdium vyd a rozole v priebehu aprla informa?n spravodaj pre vetkch ?lenov, ktor mali uhraden ?lensk poplatok v roku 2000.

 

4. Prezident informoval o jednan na L SR oh?adom schvlenia smernc LAA SR Vyetrovanie leteckch nehd a Ozna?ovanie LZ. Smernice boli L SR osobne predloen, vyjadrenie zatia? neprilo.

 

5. V kancelri LAA SR bola zabezpe?en poobed?ajia sluba vo tvrtok od 14.00 do 17.00 hod., ?m bola splnen loha z poslednho prezdia.

 

6. Nako?ko zvz PG nepriiel do konca marca so iadnym nvrhom ako vyriei? otzku pomernho zastpenia zstupcov zvzu PK v orgnoch LAA SR alebo na Konferencii delegtov LAA SR, povauje prezdium tto otzku za uzavret a vyrieen.

 

 

 

Zapsal d?a 29.3.2001: Sekerkov Schvlil: Turan

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >