Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 29.3.2001
Zasadanie prezdia LAA SR 29.3.2001 PDF Tlačiť Email
29.03.2001

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR

d?a 29.3.2001 v iline.

 

 

Prtomn: Marian Turan, Miroslav Jan?iar, Vasil Kollr, Dagmar Sekerkov.

 

 

1. Hlavnm bodom jednania prezdia bol finan?n prs?ub z Ministerstva kolstva SR vo vke 100.000,-Sk na Svetov leteck hry alebo na svetov pohre. Prezdium prerozdelilo financie pod?a ?lenskej zkladne jednotlivch zvzov k 31.12.2000, a to nasledovne:

PK 65.000,-Sk

ZK 20.000,-Sk pre p.Hlouka

MPK a MZK 15.000,-Sk

Financie bud pouit na ?as? na Svetovch leteckch hrch v panielsku.

Zvz MZK a MPK sa svojej ?iastky vzdal v prospech p.Hlouka s tm, e z uvedenej sumy sa daj vyhotovi? tri?k pre reprezentantov, ktor sa z?astnia Svetovch leteckch hier.

 

2. Prezident bude optovne jedna? na M SR oh?adom hrady poplatku do FAI na rok 2001.

 

3. Prezdium vyd a rozole v priebehu aprla informa?n spravodaj pre vetkch ?lenov, ktor mali uhraden ?lensk poplatok v roku 2000.

 

4. Prezident informoval o jednan na L SR oh?adom schvlenia smernc LAA SR Vyetrovanie leteckch nehd a Ozna?ovanie LZ. Smernice boli L SR osobne predloen, vyjadrenie zatia? neprilo.

 

5. V kancelri LAA SR bola zabezpe?en poobed?ajia sluba vo tvrtok od 14.00 do 17.00 hod., ?m bola splnen loha z poslednho prezdia.

 

6. Nako?ko zvz PG nepriiel do konca marca so iadnym nvrhom ako vyriei? otzku pomernho zastpenia zstupcov zvzu PK v orgnoch LAA SR alebo na Konferencii delegtov LAA SR, povauje prezdium tto otzku za uzavret a vyrieen.

 

 

 

Zapsal d?a 29.3.2001: Sekerkov Schvlil: Turan

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >