Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 14.9.2000
Zasadanie prezdia LAA SR 14.9.2000 PDF Tlačiť Email
14.09.2000

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR,

konanho d?a 14.9.2000 v iline

Prtomn: p.Marian Turan, Ing.Pavol Vavro, Ing.Milan Grega, p.Ondrej Mitter, p.Vasil Kollr, p.Dagmar Sekerkov.

 

1. Prezdium ur?ilo termny valnch hromd jednotlivch zvzov LAA SR:

14.10.2000 PK Hotel Polom, ilina zodpovedn: Vavro

21.10.2000 MPK, MZK SCP Ruomberok zodpovedn: Turan

28.10.2000 ZK M Podbrezov zodpovedn: Sladk

termn konania Konferencie delegtov LAA SR:

18.11.2000 ilina zodpovedn: Vavro, Turan

a termny kolen s preskanm pre technikov LAA SR pre rok 2001:

02.12.2000 PK, MPK ilina zodpovedn: Grega

09.12.2000 ZK, MZK ilina zodpovedn: Grega

Pre Konferenciu delegtov LAA SR bude ur?ench 10 delegtov + 2 nhradnci za kad zvz LAA SR. Predsedovia jednotlivch zvzov ?o najskr dodaj zpis z valnch hromd na sekretarit LAA SR.

Jednotliv zvzy si musia na valnch hromadch zvoli? minimlne predsedu a podpredsedu zvzu.

Pozvnky na Konferenciu delegtov bud zaslan i p.Mikuovi SNA, riadite?ovi L SR, predsedovi Zdruenia technickch portov.

Miesto konania a ?as konania bude upresnen do 21.09.2000. ?lenovia LAA SR bud informovan pomocou internetu a obenka LAA SR.

2. Predsedovia jednotlivch zvzov najneskr do 21.9.2000 zal na sekretarit vsledkov listiny z jednotlivch s?a. Vsledky bud uverejnen na internete a v spravodaji.

Predsedovia portovch komisi jednotlivch zvzov zal najneskr jeden tde? pred konanm valnch hromd rebr?ek pilotov za rok 2000.

3. Prezdium rozhodlo, e od r.2001 je predlovanie PP zvisl na uhraden ?lenskch poplatkov LAA SR 2 roky dozadu.

4. iados? p.imona Ukropca na intruktora MPK bola jednohlasne zamietnut.

5. Vzh?adom k tomu, e revzna komisia LAA SR nie je momentlne funk?n, revzia ?tov prebehne po Konferencii delegtov LAA SR, kde bude zvolen nov revzna komisia. Sprvu o hospodren LAA SR od roku 1998 si priprav p.Sekerkov.

6. Pretoe vo vlastnctve LAA SR je pokoden, nefunk?n alebo odcudzen majetok, bola utvoren kodov komisia v zloen Ing.Zdenko Ka?mar, Ing.Pavol Vavro, p.Zbojnk, Ing.Vlastimil Hlouek nhradnk, ktor sa zde do konca septembra a rozhodne o prpadnom vyraden alebo odpredan majetku LAA SR.

7. Prezdium, v.z. Marian Turan a Dagmar Sekerkov, prebralo spsob doh?adu nad uverej?ovanm informci na internetovej strnke LAA SR a tie rozhodlo o pravch na tejto strnke. Pnovi Hazuchovi, ktor tvoril internetov strnku v minulom roku, sa zale ?o najskr dopis o zruen tejto strnky.

 

Zapsal: Dagmar Sekerkov Kontroloval: Marian Turan

 
< Predchádzajúca