Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
Krtkodob individulne cestovn poistenie PDF Tlačiť Email
04.03.2010

KRTKODOB INDIVIDULNE CESTOVN POISTENIE

VUnion pois?ovni je mon uzavrie? poistenie lie?ebnch nkladov vzahrani? aj vprpade prevdzkovania adrenalnovch portov akmi s naprklad: paragliding, zoskok padkom, let na rogale, rafting amnoh in (rizikov skupina PORT).

Poistenie plat aj pre klientov, ktor do zahrani?ia cestuj ako organizovan portovci v svislosti s prpravou na s?a, alebo s priamou ?as?ou na s?ai.

Krtkodob individulne cestovn poistenie vUnion pois?ovni, a.s. zah??a poistenie tyroch zkladnch rizk, ato:

poistenie lie?ebnch nkladov vzahrani? vrtane asisten?nej sluby v zahrani?

poistenie batoiny (vrtane straty dokladov a oneskorenho dodania batoiny leteckou spolo?nos?ou)

poistenie zodpovednosti za kodu (vrtane nkladov na advokta ankladov kaucie)

razov poistenie (trval nsledky razu asmr? vdsledku razu)

 

razov poistenie nie je mon uzavrie? pre rizikov skupinu port (vrtane prevdzkovania rizikovch aadrenalnovch portov - paragliding).

 

Limity poistnho krytia s:

poistenie lie?ebnch nkladov vzahrani? 120.000 EUR

asisten?n sluba bez limitu

poistenie batoiny 700 EUR, max. 350 EUR/ 1 vec

oneskoren dodanie batoiny leteckou spolo?nos?ou min 24 max 48 hodn 100 EUR, viac ako 48 hodn 300 EUR

strata dokladov 350 EUR

poistenie zodpovednosti za kody:

- na zdrav 100.000 EUR

- na majetku 35.000 EUR

- nklady na advokta 2.000 EUR

- nklady kaucie 3.000 EUR

razov poistenie 3.500 EUR v prpade smrti razom, 7.000 EUR v prpade trvalch nsledkov razu

 

 

V rmci poistenia lie?ebnch nkladov vzahrani? pois?ov?a hrad:

aktne oetrenie poistenho vrtane predpsanch liekov,

hospitalizciu alekrske oetrenie poistenho po?as hospitalizcie,

prevoz poistenho do najbliej nemocnice,

prevoz poistenho do vlasti

v najhorom prpade prevoz telesnch pozostatkov poistenho do vlasti.

 

Zpoistenia zodpovednosti za kodu m poisten prvo, aby Union za neho vysporiadala nroky tretej osoby anhradu kody:

na zdrav ana ivote

pokodenm, zni?enm alebo stratou veci,

inou majetkovou ujmou, ktor vznikla vpriamej svislosti so kodou na zdrav, na ivote ana veci

 

Poisten m tie nrok, aby Union uhradil aj:

nklady spojen so zastupovanm poistenho advoktom alebo spribratm sdneho znalca

nklady kaucie prpadne inej finan?nej zbezpeky.

 

!!! Poistenie sa nevz?ahuje na poi?an hnute?n veci, napr: rogal, surfy, portov nradie avstroj apodobne a na kody, ktor poisten spsobil pri vkone povolania a pri prevdzke motorovho vozidla !!!

 

Cena krtkodobho individulneho cestovnho poistenia zvis od:

1. zemnej platnosti:

- ?esk republika

- Eurpa (+ Tunisko, Alrsko, Maroko, Cyprus, cel zemie Turecka, Egypt, Izrael aeurpska ?as? Ruskej federcie)

- Svet

2. rizikovej skupiny:

- turista

- manulne pracujci

- osoba nad 70 rokov veku

- port

 

3. d?ky pobytu

 

 

Cennk:

 

Eurpa Svet

po?et dni cena za de? cena za de?

1-2 2,80 6,00

3-7 2,00 4,20

8-30 1,70 3,60

nad 30 1,40 3,00

 

 

Kontakt:

 

Terzia Kubicov

referent za priehradkou

UNION pois?ov?a, a.s.

Nrodn 9

010 01 ilina

Posledná úprava ( 04.03.2010 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >