Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Poplatky a cennky
Poplatky a cennky
Vka ?lenskch prspevkov pre rok 2013 PDF Tlačiť Email
23.01.2013

 

?lensk prspevky a ostatn poplatky uhrdzajte prosm na nasledovn bankov spojenie: Banka - VB ilina?..: 8000037432 / 0200.

IBAN: SK31 0200 0000 0080 0003 7432.

BIC/SWIFT: SUBASKBX

Ako variabiln symbol uvdzajte svoje rodn ?slo.


Registra?n list pre novch ?lenov si mete stiahnu?TU!

Vka ?lenskch prspevkovpre rok 2013

 

?lensk prspevok (zah??a zkonn poistenie):

?len LAA SR

Ne?len

?lensk prspevok uhraden do 28.02.

 

50 EUR

-

?lensk prspevok uhraden od 01.03. do 31.03.

 

55 EUR

-

?lensk prspevok uhraden po 31.03. **

 

85 EUR

-

?lensk prspevok pre tudentov do 26 rokov a starobnch dchodcov uhraden do 28.02.2011 *

40 EUR

-

?lensk prspevok pre tudentov do 26 rokov a starobnch dchodcov uhraden od 01.03. do 31.03. *

45 EUR

-

?lensk prspevok pre tudentov do 26 rokov a starobnch dchodcov uhraden po 31.03. *

75 EUR

-

?lensk prspevok pre telesne postihnutch uhraden do 28.02. *

 

20 EUR

-

?lensk prspevok pre telesne postihnutch uhraden od 01.03. do 31.03. *

 

25 EUR

-

?lensk prspevok pre telesne postihnutch uhraden po 31.03. *

 

55 EUR

 

Prvnick osoba ( do 6 kusov LZ vrtane)

 

30 EUR

-

Prvnick osoba ( nad 6 kusov LZ )

 

40 EUR

-

?lensk pre nelietajcich ?lenov - nezah??a iadne poistenie

 

3 EUR

-

Registra?n poplatok novho ?lena

1 EUR

 

-

Pilotn preukazy a kvalifikcie:

 

 

Vydanie iackeho preukazu pre vetky odbornosti

0 EUR

 

50 EUR

 

Vydanie PP pre vetky odbornosti

35 EUR

 

100 EUR

 

Pred?enie PP a rozrenie kvalifikci pre vetky odbornosti

0 EUR

 

100 EUR

 

Vystavenie dupliktu PP pri strate,odcudzen, pokoden a pod.

7 EUR

 

33 EUR

 

Technick preukazy:

Vydanie TP pre vetky odbornosti

0 EUR

 

100 EUR

 

Pred?enie platnosti TP pre vetky odbornosti

0 EUR

 

100 EUR

 

Vystavenie dupliktu TP pri strate, odcudzen a pod.

7 EUR

 

33 EUR

 

Licencie:

Vydanie licencie na zriadenie vcvikovho strediska pre vetky kategrie

0 EUR

 

-

Vydanie licencie pre vrobu, predaj, opravrenstvo a skobnctvo pre vetky kategrie

100 EUR

 

-

Ostatn poplatky:

Vydanie IPPI karty (tka sa PK a ZK)

16 EUR

 

-

Vydanie FAI licencie

0 EUR

 

-

Odporu?en cena vkonu odbornho personlu LAA SR

7 EUR/hod.

 

17 EUR/hod.

 

Poplatok organiztora pre L SR za usporiadanie s?ae

Pod?a nariadenia L SR

-

Poplatok za zaslanie Dennka LZ (na vyiadanie)

1,5 EUR

 

10 EUR

 

Uveden prspevky sa mu zmeni? v svislosti so zmenou zkonnch predpisov. Uhraden poplatky sa nevracaj.

 

* Pre uplatnenie z?avy je potrebn predloi?:

 

- tudentidennho tdia do 26 rokov(nie doktoranti)- potvrdenie onvteve koly

- pred?asn starobn dchodcovia - dchodkov vmer

- invalidn dchodcovia - doklad opriznan invalidnho dchodku

- starobn dchodcovia - dov?enie veku 62 rokov

?lensk prspevok zah??a zkonn poistenie vo?i kodm spsobenm tretm osobm a je uzatvoren na osobu, pre zemie Eurpy a plat od druhho d?a po uhraden ?lenskho poplatku do 31.12.2013. Vka poistnho krytia pre v?etky druhy LZ je 750.000 EUR (spolu?as? 300 EUR). K plneniu je potrebn ma? v poriadku vetky zkonom poadovan veci - platn pilotn preukaz LAA SR, platn technick preukaz LAA SR a samozrejme, uhraden riadny ?lensk prspevok pre dan rok.

 

?lensk pre nelietajcich ?lenov nezah??a iadne poistenie ani sluby z LAA SR, je vhodn na udranie ?lenstva pre tch, ktor s napr. v zahrani?, na materskej dovolenke, maj zdravotn problmy a nebud lieta? a pod. apodmienkou je odoslanie pilotnho preukazu (ak bol vystaven) do schovy na sekretarit LAA SR. Tento poplatok by mal by? tie uhraden za kad osobu, ktor veziete v tandeme, nako?ko pod?a platnch predpisov a nariaden mete v tandeme viez? iba ?lena LAA SR.

 

Posledná úprava ( 15.03.2013 )