Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Stanovy
Stanovy
Stanovy LAA SR PDF Tlačiť Email
22.03.2003

Hlava I.

vodn ustanovenia .

 

Leteck amatrska asocicia Slovenskej republiky je zaloen ako ob?ianske zdruenie pod?a zkona ?. 83/90 Zz. zo d?a 27.3.1990 o zdruovan ob?anov v znen neskorch doplnkov a predpisov.

 

1 Nzov, skratka, logo, sdlo prvnickej osoby, tatutrny orgn a podpisovanie za prvnick osobu.

 1. Nzov : Leteck amatrska asocicia Slovenskej republiky

 2. Oficilna skratka : LAA SR

 3. Logo : vi? prloha 1

 4. Sdlo : Horn Val 24, 010 01 ilina

 5. Identifika?n ?slo : 170 670 65

 6. tatutrny orgn : tatutrnym orgnom LAA SR je Prezdium LAA SR

 7. Menom LAA SR sa podpisuje Prezident LAA SR alebo poveren ?len Prezdia SR a to tak, e k psanmu alebo tla?enmu nzvu ob?ianskeho zdruenia alebo k psanej alebo tla?enej forme jeho skratky pripoj svoj podpis.

 

2 ?el zaloenia LAA SR.

 1. LAA SR zdruuje zujemcov o lietanie a jeho priaznivcov, pri?om presadzuje a hji ich zujmy.

 

3 Ciele a lohy LAA SR.

 1. Vytvra podmienky pre zskanie poverenia ttnych orgnov pre sprvu leteckej ?innosti a v prpade zskania tohto poverenia tto ?innos? vykonva.

 2. Vytvra podmienky pre vcvik , portov a rekrea?n lietanie svojich ?lenov.

 3. Vytvra podmienky pre zaistenie ttnej reprezentcie.

 4. Propaguje a popularizuje rekrea?n a portov lietanie.

 5. Spolupracuje na polytechnickej vchove mldee a podporuje port mldee a ob?anov zdravotne postihnutch.

 

Hlava II.

Organiza?n truktra LAA SR.

4 ?lenenie LAA SR .

 1. LAA SR je vntorne ?lenen na jednotliv zvzy.

 

5 Zvzy.

 1. Zvz je zkladnou organiza?nou zlokou LAA SR zdruujcou ?lenov na zklade ich zujmu.

 

6 Orgny zvzu.

 1. Zvz si vytvra svoje vlastn orgny.

 2. Najvym orgnom zvzu je Valn zhromadenie zvzu, ktor je tvoren registrovanmi ?lenmi zvzu. Valn zhromadenie zvzu sa schdza najmenej raz za dva roky.

 3. Termn konania Valnho zhromadenia zvzu ur?uje Predsednctvo zvzu a zais?uje jeho zverejnenie prostrednctvom Sekretaritu LAA SR tak, aby tento bol uverejnen v mdich LAA SR najmenej 30 dn pred jeho konanm.

 4. Valn zhromadenie zvzu schva?uje organiza?n poriadok zvzu, ktor mus plne repektova? stanovy LAA SR.

 5. Rozhodnutia Valnho zhromadenia zvzu s prijat nadpolovi?nou v?inou hlasov prtomnch ?lenov zvzu.

 6. ?almi orgnmi zvzu s predseda zvzu a predsednctvo zvzu. Predsednctvo je tvoren predsedom a najmenej dvoma ?lenmi.

 7. Valn zhromadenie zvzu je prvoplatn, ak sa na ?om z?astn minimlne 15 registrovanch ?lenov zvzu. Ak sa nezde dostato?n po?et ?lenov, valn zhromadenie sa mus opakova? do 14 dn.

 

7 Prvomoci orgnov zvzu.

 • 1. Do vlu?nej prvomoci Valnho zhromadenia zvzu patr:
 • a) Vo?ba predsedu a ?lenov predsednctva zvzu z ?lenov zvzu.
 • b) Vo?ba dvoch ?lenov Prezdia LAA SR z ?lenov zvzu.
 • c) Nvrh kandidta na prezidenta LAA SR.
 • d) Nvrh kandidta na predsedu Kontrolnej a revznej komisie LAA SR.
 • e) Nvrh 2 kandidtov za ?lenov Kontrolnej a revznej komisie LAA SR z ?lenov zvzu.
 • f) Vo?ba 10 delegtov na Konferenciu delegtov LAA SR z ?lenov zvzu.
 • g) Rozhodovanie o vke zvzovch prspevkov.

h) Stanovovanie pravidiel pre hospodrenie so zvzovmi prostriedkami tak, aby boli v slade s pravidlami hospodrenia LAA SR.

 • 2. Do vlu?nej prvomoci predsednctva zvzu patr :
 • a) Zvolvanie Valnho zhromadenia zvzu
 • b) Vystupova? menom zvzu. Vetky dokumenty za zvz s podpsan

predsedom zvzu alebo poverenm ?lenom predsednctva.

 • c) Schva?ovanie menovania ?lenov odbornch komisi zvzu z ?lenov zvzu
 • d) Schva?ovanie menovania funkcionrov zvzu v slade s organiza?nm poriadkom zvzu z ?lenov zvzu.
 • e) Schva?ovanie a vydvanie portovch pravidiel pre s?ae organizovan zvzom.
 • f) Predkladanie nvrhov technickch noriem, predpisov a prevdzkovch smernc v rmci odbornosti zvzu odbornm funkcionrom LAA ur?enm organiza?nm poriadkom.
 • g) Hospodrenie s prostriedkami zvzu
 • 3. Do vlu?nej prvomoci predsedu zvzu patr :
 • a) Zvolvanie predsednctva zvzu najmenej dvakrt za rok. V prpade, e predseda nezvol predsednctvo zvzu, me toto zvola? ?ubovo?n ?len predsednctva.
 • b) Vedenie zasadnut predsednctva zvzu.
 • c) Menovanie a odvolvanie funkcionrov zvzu po ich schvlen predsednctvom zvzu.
 • d) Menovanie a odvolvanie ?lenov komisi zvzu po ich schvlen predsednctvom zvzu.
 • e) Reprezentova? zvz.

 

8 Vznik zvzu.

 • 1. Zvz me vznikn? v prpade, e odborn zujem ?lenov nie je mon uspokoji? v rmci existujcich zvzov a to nasledujcim spsobom :
 • a) O vytvorenie zvzu mus prejavi? zujem najmenej 20 ?lenov LAA SR, ktor zvolia prpravn vbor.

b) Zaloenie zvzu schva?uje Prezdium LAA SR na zklade nvrhu prpravnho vboru novho zvzu. Nvrh mus obsahova? :

(1) Predmet odbornho zujmu novho zvzu

(2) Zoznam najmenej 20 ?lenov, ktor zvolili prpravn vbor

 • c) V prpade zamietavho stanoviska Prezdia LAA SR k nvrhu sa me prpravn vbor odvola? v lehote 30-tich dn od doru?enia psomnho stanoviska Prezdia LAA SR ku Konferencii delegtov LAA SR, ktor rozhodne s kone?nou platnos?ou.
 • d) Po schvlen Prezdiom LAA SR prpravn vbor spracuje nvrh organiza?nho poriadku zvzu a zvol Ustanovujce valn zhromadenie zvzu.
 • e) Ustanovujce valn zhromadenie zvzu prijme program zvzu, schvli organiza?n poriadok zvzu, rozhodne o orgnoch zvzu a uskuto?n ich vo?bu.
 • f) Vznik zvzu Predsednctvo zvzu oznmi do 7. dn odo d?a konania Ustanovujceho valnho zhromadenia zvzu Prezdiu LAA SR.

 

9 Znik zvzu.

 1. Zvz zanikne :

 • a) Rozhodnutm Valnho zhromadenia zvzu o jeho rozpusten.
 • b) Neuskuto?nenm prvoplatnho Valnho zhromadenia zvzu v dobe do 2 rokov od poslednho Valnho zhromadenia zvzu.

 

10 Registrcia vo zvzoch.

 • 1. Kad ?len LAA SR sa me psomnou prihlkou registrova? v niektorom zvze. ?len LAA SR me by? registrovan vo viacerch zvzoch s?asne.
 • 2. ?len LAA SR me svoju registrciu vo zvze kedyko?vek zmeni? psomnm prehlsenm.
 • 3. ?len m prvo uplatni? svoje prvo voli? a by? volen vo vetkch zvzoch v ktorch je registrovan.
 • 4. Do orgnov LAA SR me by? ?len zvolen iba za jeden zvz.
 • 5. ?len LAA SR, ktor sa nezaregistruje v iadnom zo zvzov, neme voli? a by? volen do iadnych orgnov LAA SR, ktorhoko?vek orgnu zvzu a neme sa sta? ani delegtom Konferencie delegtov LAA SR.

 

Hlava III.

Orgny LAA SR.

11 Konferencia delegtov LAA SR.

 • 1. Najvym orgnom LAA SR je Konferencia delegtov LAA SR.
 • 2. Konferencia delegtov LAA SR je tvoren delegtmi jednotlivch zvzov.
 • 3. Kad zvz zastupuje 10 delegtov.
 • 4. Zasadnutie Konferencie delegtov LAA SR sa kon minimlne raz za dva roky.
 • 5. Uznesenie Konferencie LAA SR je zvzn pre vetky orgny, vetkch funkcionrov v rmci LAA SR a jej ?lenov.

 

12 Psobnos? Konferencie delegtov LAA SR.

 • 1. Konferencia delegtov LAA SR schva?uje :
 • a) stanovy LAA SR a ich zmeny, po ich prejednan Valnmi zhromadeniami jednotlivch zvzov
 • b) ?lenov Kontrolnej a revznej komisie LAA SR navrhnutch jednotlivmi zvzmi
 • c) program LAA SR na obdobie do nasledujcej Konferencie delegtov LAA SR
 • d) pravidl hospodrenia LAA SR
 • e) sprvu Kontrolnej a revznej komisie LAA SR
 • f) sprvu o ?innosti Prezdia LAA SR
 • g) rozpo?et LAA SR
 • h) vku ?lenskch prspevkov
 • i) sadzobnk poplatkov za sluby poskytovan LAA SR
 • 2. Konferencia delegtov LAA SR rozhoduje o odvolan sa ?lena proti rozhodnutiu Prezdia LAA SR o jeho vyl?en z LAA SR.
 • 3. Konferencia delegtov LAA SR vol tajnou vo?bou:
 • a) Prezidenta LAA SR
 • b) Predsedu Kontrolnej a revznej komisie LAA SR

 

13 Zvolanie Konferencie delegtov LAA SR.

 • 1. Konferenciu delegtov LAA SR zvolva prezident LAA SR.
 • 2. V prpade, ak Konferenciu delegtov LAA SR nezvol prezident, me ju zvola? Prezdium LAA SR
 • 3. Mimoriadne rokovanie Konferencie delegtov LAA SR me zvola? aj Kontroln a revzna komisia LAA SR v prpade, e zist zvan nedostatky v ?innosti Prezdia LAA SR.
 • 4. Rokovanie Konferencie LAA SR mus by? zvolan na zklade psomnej poiadavky najmenej 60 ?lenov LAA SR s programom plyncim z nvrhu na zvolanie tohoto rokovania.

 

14 Rokovac poriadok Konferencie delegtov LAA SR.

 • 1. Rokovanie Konferencie delegtov LAA SR vedie Prezident LAA SR.
 • 2. Konferencia delegtov LAA SR zvol z delegtov zapisovate?a, troj?lenn nvrhov komisiu a troj?lenn mandtov a volebn komisiu. Zpis z rokovania a uznesenie Konferencie delegtov LAA SR bude do 7 dn uverejnen v mdich LAA SR.
 • 3. Konferencia delegtov LAA SR je uznaniaschopn, pokia? je prtomn nadpolovi?n v?ina delegtov konferencie.
 • 4. Rozhodnutie Konferencie delegtov LAA SR je prijat nadpolovi?nou v?inou hlasov prtomnch delegtov Konferencie.
 • 5. Vo?ba prezidenta LAA SR :
 • a) Prezident LAA SR sa vol na dobu dvoch rokov tajnou vo?bou Konferencie delegtov LAA SR z kandidtov navrhovanch jednotlivmi zvzmi.
 • b) Prezident LAA SR je zvolen, ak zska nadpolovi?n v?inu hlasov vetkch delegtov Konferencie.
 • c) Ak iaden kandidt v prvom kole nezska dostato?n po?et hlasov, nasleduje druh kolo vo?by. Do druhho kola postupuj t dvaja kandidti, ktor v prvom kole zskali najv? po?et hlasov. Zvolen v druhom kole bude ten kandidt, ktor zska najv? po?et hlasov.
 • 6. Vo?ba predsedu Kontrolnej a revznej komisie (KRK) LAA SR :
 • a) Predseda KRK LAA SR sa vol na dobu dvoch rokov tajnou vo?bou Konferencie delegtov LAA SR z kandidtov navrhovanch jednotlivmi zvzmi. ?len Prezdia LAA SR alebo ?len predsednctva zvzu neme by? volen.
 • b) Predseda KRK LAA SR je zvolen, ak zska nadpolovi?n v?inu hlasov vetkch delegtov Konferencie.
 • c) Ak iaden kandidt v prvom kole nezska dostato?n po?et hlasov, nasleduje druh kolo vo?by. Do druhho kola postupuj t dvaja kandidti, ktor v prvom kole zskali najv? po?et hlasov. Zvolen v druhom kole bude ten kandidt, ktor zska najv? po?et hlasov.

 

15 Kontroln a revzna komisia LAA SR.

 • 1 Kontroln a revzna komisia (KRK) LAA SR je zloen z predsedu, ktor je volen Konferenciou delegtov LAA SR a ?lenov KRK volench Valnmi zhromadeniami zvzov a schva?ovanch Konferenciou delegtov LAA SR.
 • 2 KRK kontroluje :

a) hospodrenie LAA SR

b )sprvnos? vedenia ?tovnctva

c) uzatvranie obchodnch zmlv a ich plnenie

d) rozpo?tov disciplnu

e) hospodrnos? vynakladanch prostriedkov

f) dodrovanie organiza?nho poriadku a stanov LAA SR

 • g) plnenie loh plyncich z prijatch zvzkov LAA SR smerom ku ttnym orgnom
 • h) plnenie loh plyncich z prijatch zvzkov LAA SR smerom ku zmluvnm partnerom
 1. O vsledkoch svojej ?innosti priebene informuje ?lensk zklad?u, Konferenciu delegtov LAA SR a Prezdium LAA SR formou vro?nej sprvy.

 2. KRK je odvolacm orgnom v prpade ?lena alebo organiza?nej zloky LAA SR proti rozhodnutiu niektorho z orgnov LAA SR vo veci s?anosti ?lena LAA SR alebo organiza?nej zloky LAA SR s vnimkou rozhodnutia o vyl?en ?lena.

 3. Predseda KRK LAA SR alebo nm ur?en ?len KRK m prvo sa z?astni? na rokovan Prezdia LAA SR bez hlasovacieho prva.

 4. ?lenovia KRK maj prvo ?astni? sa rokovania Konferencie delegtov LAA SR s hlasom poradnm, pokia? nie s riadne zvolenmi delegtmi Konferencie LAA SR.

 5. Predseda KRK LAA SR alebo nm ur?en ?len KRK, m povinnos? z?astni? sa rokovania Prezdia LAA SR, pokia? toto o to poiada.

 

16 Prezdium LAA SR.

1. Prezdium LAA SR je tatutrnym orgnom LAA SR

2. Prezdium LAA SR pozostva z Prezidenta LAA SR volenho Konferenciou delegtov LAA SR a ?lenov. ?lenov Prezdia LAA SR volia Valn zhromadenia zvzov. Kad zvz zastupuj dvaja ?lenovia Prezdia LAA SR, ktor s ?lenmi prslunho zvzu.

3. ?lenstvo v Prezdiu LAA SR je ?estn a ?lenom mu by? uhrdzan iba ?elne vynaloen nklady spojen s vkonom funkcie.

4. Prezdium LAA SR rokuje minimlne trikrt do roka.

 • 5. Prezdium LAA SR m tieto prvomoci :
 • c) Rozhoduje o zvolan riadneho alebo mimoriadneho rokovania Konferencie delegtov LAA SR, pokia? tak neu?inil prezident LAA SR.
 • d) Rozhoduje o vyl?en ?lena LAA SR.
 • e) Navrhuje pravidl hospodrenia LAA SR a predklad ich na schvlenie Konferencii delegtov LAA SR.
 • f) Navrhuje rozpo?et a predklad ho na schvlenie Konferencii delegtov LAA SR.
 • g) Prijma organiza?n poriadok LAA SR.
 • h) Schva?uje menovanie funkcionrov LAA SR a schva?uje uzavretie alebo rozviazanie pracovnho pomeru so zamestnancami LAA SR.
 • i) Riadi a kontroluje vkon a vsledky ?innosti menovanch funkcionrov a zamestnancov LAA SR.
 • j) Prerokva a riei s?anosti ?lenov LAA SR.
 • k) Ustanovuje odborn komisie ako poradn orgny Prezdia LAA SR a menuje ich ?lenov.

 

17 Prezident LAA SR.

 • 1. Vedie rokovania Prezdia LAA SR
 • 2. Zvolva Konferenciu delegtov LAA SR a vedie jej rokovanie.
 • 3. Menuje a odvolva funkcionrov LAA SR po schvlen Prezdiom LAA SR.
 • 4. Uzatvra, men a ukon?uje pracovn pomer zamestnancov LAA SR po schvlen Prezdiom LAA SR.
 • 5. Zastupuje a reprezentuje LAA SR.

 

18 Sekretarit LAA SR.

 • 1. Sekretarit LAA SR tvoria zamestnanci a menovan funkcionri LAA SR. V ich kompetencii s zleitosti ur?en organiza?nm poriadkom LAA SR, najm :
 • a) ?lensk zleitosti LAA SR
 • b) medilne zleitosti LAA SR
 • c) hospodrenie LAA SR a jej zvzov
 • d) administratvne zleitosti orgnov LAA SR a jej zvzov
 • e) ?innosti zabezpe?ujce vkon poverenia LAA SR
 • 2. truktru, povinnosti, popisy funkci a ?alie podrobnosti vkonu ?innosti sekretaritu podrobne upravuje organiza?n poriadok LAA SR.

 

Hlava IV.

?lenstvo.

19 Vznik ?lenstva.

 • 1. ?lenom LAA SR sa me sta? fyzick alebo prvnick osoba, ktor pod psomn prihlku, v ktorej potvrd svoj shlas so stanovami LAA SR a cie?mi LAA SR a zaplat ?lensk prspevok, za predpokladu, e nebola z LAA SR vyl?en v dobe kratej ne 5 rokov pred podanm prihlky. Pre vznik ?lenstva u osoby mladej ako 18 rokov sa vyaduje psomn shlas zkonnho zstupcu.
 • 2. Menom prvnickej osoby kon konate? alebo nm poveren zstupca. Poverenie mus by? notrsky overen.

 

20 Pozastavenie ?lenstva.

1. ?lenstvo je pozastaven tm ?lenom LAA SR, ktor s v pracovnom pomere k LAA SR. Po dobu pozastavenia ?lenstva ?len neplat iadne ?lensk prspevky. ?lenstvo sa ?lenovi obnov d?om ukon?enia pracovnho pomeru ku LAA SR. ?len LAA SR, ktormu je pozastaven ?lenstvo z dvodu pracovnho pomeru ku LAA SR, m po?as tohto pozastavenia nrok na ?lensk z?avy a vhody poskytovan riadnym ?lenom LAA SR a m prvo z?astni? sa Valnho zhromadenia zvzu, v ktorom je registrovan a vystupova? v diskusii. Nem vak prvo hlasova?, voli? a neme by? volen do iadnych orgnov LAA SR.

 

21 Znik ?lenstva.

?lenstvo zanik :

 • 1. Psomnm oznmenm ?lena, e ukon?uje svoje ?lenstvo v LAA SR. ?lenstvo je mu ukon?en d?om doru?enia tohto psomnho oznmenia. Oznmenm nevznik nrok na vrtenie pomernej ?asti zaplatench ?lenskch prspevkov.
 • 2. Nezaplatenm ?lenskch prspevkov v stanovenej lehote.
 • 3. mrtm ?lena.
 • 4. Vyl?enm ?lena rozhodnutm Prezdia LAA SR.
 • a) Vyl?enie ?lena z LAA SR je mon vhradne z nasledujcich dvodov :

I. z dvodu hrubho poruenia Stanov LAA SR

 • II. z dvodu myselnho pokodenia dobrho mena alebo zujmov LAA SR
 • III. z dvodu myselnho pokodenia majetku alebo hospodrenia LAA SR

IV. z dvodu zneuitia funkcie, ?i u volenej alebo menovanej, v LAA SR

 • b) Nvrh na vyl?enie me poda? ktorko?vek ?len LAA SR alebo orgn LAA SR. Nvrh mus ma? psomn formu a mus obsahova? dvody nvrhu a dkazy konania ?lena v zmysle 21 ods. 4 psmena a Stanov LAA SR. Nvrh mus by? doru?en Prezdiu LAA SR v dobe, kedy od konania ?lena, v zmysle 21 ods.4 psmena a Stanov LAA SR, neuplynulo viac ako 6 mesiacov.
 • c) ?len m prvo hji? sa a mus by? pozvan na rokovanie Prezdia LAA SR, ktor rozhoduje o jeho vyl?en. Pred tmto rokovanm mus by? oboznmen so vetkmi skuto?nos?ami, ktor s Prezdiu LAA SR znme. Toto oboznmenie mus ma? psomn formu a mus by? potvrden jeho prijatie obvinenm ?lenom LAA SR v lehote najmenej 7 dn pred rokovanm Prezdia LAA SR o jeho vyl?en.
 • d) Prezdium LAA SR me v zloitch prpadoch poiada? predsednctvo Zvzu, v ktorom je ?len registrovan, o vytvorenie komisie na preetrenie prpadu. Predsednctvo zvzu je povinn tto komisiu vytvori?. V prpade, e obvinen ?len nie je registrovan v iadnom zo zvzov, alebo je registrovan vo viacerch zvzoch, me tto komisiu na preetrenie prpadu vytvori? Prezdium LAA SR a to tak, e ?lenov tejto komisie tvoria paritne zstupcovia vetkch zvzov. Prezdium LAA SR pri svojom rozhodovan o vyl?en ?lena z LAA SR mus prihliada? k zverom komisie na preetrenie prpadu.
 • e) Rozhodnutie Prezdia LAA SR o vyl?en ?lena z LAA SR mus by? uskuto?nen najneskr do 6 mesiacov odo d?a doru?enia psomnho nvrhu na vyl?enie ?lena z LAA SR. Rozhodnutie mus ma? psomn formu a mus obsahova? zdvodnenie rozhodnutia a pou?enie o monosti odvolania sa proti tomuto rozhodnutiu.
 • f) Prezdium LAA SR rozhoduje o vyl?en ?lena z LAA SR nadpolovi?nou v?inou hlasov vetkch ?lenov Prezdia LAA SR.
 • g) Proti rozhodnutiu Prezdia LAA SR sa me ?len odvola? ku Konferencii delegtov LAA SR do 15 dn odo d?a doru?enia rozhodnutia Prezdia LAA SR o jeho vyl?en z LAA SR. Podanie odvolania nem odkladn ?inok vo?i rozhodnutiu Prezdia LAA SR. Konferencia delegtov LAA SR m povinnos? prerokova? toto odvolanie pri najbliom svojom rokovan. Ak Konferencia delegtov LAA SR vyhovie odvolaniu ?lena a zru rozhodnutie Prezdia LAA SR, obnovuje sa ?lenovi ?lenstvo v LAA SR sptne odo d?a vyl?enia ?lena z LAA SR. Konferencia delegtov LAA SR rozhoduje o odvolan ?lena proti rozhodnutiu Prezdia LAA SR o vyl?en ?lena z LAA SR nadpolovi?nou v?inou hlasov prtomnch delegtov Konferencie.

 

22 Prva ?lenov.

 • 1. Z?ast?ova? sa vetkch aktivt LAA SR.
 • 2. Voli? a by? volen do vetkch orgnov LAA SR. Toto prvo maj iba registrovan ?lenovia zvzov star ako 18 rokov. Prvnick osoby nemaj prvo by? volen, ale maj prvo voli?.
 • 3. Navrhova? program a zmeny programu LAA SR.
 • 4. Poadova? informcie o vsledkoch revzi hospodrenia a plnenia programu LAA SR.
 • 5. Rozhodova? sa o registrcii do Zvzov.
 • 6. Zskava? ?lensk z?avy a in vhody pri nkupe vrobkov a sluieb, ktor s zo strany LAA SR poskytovan ?lenom LAA SR.
 • 7. Vyjadrova? svoje nzory a pripomienky k programu LAA SR.
 • 8. Z?ast?ova? sa rokovan, ktor sa tkaj osoby ?lena LAA SR.

 

23 Povinnosti ?lenov.

1. Dodriava? leteck zkon a s nm svisiace leteck predpisy a predpisy

vydan LAA SR

2. Dodriava? stanovy LAA SR

3. Dba? o dobr meno LAA SR.

4. Plati? ?lensk prspevky LAA SR a ?lensk prspevky Zvzov LAA SR, v ktorch je ?len registrovan, v stanovench termnoch.

 

Hlava V.

Hospodrenie LAA SR.

24 Prjmy LAA SR.

LAA SR hospodri s prostriedkami, ktor zskava :

 • 1. z ?lenskch prspevkov
 • 2. zo ttnych a medzinrodnch dotcii a grantov
 • 3. z darov fyzickch a prvnickch osb
 • 4. z prjmov vznikajcich hradou platieb za sluby poskytovan LAA SR.
 • 5. z prjmov vznikajcich hradou poplatkov v svislosti s vkonom sprvy v zmysle platnho poverenia ttnych orgnov.
 • 6. z hospodrskej ?innosti LAA SR, uskuto??ovanej prostrednctvom prvnickch osb, zaloench LAA SR a v zmysle platnej legislatvy Slovenskej republiky.
 • 7. z prenjmu alebo predaja majetku LAA SR
 • 8. z ostatnch prjmov

 

25 ?lensk prspevky.

 • 1. ?lensk prspevky sa stanovuj vo vke nevyhnutnej pre potreby nap??ania programu LAA SR schvlenho Konferenciou delegtov LAA SR tak, aby bol zaisten minimlne vyrovnan rozpo?et organizcie.
 • 2. Vku ?lenskch prspevkov schva?uje Konferencia delegtov LAA SR, po jej prerokovan jednotlivmi Valnmi zhromadeniami zvzov.

 

26 Zvzov prspevky.

 • 1. Zvzov prspevky sa stanovia vo vke schvlenej Valnm zhromadenm zvzu tak, aby bol zaisten vyrovnan rozpo?et zvzu.
 • 2. Zvzov prspevky s vyberan spolo?ne s ?lenskmi prspevkami LAA SR.

 

27 Hospodrenie zvzov.

 • 1. Zvzy hospodria nezvisle na LAA SR s prostriedkami zskanmi :
 • a) zo zvzovch prspevkov
 • b) z darov fyzickch alebo prvnickch osb darovanch menovite na potreby zvzu alebo na krytie podujat organizovanch zvzom.
 • c) z ?elovch dotcii ttu, alebo medzinrodnch organizcii, na menovit podujatia organizovan zvzom.
 • d) z prspevkov ttu ur?ench na rozvoj portu v svislosti s dosiahnutmi portovmi vsledkami.
 • e) z prspevkov ttu na zaistenie ttnej reprezentcie.
 • 2. Za hospodrenie zvzu zodpoved, na zklade rozpo?tu schvlenho Valnm zhromadenm zvzu, Predsednctvo zvzu, ktor o jednotlivch vdavkoch rozhoduje nezvisle.
 • 3. Evidenciu hospodrenia zvzu vedie Sekretarit LAA SR a kontrolu hospodrenia zvzu uskuto??uje Kontroln a revzna komisia LAA SR, ktor o ?om vyd vro?n sprvu o hospodren zvzu. Tto sprvu nsledne prerokuje Valn zhromadenie zvzu.

 

28 Hospodrska ?innos? LAA SR.

 • 1. Pre nap??anie cie?ov programu LAA SR me LAA SR vykonva? hospodrsku ?innos?.
 • 2. Na uskuto??ovanie hospodrskej ?innosti me Prezdium LAA SR, na zklade schvlenia Konferenciou delegtov LAA SR, zaloi? prvnick osobu pod?a Obchodnho zkonnka SR.
 • 3. Podrobnosti hospodrskej ?innosti LAA SR upravuje organiza?n poriadok LAA SR.

 

29 Zl?enie LAA SR s inm subjektom.

1. Zl?enie LAA SR s inm subjektom mus by? schvlen kvalifikovanou, t.j. dvojtretinovou, v?inou hlasov ?astnkov Valnho zhromadenia kadho zvzu LAA SR.

 

30 Rozpustenie LAA SR.

 • 1. Rozpustenie LAA SR mus by? schvlen kvalifikovanou, t.j. dvojtretinovou, v?inou hlasov ?astnkov Valnho zhromadenia kadho zvzu LAA SR.
 • 2. Na zklade rozhodnutia Valnch zhromaden jednotlivch zvzov LAA SR o rozpusten LAA SR Prezdium vymenuje Likvida?n komisiu LAA SR a to tak, aby bolo zaisten paritn zastpenie ?lenov kadho zvzu LAA SR.
 • 3. Likvida?n komisia zvol zo svojich ?lenov Likvidtora LAA SR. Likvidtor LAA SR zastupuje LAA SR v likvidcii vo vetkch prvnych konoch.
 • 4. Likvida?n komisia rozhodne o spsobe likvidcie majetku LAA SR. Likvida?n zostatok likvida?n komisia rozdel rovnm dielom medzi ?lenov LAA SR, ak Valn zhromadenia jednotlivch zvzov LAA SR nerozhodn vo svojom Rozhodnut o likvidcii LAA SR inak.

 

31 Prechodn, zruujce a zvere?n ustanovenia.

 • 1. Nov znenie stanov je prijat k 22.03.2003 a nadobda ?innos? d?om registrcie zmeny na Ministerstve vntra SR.
 • 2. Do doby riadneho zvolenia novch orgnov Valnmi zhromadeniami zvzov deleguj ?lenov prezdia a KRK predsednctva zvzov
 • 3. Vetky ostatn dokumenty LAA SR ostvaj v nezmenenom znen.