Podmienky získania technického preukazu

 

Celý tento postup sa odvíja zo základu , ktorým je Zákon o civilnom letectve ( letecký zákon ) , a to konkrétne § 2 – c uvedeného zákona . Postup je volený tak , aby umožňoval získanie preukazu letovej spôsobilosti lietajúceho športového zariadenia čo najjednoduchšie pre žiadateľa , ale pri dodržaní všetkých ustanovení platných pre našu letovú činnosť . Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky má vytvorený systém , personálne a technické zabezpečenie k tomu aby preukaz letovej spôsobilosti sa mohol dostať k žiadateľovi do 30 dní od podania žiadosti .

 

Konkrétny postup

 

1 .

Skontaktujte sa s technikom LAA SR . V prípade , že ešte nie ste vlastníkom lietajúceho športového zariadenia snažte sa získať čo najviac informácií o LŠZ a doporučujem prizvať odborníka ( technik , pilot , inštruktor LAA SR a pod. ) ešte pred rozhodnutím nadobudnúť vlastnícky vzťah k LŠZ . Nekúpite „mačku vo vreci .“ Pri kúpe od výrobcu žiadajte všetky dokumenty , ktoré k svojmu výrobku dodáva .

2 .

Technik LAA SR vykoná prehliadku technického stavu LŠZ

3 .

Spolu s technikom vypracujte

Žiadosť o vydanie , predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ .

4 .

Spolu s technikom vypracujte Základný technický popis LŠZ  určeného druhu . ( pre vypracovanie protokolu o skúšobnom lete je potrebná spolupráca s letovým inšpektorom )

5 .

Vypracovanú Žiadosť ... , Základný technický popis ... , farebnú fotografiu LŠZ  zašlite na adresu hlavného technika .

6 .

Po spracovaní dokumentov hlavným technikom dostanete do 30 dní Technický preukaz lietajúceho športového zariadenia , evidenčný štítok LŠZ  a preukaz letovej spôsobilosti LŠZ . Výška poplatkov je každý rok zverejnená v sekcii všeobecných informácií na stránke LAA a v Informačnom spravodaji LAA SR . V roku 2007 sú poplatky za vystavenie a predĺženie preukazu letovej spôsobilosti pre člena LAA 0,- Sk . Poplatky zasielajte na účet LAA SR  . Do správy pre prijímateľa uveďte účel platby .

Poznámka : Tento postup je štandardný . V neštandardných prípadoch tento postup môže byť rozšírený .

7 .

Cestou sekretariátu LAA SR si zabezpečte Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla . ( letecký zákon § 13 , ods.1 )

8 .

Technický preukaz musí mať pilot pri letovej činnosti pri sebe .

Postup pri predĺžení platnosti technického preukazu

 

Jedná sa buď o administratívne predĺženie (počas doby platnosti kartičky), alebo o predĺženie, kedy je nutné vydať novú kartičku (už je po termíne , ktorý je na nej vytlačený). Odlišnosť oproti postupu pri získavaní spočíva iba v tom, že nemusíte posielať podpísané tlačivo na papieri, ale stačí vyplniť elektronický formulár vo Worde.

 

Konkrétny postup

 

1 .

Skontaktujte sa s technikom LAA SR.

2 .

Technik LAA SR vykoná prehliadku technického stavu LŠZ

3 .

Spolu s technikom vypracujte

Žiadosť o vydanie , predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ,

alebo stačí keď vyplníte jeho elektronickú verziu vo Worde (elektronický formulár) a po vyplnení ju pošlete na e-mail hlavného technika LAA.

4 .

Technik, ktorý vám spravil prehliadku, pošle hlavnému technikovi LAA SMS správu zo svojho mobilného telefónu. To slúži ako overenie toho, že technik nesie zodpovednosť za vykonanie prehliadky.