ZÁVÄZNÉ ROZHODNUTIA HT a RLP

p.č. Obsah informácie Platnosť informácie Týka sa Poznámka
1.

Z dôvodu zaistenia bezpečnej prevádzky LŠZ dočasne zakazujem prevádzku a používanie vrtuli typu STRATOS 03 ( výrobca JUSTRA STRATOS , následne JUNKERS PROFLY) . Jedná sa o vrtule vyrobené od roku 1992 do roku 1997 a koreň–driek listu má priemer 42 mm.

Dôvod : Nehoda motorového závesného klzáka v Českej republike ( XII / 2000 ) s tragickými dôsledkami . Ulomenie vrtuľového listu vplyvom vady listu v dobe vyšetrovania nebolo zatiaľ isto preukázané .

Do odvolania MZK  
2.

Z dôvodu zaistenia bezpečnej prevádzky LŠZ stanovujem vykonať úpravu konštrukcie krídiel motorových závesných klzákov prídavným zaistením priečnych nosníkov v letovej polohe, tak aby pri zlyhaní základného upevňovacieho systému letovej polohy priečnych nosníkov nemohlo dôjsť k úplnému presunutiu priečnych nosníkov v smere letu a tým k úplnej zmene pôdorysného tvaru krídla . Prídavné zaistenie nesmie obmedziť prirodzený pohyb priečnych nosníkov , ktorý je žiaduci počas letu a nesmie spôsobiť zablokovanie riadenia MZK . Táto úprava je povinná u MZK kde rovina otáčania vrtule zasahuje do plochy krídla v miestach 0,6 m a menej napravo a naľavo od pozdĺžnej osi kýlového nosníka krídla . Toto zasahovanie roviny otáčania vrtule do plochy krídla je nutné zdokumentovať v najnepriaznivejšej prakticky možnej prirodzenej vzájomnej polohe krídla a podvozku . V súvislosti s touto úpravou je potrebné upraviť aj návod na montáž , demontáž a jednotlivé kontroly technického stavu MZK . Vhodnou technológiou výroby prídavného zaistenia je použitie oceľového lana o minimálnom priemere 3 , 0 mm s minimálnou nosnosťou 340 kg v ťahu s vyrobením normovaných ukončení lán . Kotvenie lana je možné vykonať do upevňovacieho uzlu stožiarika . U krídiel , ktoré sa na letové akcie často montujú a demontujú je možné použitie popruhov , bezpečnostných pásov , lán a pod. pri čom podmienka minimálnej únosnosti 340 kg v ťahu musí byť splnená pre samotný popruh , pás , lano a táto podmienka nesmie byť narušená vytvoreným ukončením týchto popruhov , lán a pasov .

Jednorázová úprava MZK  
3. Hlavný technik LAA SR nedoporučuje používať motory typu M 10 o výkone 11 kW ( motor M 10 . 020 ) , o výkone 14 kW ( motor M 10 . 021 ) pre potreby využitia v MPK a MZK ( motorové padákové klzáky a motorové závesné klzáky )
Dôvod : Nedostatočné preukázanie podmienok LZ – 2 MPK , MZK , hlava 3 , bod 10.1.1 – L , bod 10.1.2 – B.
Do splnenia uvedených podmienok MPK, MZK  
4. S okamžitou platnosťou až do odvolania zakazujem používanie závesných duralových karabín Parafly Automatic -AustriaAlpin bez ohľadu na povrchovú úpravu týchto karabín.
Dôvodom zákazu používania je deštrukcia tejto karabíny jedného českého pilota paraglidingu tesne po vzlete vo výške cca 2 m. Bližšie informácie o príčine deštrukcie budú zverejnene po vyjadrení výrobcu. Ako náhradu doporučujem používať oceľové karabiny. Pre pilotov ZK je nutné používať dve karabíny v prípade že používajú duralové karabíny aj od iných výrobcov.
Do odvolania PK
MPK
ZK
MZK
 
5. Dňom 10.06.2003 a po vykonaní jednorazovej kontroly ruším zákaz používania karabín Austria Alpin. Dôvodom zrušenia zákazu je vykonaná expertíza poškodenej karabíny v ČR. Záverom expertízy je uvedenie príčiny porušenia karabíny: Príčinou lomu bolo preťaženie krajného vlákna vnútorného prierezu karabíny ku ktorému môže dôjsť napríklad pri nedopnutí karabíny. Z rozboru vyplýva že k tomuto preťaženiu mohlo dôjsť už behom predchádzajúceho používania.( čerpané z www.laacr.cz ).

Jednorazová kontrola karabín Parafly Austria Alpin:
Na základe zistenej príčiny lomu karabíny (zistené v ČR ) nariaďujem vykonať jednorazovú kontrolu stavu týchto karabín. Kontrolu vykonajte vizuálne lupou s minimálnym zväčšením 5 X .Na povrchu karabíny sa nesmú nachádzať vrypy, korózia a trhliny. Dôsledne sa zamerajte na vnútorné časti ohybov karabíny, kde sa v žiadnom prípade nesmie vyskytovať zúženie prierezu karabíny vplyvom používania. Prekontrolujte správnu funkciu uzamknutia karabíny pre uzatvorenú polohu, v ktorej sa nesmú vyskytovať nadmerné vôle. V prípade potreby ku kontrole prizvite technika LAA SR. V prípade zistenia niektorých vlastností uvedených v predchádzajúcej časti, karabínu nepoužívajte. Týmto zrušením zákazu nie sú anulovane doporučenia Hlavného technika LAA SR zverejnené v predchádzajúcich opatreniach.
Jednorázová úprava PK
MPK
ZK
MZK
 
6. 1) RLP LAA SR z dôvodu výskytu štyroch leteckých nehôd na bezmotorových padákových klzákoch v mesiaci august 2003 dočasne pozastavuje vydávanie preukazov pilota bezmotorového padákového klzáka. Toto pozastavenie je dočasné počas doby zisťovania príčin týchto nehôd.
2) RLP LAA SR doporučuje nepripustiť štart pilotom bezmotorových padákových klzákov kvalifikácie A , ktorí majú nálet nižší ako 20 letových hodín po absolvovaní základného výcviku zo štartovísk s nadmorskou výškou nad 1800 m.
Po zistení príčin a prijatí opatrení tieto predchádzajúce opatrenia budú korigované a členovia LAA SR budú o nich informovaní na našej internetovej stránke.
Do odvolania PK
 
7. Opatrenie z bodu 6. bolo zrušené.   PK
 
8. Záväzná informácia hlavného technika LAA SR   PK
ZK
 
9. Štatistika HT za rok 2002   PK
MPK
ZK
MZK
 
10.

Vzhľadom na riziká, ktoré hrozia pri nehodách lietadiel s inštalovanými pyrotechnickými zariadeniami, ktoré aktivujú padákové záchranné zariadenia ľahkých lietadiel žiadam všetkých vlastníkov a prevádzkovateľov LŠZ, na ktorých sú nainštalované tieto prostriedky, aby predmetné zariadenia boli na vhodných miestach výrazne označené výstrahou o tom, že takéto zariadenie je na LŠZ inštalované. Označenie musí byť tak výrazné, aby zdravotnícki záchrancovia posádok, hasiči, členovia záchranných tímov a ostatné osoby, ktoré sa v blízkosti ohrozenia vyskytnú, boli o tejto skutočnosti informovaní a aby mohli urobiť také opatrenia, ktoré znížia prípadné riziká, vyvolané samovoľnou aktiváciou pyrotechnického zariadenia v prípade leteckej nehody, požiaru na letisku alebo inej nebezpečnej udalosti. Toto označenie a samotné zabezpečenie voči samovoľnej, prípadne neúmyselnej aktivácií hlavne na zemi pri bežnej prevádzke LŠZ, musí byť také, aby aj neletecká verejnosť bola informovaná o tejto skutočnosti.

Odporúčam označenie trojuholníkom výraznej žltej farby priamo na vhodnej ploche LŠZ (kapotáž podvozku MZK,MPK, hlavný nosník podvozku MZK, nosný rám MPK a pod.) primeranej veľkosti k veľkosti plochy na nej umiestnenej a ďalší menší žltý trojuholník umiestnený priamo na záchranných zariadeniach. Doporučujem vhodný materiál samolepiacej fólie odolný vode s dostatočnými vlastnosťami proti mechanickému poškodeniu a oteru. Kvôli výraznosti doporučujem veľkosť veľkého rovnostranného trojuholníka o strane v rozmedzí 50-150mm a rozmer strany malého trojuholníka v rozmedzí 30-60mm. Doporučujem umiestniť 2 veľké trojuholníky na konštrukciu LŠZ a po jednom malom trojuholníku na každú časť pyrozariadenia a obalu zariadenia. Nalepené trojuholníky nesmú spôsobiť nefunkčnosť systémov LŠZ ani sytému záchranných prostriedkov. Ovládací systém na aktiváciu záchranných prostriedkov musí byť dostatočne zabezpečený proti samovoľnému spusteniu na zemi a za letu. Doporučujem inštalovať záchranné prostriedky s pyrotechnickou aktiváciou vyrobené len autorizovaným výrobcom s platnou predpísanou periodickou prehliadkou výrobcu. Údaje o pyrotechnickom záchrannom systéme(výrobca, typ, výrobné číslo, rok výroby) uvádzajte v Základnom technickom popise k vydaniu Preukazu letovej spôsobilosti a v Žiadosti o predĺženie platnosti Preukazu letovej spôsobilosti pri predĺžení platnosti preukazu letovej spôsobilosti.

Trvalá PK
MPK
ZK
MZK
 
11. Kategorizácia PK (nahradenie kategórií DHV kategóriami EN 926). kategorie_pk.pdf (50 kB) Trvalá PK
MPK
 
12.

Doporučenie na vykonanie jednorázovej kontroly technického stavu LŠZ
( vydané na základe smernice LZ-2, hlava VI., bod 6.1.3., ods.) d4. )
Dňa 5.4.2009 bola zistená pri predletovej príprave na MZK poznávacej značky OM-H006 (podvozok TL-2) prasklina v mieste otvoru pre skrutku na U diele rúrky spojujúcej pozdĺžnu nosnú rúrku podvozku s pravou poloosou podvozku. Porucha bola odstránená výmenou za nový U - diel.
Možný priebeh pri prípadnej úplnej deštrukcií U dielu za letu:
1) zmena polohy hlavnej poloosi podvozku dopredu alebo do zadu a v prípade deštrukcie pri pristavaní spôsobenie nefunkčnosti pravej poloosi podvozku s možným následkom prudkého vybočenia vpravo.
2) vlastník MZK má nainštalovaný záchranný padákový systém a bowdenové lanko použité pre aktivovanie záchranného padákového systému je čiastočne ukotvené na rúrke spojujúcej pravú poloosu podvozku s pozdĺžnou nosnou rúrkou podvozku. V prípade deštrukcie U dielu pri pristavaní a prudkému posunutiu pravej poloosi do zadu, mohlo s najväčšou pravdepodobnosťou dôjsť aj k neúmernému napnutiu bowdenového lanka a následne k neplánovanému odpáleniu záchranného padákového systému. Takýto diel – U profil vyrobený z duralu sa v bežných konštrukciách podvozkov MZK vyskytuje vo viacerých konštrukčných uzloch. Na základe zistenej skutočnosti doporučujem vykonať vizuálnu kontrolu stavu týchto U dielov vo všetkých konštrukčných uzloch podvozkov MZK kde sú použité. Kontrolu vykonajte tak aby Vám pri prehliadke nebránila hlava skrutky, matice alebo podložky. Najlepšie je vykonať kontrolu po demontáži skrutiek z otvorov. V prípade demontáže skrutiek konštrukciu zabezpečte proti posunutiu poloosi. Trhlina s najväčšou pravdepodobnosťou bude iniciovaná od okraja otvoru pre skrutku. V prípade podozrenia na výskyt trhliny doporučujem U diel vymeniť za nový. Pri výmene dodržte rozmery dielu a najmä rozmery vŕtania dielu aby nedošlo k zmene celkovej geometrie konštrukčného uzlu. V prípade, že sa nedostanete k originálnemu duralovému U dielu alebo duralovému U profilu, z ktorého si dokážete U diel vyrobiť doporučujem použiť plech z nerez ocele o minimálnej hrúbke 1,5 - 2,0 mm a z tohto plechu diel vyrobiť. Dodržte pôvodnú geometriu konštrukčného uzlu.

Doporučujem túto kontrolu na výskyt prasklín vykonať aj u bezmotorových závesných klzákov a podvozkov MPK a to v konštrukcií ktorých sa takéto U - diely vyskytujú.
Bowdenové lanko k padákovému záchrannému systému musí byť vedené tak, aby nemohlo dôjsť k náhodnému odpalu padákového záchranného systému napríklad náhodným stúpením na toto lanko, náhodným zachytením rukou personálu LŠZ, náhodným zachytením lanka o terénne nerovnosti pri pohybe po zemi alebo zvýšenou pohyblivosťou lanka od iných pohybujúcich sa časti konštrukcie podvozku. Jednoducho padákový záchranný systém nemusíte uviesť do činnosti len rukoväťou odpalu ale napríklad aj zvýšeným namáhaním – ťahom bowdenu s lankom.
Kontrolu vykonajte pri najbližšej predletovej príprave. Nelietajte na LŠZ, na ktorom nebola vykonaná táto kontrola a jej vykonanie bolo nutné z dôvodu použitia U- dielu v konštrukcií LŠZ.
Príloha: 1) schematicky obrázok podvozku MZK
              2) foto poškodeného dielu
Platnosť informácie: jednorázová kontrola
Týka sa: Podvozky MZK, krídla MZK, ZK, podvozky MPK.
 

Poznámka: Po vykonaní jednorázovej kontroly aj keď nezistite praskliny venujte zvýšenú pozornosť týmto konštrukčným dielom vyrobeným z duralu. Prekontrolujte spoľahlivosť vedenia bowdenového lanka tak, aby boli maximálne vylúčené možnosti náhodného spustenia tohto systému.

 


Jednorázová kontrola

MZK

MPK

ZK

 
13. Dňa 11.6.2011 prišlo v ČR k deštrukcii krídla MZK, typu MW-155, počas letu   Záväzné rozhodnutie HT LAA SR Trvalá MZK Vydané 30.7.2011
14.

Z dôvodu preventívneho pôsobenia proti vzniku udalosti v leteckej prevádzke v súvislosti s používaním, obsluhou a údržbou LŠZ a pohonnej jednotky vybavenej vrtuľou spravidla v tlačnom usporiadaní a taktiež z dôvodu vzniku väčšieho rizika pri používaní pohonných jednotiek vybavených reduktorom a voľnobežnou spojkou pri čom sa táto obsluha vykonáva spravidla na zemi pred letom alebo pri pozemných skúškach ako aj na letiskách a plochách pri lietaní, sa doporučuje dodržiavanie týchto bezpečnostných pravidiel a opatrení:

Doporučené pravidlá a opatrenia:

1. LŠZ (resp. pohonná jednotka) musí byť pred jej použitím spoľahlivo zabezpečená proti samovoľnému pohybu pričom sa musí predpokladať pôsobenia sily ťahu vrtule, sily od reakčného momentu vrtule a prípadne aj sily od gyroskopického momentu vrtule.

2. Je zakázané spúšťať motor LŠZ ak:

 LŠZ nie je obsluhované osobou s platným preukazom spôsobilosti žiaka, pilota, technika LŠZ

 kolesá podvozku LŠZ nie sú zabezpečené klinmi, zabrzdené (ak je LŠZ brzdou vybavené) a LŠZ bez podvozku nie je zabezpečené iným vhodným a spoľahlivým spôsobom

 motor neroztáča osoba na to vycvičená a oboznámená s použitým motorom. Táto osoba nesmie mať na sebe voľné časti odevu, ktoré by mohli byť zachytené vrtuľou

 žiak, pilot, technik a spúšťajúci nezabezpečili, aby sa v priebehu spustenia motora nenachádzala v nebezpečnej blízkosti vrtule, s výnimkou spúšťajúcej osoby, žiadna osoba, zviera alebo predmety, ktoré by sa mohli dostať do styku s vrtuľou

 sa spúšťajúci nepresvedčil, že po spustení motora neohrozí prúd vzduchu iné lietadlá alebo osoby, ani nebude takéto osoby zaťažovať viac ako je to nevyhnutné

 spúšťajúci nedal povel na zapnutie alebo vypnutie zapaľovania motora a žiak, pilot, technik tento povel opakovaním nepotvrdil

3. Osoba vykonávajúca obsluhu pohonnej jednotky nesmie spustiť motor spúšťačom, kým sa nepresvedčil, že sú primerane splnené požiadavky uvedené v ods.)1,2 a že v okolí LŠZ je dostatočný voľný priestor.

4. Pomocné osoby nesmú vykonávať žiadne činnosti pri používaní pohonnej jednotky bez poučenia a zvolenia osoby vykonávajúcej obsluhu pohonnej jednotky.

5. Za chodu motora pohonnej jednotky sa nesmú vykonávať žiadne práce na pohonnej jednotke kedy vzniká nebezpečenstvo zasiahnutia osoby vrtuľou.

6. Zvlášť pri pozemnej skúške pohonnej jednotky musí obsluha dodržať pravidla protipožiarnej ochrany.

7. Osoba vykonávajúca spustenie a skúšku pohonnej jednotky musí byť v pozícií ktorá neumožňuje, aby sa vplyvom neočakávaného pohybu LŠZ dostala mimo dosahu ovládacích prvkov pohonnej jednotky a LŠZ.

8. V okolí LŠZ, na LŠZ ani na obsluhe sa nesmú nachádzať voľné predmety, ktoré by sacím účinkom vrtule, vplyvom vetra alebo inými vplyvmi mohli byť nasaté vrtuľou.

9. U pohonných jednotiek s voľnobežnou spojkou je nutné predpokladať riziko klamu, kedy je motor v chode spravidla na voľnobežnom režime ale vrtuľa sa nemusí otáčať. Toto riziko klamu môže spôsobiť priblíženie sa osoby do roviny otáčania vrtule a pri zvýšení obrátok motora sa roztočí aj vrtuľa a môže dôjsť k zasiahnutiu osoby vrtuľou. Je nutné obsluhou v maximálnej možnej miere vhodným spôsobom zamedziť vzniku tohto rizika klamu. (zamedziť prístupu iných osôb).

10. Doporučujem používať LŠZ s pohonnou jednotkou vybavenou elektrickým alebo ručným štartérom.

11. Spúšťanie motora pomocou ručného roztáčania vrtuľou je potrebné považovať za núdzové a môže ho vykonávať len osoba na to špeciálne zaškolená.

12. Pri spúšťaní motora (napr. ručným štartérom) kedy môže byť hlavná obsluha mimo ovládacích prvkov pohonnej jednotky (ovládanie plynu, ovládanie vypínačov chodu motora, ovládanie bŕzd a pod.) musí táto osoba zabezpečiť spoľahlivé ovládanie týchto prvkov iným vhodným a bezpečným spôsobom. (napr. inou poučenou osobou a pod.)

13. Za chodu motoru pohonnej jednotky je zakázané obsluhujúcej osobe opúšťať miesto, z ktorého má možnosť spoľahlivého manipulovania s ovládacími prvkami pohonnej jednotky a LŠZ.

14. Obsluhujúca osoba musí mať najmä pri pozemnej skúške alebo pohybe LŠZ po zemi neustále prehľad aj o činnosti za pohonnou jednotkou. (napr. pri pozemnej skúške cestou inej osoby sledujúcej činnosť za pohonnou jednotkou a pri pohybe po zemi napr. cestou riadenia prevádzky na ploche).

15. Je potrebné brať ohľad na riziko vyplývajúce z voľného pohybu zvierat v blízkosti obsluhy a miesta vzletu alebo pristátia LŠZ.

16. Každá osoba vykonávajúca činnosti letové alebo pozemné na LŠZ musí na ich výkon získať súhlas (súhlas k využitiu letiska krátkodobý alebo trvalý) a informácie (stav letiska, plochy) potrebné k ich výkonu od prevádzkovateľa letiska, správcu plochy pre vzlety a pristátia LŠZ a vlastníka pozemku (ak sa nejedná o bezpečnostné alebo núdzové pristátie).

17. LŠZ nesmie vykonávať pohyb po pohybových plochách letiska, plochy pre vzlety a pristátia LŠZ ak osoba, ktorá ho riadí:

 nemá platný preukaz žiaka, pilota LŠZ

 LŠZ nemá platný preukaz letovej spôsobilosti (technický preukaz)

 LŠZ nemá platné poistenie zodpovednosti za škody z prevádzky lietadiel

 nemá kvalifikáciu na použitie palubnej rádiostanice (ak sa rádiové spojenie požaduje)

 nezískala od kompetentnej osoby inštrukcie týkajúce sa plánu letiska (plochy LŠZ), pohybových plôch, signálov a inštrukcií organizácie letovej prevádzky, postupov a frazeológie na danom letisku (ploche LŠZ) a ak nie je schopná riadiť sa prevádzkovými požiadavkami na bezpečný pohyb LŠZ na letisku (ploche LŠZ).

18. Pri pozemnej obsluhe LŠZ musíte vylúčiť možnosť úniku ropných látok (benzín, olej) a iných škodlivých látok (chladiaca kvapalina, kyseliny batérií a pod.) aby nemohli vniknúť do pôdy alebo poškodiť konštrukciu LŠZ a zdravie osôb. Pri práci na elektroinštalácií dodržujte opatrenia proti možnosti vzniku skratu, alebo zásahu osôb el. prúdom. Pri práci s tlakovými zariadeniami (napr. kompresory na plnenie pneumatík) dbajte na to, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre dané LŠZ.

19. LŠZ nesmie byť prevádzkované nedbanlivým a neopatrným spôsobom. Let sa musí vykonať a s LŠZ sa musí zaobchádzať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť posádky LŠZ a ostatných osôb a majetku.

20. Plnenie paliva do LŠZ so spusteným motorom je zakázané.

Nasledujúci obrázok je len informatívny. Tieto doporučené pravidlá a opatrenia je potrebné dodržiavať u všetkých motorových vybraných druhov LŠZ v správe LAA SR.

Trvalá

Personálu,

ktorý

obsluhuje

a používa

MZK a MPK

 

Vydané 21.10.2011