ŠTATISTIKA TECHNIKA LAA SR – 2 002

 

A : Personálne zabezpečenie

 

LAA SR disponuje  celkom 32 technikmi . Počas obdobia 2000 - 2002 nebol zaznamenaný prípad porušenia pravidiel činnosti technika . Sú dodržiavané zásady postupov pri procese vystavenia PLS alebo predĺženia platnosti PLS . Všetci technici sú vybavení licenciou technika LAA SR príslušného druhu LŠZ .

 

B : Stav techniky LAA SR – celkové počty

 

LAA SR vo svojom registri techniky vedie celkom 317 LŠZ , z toho je 43 kusov ZK , 33 kusov MZK , 19 kusov MPK , 221 kusov PK .

 

 

C : Inšpekčná činnosť hlavného technika – štatisticky

 

 • 3 . 3 . 2 002  , kontrola technického stavu ZK , Prešov ( ZK 0024 , ZK 0005 )
 • 22 . 3 . 2 002 , kontrola technického stavu PK , Humenné ( počas stretnutia pilotov PK paraglidingklubu  VIHORLAT
 • 18 . 04 . 2 002 , kontrola technického stavu MPK , Bratislava ( počas MSR v motorovom paraglidingu )
 • 4 . 5 . 2 002 , kontrola technického stavu ZK , Podkonické Plieše ( počas MSR – 1 . kolo v ZL )
 • 5 . 5 . 2 002 , kontrola technického stavu PK , Straník ( počas MSR – 1. kolo v PL )
 • 20 . 6 . 2 002 , kontrola PK , Závažna Poruba – výcvikové stredisko PL – p. Jurečka
 • 1 . 8  - 3 . 8 . 2 002 , kontrola MZK , Ružomberok ( počas MSR v MZK )
 • 10 . 8 . – 18 . 8 . 2 002 , kontrola ZK , Podbrezová ( počas MSR a Pohára Podbrezovej s medzinárodnou účasťou v ZL )

 

D : Textová časť štatistiky :

 

            Organizačne je oblasť techniky zabezpečená systémom práce jednotlivých technikov s oprávnením príslušného druhu LŠZ , ktorí vykonávajú prehliadky , kontroly technického stavu a inšpekčnú činnosť a potvrdzujú stav techniky na príslušných tlačivách ktoré sú pre prístupnosť zverejnené na internetovej stránke LAA SR . Príslušné záznamy o prehliadkach zasielajú hlavnému technikovi , ktorý na základe ich návrhov vystavuje technické preukazy letovej spôsobilosti jednotlivých LŠZ . Najčastejšie nedostatky , ktoré zisťujem pri zaslaných dokumentoch je

 • nevyplňovanie kontaktných údajov ( v prípade potreby rýchlej informácie pre majiteľa LŠZ tak hlavný technik má obmedzenú možnosť podať takú informáciu )
 • nevyplňovanie údajov v základnom technickom popise týkajúcich sa vybavenia LŠZ   ( sedačka , záložné padáky a pod . )
 • fotografie posielané dodatočne 

Pre zlepšenie kvality celého technického zabezpečenia by bolo veľmi dobre keby sa zlepšila aj kvalita informácií o poruchách a opravách počas prevádzky na tlačive žiadosti o predĺženie platnosti technického preukazu , z ktorých by sa dal vypracovať kvalitnejší technický rozbor . Celkovo môžem hodnotiť činnosť technikov ako dobrú .

 

            Stav techniky LAA SR sa dá zdokumentovať na základe údajov , ktoré sú uvádzane v žiadostiach o vystavenie preukazu alebo predĺženie platnosti preukazu , z inšpekčnej činnosti a informácií jednotlivých technikov . Hrubé nedostatky pri inšpekčnej činnosti  neboli zistené . Z nedostatkov ktoré boli zaznamenané môžem menovať :

ZK :

 • mierne poškodené evidenčné štítky ( spôsobené skladaním ZK ) – riešiť požiadaním HT o nový evidenčný štítok
 • pri použití nerezových priečnych lán o malom priemere ( do 2,5 mm ) tieto vymieňať v perióde dvoch rokov
 • pri akomkoľvek výskyte korózie priečnych lán tieto meniť za nové ( hlavne prípady starších ZK typu ZK 15 )
 • dôsledne dodržiavať zásadu dvojitého istenia u závesu pilota
 • pri lietaní používať vhodnú obuv
 • koncové lamináty na napínanie plachty neopravovať ale meniť za nové rovnakej kvality
 • nepodceňovať kontrolu ZK po tvrdšom pristáti a zamerať sa hlavne na geometriu ZK  ( tvar nábežného nosníka , tvar výztuh , spoľahlivosť upevnenia plachty na nábežnom nosníku )
 • doporučujem používať dve karabíny ( zavesenie pilota )
 • zakazujem používať duralové karabíny , ktoré sú povrchovo chránené chrómovaním
 • doporučujem v perióde 1 rok vykonávať pozemný nácvik otvorenia záložného padáku

PK :

 • nepoužívať chrómované duralové karabíny upevnenia osádky ( len s klasickou eloxážou ) , v prípade výskytu korózie meniť za nové
 • pri inštalácií záložného padáku overiť ( na zemi ) silu potrebnú na otvorenie záložného padáku . Toto otvorenie by nemalo robiť problém pri aj zvláštnych polohách osádky a pri preťažení . Nesmie však dôjsť k samovoľnému otvoreniu .
 • majitelia postrojov Arrow zvp firmy Karpo Fly ( so záložným padákom vpredu ) sa musia spojiť s výrobcom , s ktorým si dohodnú bezplatnú úpravu predného kontajneru postroja Arrow zvp . ( Sila potrebná k otvoreniu je príliš vysoká asi 160 N , normálna sila na otvorenie by mala byť max 60 N )
 • pri použití bezopletových šnúr mať na vedomí ich obmedzenú životnosť . Tieto šnúry používať výlučne mimoriadne na súťažne účely .

 

MPK :

 • používať paralerné poistenie padák – krosna
 • netesnosti motora – dôsledne riešiť odstránenie príčiny akejkoľvek neúmernej netesnosti motora
 • dodávka paliva musí byť dostatočná , zamerať sa na správnu činnosť dodávacieho čerpadla paliva a dostatočný prietok paliva
 • nepoužívať palivové filtre s papierovou vložkou
 • praskliny výfukov – obmedziť vibrácie motora a v prípade potreby zvárať mosadzou
 • nepoužívať pérové podložky ako zaisťovacieho elementu  pri rotačných častiach – toto zaistenie riešiť iným vhodnejším spôsobom ( drôt a pod . )
 • doporučujem v perióde 3 mesiacov vykonať dôslednú kontrolu spoľahlivej činnosti systému vypínania motoru . ( funkciu vypínača , kábelové vedenie k vypínaču )

MZK :

 • nepoužívať palivové filtre s papierovou vložkou
 • pred zaradením MZK do prevádzky dôsledne overiť geometrické charakteristiky krídla ( najmä vzopätie , vyviazanie a polohu závesu )
 • dodržiavať zásadu paralerného zaistenia polohy priečnika

 

Celkovo môžem hodnotiť stav techniky ako dobrý . Postupným vývojom dochádza k obmene starších LŠZ za novšie typy . V roku 2002 sa podarilo začať výrobu drevených vrtuli na Slovensku HORPROP pre potreby LŠZ  a v podstate je pred ukončením skúšobná prevádzka PK slovenského typu GORDON a samozrejme sa začína v registri techniky objavovať väčší počet slovenských padákových krosien typu MITTER .

 

E : Závery a návrhy :

 

Celkovo hodnotím stav v technickom zabezpečení ako dobrý . 

 

Návrhy :

 

1 . Doporučujem prezídiu LAA SR motivovať činnosť technikov tým aby boli zvýhodnení neplatením poplatku za vystavenie , alebo predĺženie platnosti technického preukazu svojho LŠZ . ( Pozn . Tento návrh bol schválený na konferencií delegátov LAA SR konanej 23.11.2002  ).

 

2 . V prípade neaktívnej činnosti technika počas obdobia viac ako 1 rok ( bez udania dôvodu ) vykonať individuálne školenie . V prípade nezáujmu o školenie a ďalšiu činnosť odobrať licenciu technika .

 

3 . Dôsledne trvať a technikmi dodržiavať požiadavky potrebné k vystaveniu technického preukazu alebo k predĺženiu jeho platnosti a to dodaním úplnej žiadosti o vydanie alebo predĺženie platnosti technického preukazu a pre potreby vydania technického preukazu dodaním úplného základného popisu LŠZ . Prípadne zmeny sú možné len so schválením prezídia LAA SR .

 

4 . Ukončiť a zlegalizovať možnosť výroby PK na Slovensku .

 

F :  Štatistika v grafoch (vo formáte PDF):

ZK1, ZK2, ZK3, tabuľka ZK

PK1, PK2, PK3, tabuľka PK

MPK1, MPK2, MPK3, tabuľka MPK

MZK1, MZK2, MZK3, tabuľka MZK