ZÁVESNÉ  KLZÁKY

 

 

Definícia závesného klzáka bezmotorového :

 

Závesný klzák bezmotorový – je lietajúce športové zariadenie jednomiestne , alebo dvojmiestne , bezmotorové , ktorého vzlet sa uskutočňuje rozbehom pilota vlastnou silou , alebo silou vyvinutou vlečným zariadením určeným pre vzlet závesného klzáka . Bezmotorový závesný klzák je v podstate riadený zmenou  polohy ťažiska sústavy závesného klzáka a osádky . Prípustná je možnosť dodatočného aerodynamického riadenia , najviac však okolo jednej z priestorových osi . Maximálna prázdna hmotnosť závesného klzáka bezmotorového nesmie prekročiť 50 kg . Najmenšia kĺzavosť závesného klzáka bezmotorového teoretická nesmie klesnúť pod hodnotu 4 .

 

Maximálna vzletová hmotnosť :

  • Najvyššia dovolená hmotnosť , kedy závesný klzák bezmotorový vyhovuje súboru požiadaviek pre letovú spôsobilosť závesných klzákov bezmotorových ( LZ-2 ZK ) .
  • Táto hmotnosť musí byť uvedená v základných technických údajoch a obmedzeniach .

 

Základné prevádzkové pravidlá :

  • každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou bezmotorového závesného klzáka musí sa zoznámiť s jeho konštrukciou , pravidlami pre montáž a demontáž , uskladnenie , pravidlami obsluhy a údržby , prevádzkovými obmedzeniami , letovými charakteristikami a špecifickými vlastnosťami toho bezmotorového závesného klzáka , na ktorom predpokladá vykonať letovú prevádzku .
  • Každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou bezmotorového závesného klzáka pozemnou alebo letovou musí svojou činnosťou maximálne možne vylúčiť spôsobenie materiálnej , alebo inej škody osobám nezainteresovaným .
  • Každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou bezmotorového závesného klzáka musí zabezpečiť ochranu svojho zdravia vhodnými ochrannými prostriedkami . Za povinné je potrebné považovať ochranu hlavy ochrannou prilbou a ochranu očí .
  • Každá osoba musí preukázať letovú spôsobilosť svoju a letovú spôsobilosť lietajúceho športového zariadenia . ( musí mať pri sebe pilotný preukaz , technický preukaz ) .

 

späť