ODBORNÁ ČINNOSŤ - ÚVOD

 

Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bola Leteckým úradom Slovenskej republiky poverená výkonom správy nad Lietajúcimi športovými zariadeniami a to nad týmito druhmi:

Toto poverenie je vydané na dobu neurčitú, za podmienky dodržania v ňom stanovených ustanovení.

Poverenie Leteckej amatérskej asociácie č. 2/2009-P  (PDF)

Vydanie tohto poverenia bolo vyvrcholením snáh a praktickej práce viacerých členov LAA SR. Táto praktická práca bola zameraná hlavne na vytvorenie nových vnútorných smerníc a pravidiel pre činnosť v oblasti športového lietania na Lietajúcich športových zariadeniach uvedených druhov. Po stránke techniky je dňom 28.7.2000 schválený „Súbor požiadaviek pre letovú a prevádzkovú spôsobilosť lietajúcich športových zariadení„ a to samostatne pre každý druh uvedených Lietajúcich športových zariadení. Tento súbor je potrebné chápať, ako základnú technickú normu, ktorá stanovuje základné pravidla pre preukázanie a udržanie spôsobilosti LŠZ. Tento súbor má označenie LZ – 2 ( ZK, PK, MZK, MPK ).

Po stránke letovej, je dňom 28.7.2000 schválená smernica LZ1 (smernica pre organizáciu lietania), smernice ZL1, ZL2, ZL3, ZL4(smernice pre organizovanie výcviku).