ROZBOR POVERENIA č. 2/2009–P

Poverenie vydané Leteckým Úradom Slovenskej republiky (ďalej len LÚ SR) dňa 01.01.2009 s účinnosťou od 01.01.2009 a platnosťou na dobu neurčitú, pre Leteckú amatérsku asociáciu Slovenskej republiky (ďalej len LAA SR) so sídlom Framborská 58, 010 01 Žilina.

1. Základy vydania poverenia :

Zákon č.143/1998Z.z o civilnom letectve(letecký zákon), zákon 37/2001 ktorým sa mení a dopĺňa letecký zákon.

Konkrétne paragrafy :

 • § 48 ods. 2 – LÚ SR sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosť poskytovania letových a prevádzkových služieb a ostatných služieb zabezpečujúcich leteckú prevádzku, určuje požiadavky na ich výkon, schvaľuje súvisiacu dokumentáciu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov."
 • § 19 ods. 3 – Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti odborne a zdravotne spôsobilí. Svoju činnosť vykonávajú na základe preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý vydáva LÚ SR. Pre letecký personál lietajúcich športových zariadení (LŠZ) môže vydávať preukazy odbornej spôsobilosti aj právnická alebo fyzická osoba poverená LÚ SR. LÚ SR v poverení určí podmienky na vykonávanie tejto činnosti.
 • § 22 ods. 3 – LÚ SR vydá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla alebo uzná za platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá preukáže právny záujem. Náklady na overenie letovej spôsobilosti lietadla uhrádza žiadateľ. LÚ SR môže overovaním letovej spôsobilosti lietadla poveriť právnickú osobu.
 • § 26 ods. 6 – Náležitosti žiadosti o zápis do registra lietadiel vrátane dokladov o majetkových a iných právach týkajúcich sa lietadla, spôsob preukazovania podmienok zápisu, náležitosti výmazu, prideľovanie značiek štátnej príslušnosti a registrových značiek a podrobnosti o vedení registra lietadiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
 • § 2 c) lietajúce športové zariadenie je lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené LÚ SR v súlade so zákonom 143/1998 v znení neskorších predpisov
 • Smernica LÚ SR č. SM-12 – Osobitné podmienky na stavbu a prevádzku lietajúcich športových zariadení

2 . Činnosti ktoré LAA SR ako poverená osoba môže na základe tohoto poverenia vykonávať :

overovať letovú spôsobilosť a vykonávať dozor nad stavbou LŠZ týchto druhov : padákový klzák(PK), motorový padákový klzák(MPK), závesný klzák(ZK), motorový závesný klzák(MZK)

 • vydávať preukazy letovej spôsobilosti, viesť evidenciu, prideľovať poznávacie značky vybraným druhom LŠZ ( technické preukazy )
 • overovať odbornú spôsobilosť leteckého personálu vybraných druhov LŠZ, vydávať preukazy spôsobilosti leteckého personálu a viesť ich evidenciu. ( pilotné preukazy )
 • stanovovať podmienky na výber a schvaľovanie plôch pre vzlety a pristátia vybraných druhov LŠZ
 • vykonávať dozor nad činnosťou posádok vybraných druhov LŠZ
 • zisťovať skutočnosti súvisiacich so vznikom leteckých nehôd a incidentov a zisťovať príčiny ich vzniku

3 . Činnosti uvedené v bode 2 musí LAA SR vykonávať :

 • v súlade s Leteckým zákonom 143/1998 Z.z
 • v súlade s leteckými predpismi ( predpisy rady L a iné )
 • v súlade s dokumentmi Leteckej informačnej služby Slovenskej republiky
 • v súlade s ostatnými dokumentmi upravujúcimi leteckú prevádzku a činnosti v oblasti civilného letectva na území a vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky
 • spôsobilým personálom a zodpovedajúcim technickým vybavením
 • podľa organizačnej štruktúry LAA SR, ktorá musí byť po celú dobu platnosti poverenia udržiavaná na potrebnej úrovni
 • pre vlastníkov, prevádzkovateľov a letecký personál vybraných druhov LŠZ

4 . LAA SR je pre plnenie týchto činností povinná :

 • preukazovať LÚ SR schopnosť odborného personálu, ktorý v dobe platnosti tohoto poverenia vykonáva dozor nad činnosťami vyplývajúcimi z poverenia
 • spracovávať a po pripomienkovaní LÚ SR vydávať osnovy a postupy pre teoretickú výučbu, praktický výcvik a skúšky žiadateľov o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti Pilot LŠZ a príslušných kvalifikácií pre vybrané druhy LŠZ. Pri tvorbe týchto postupov je LAA SR povinná zapracovať pripomienky LÚ SR, zabezpečiť dostupnosť týchto postupov pre všetok letecký personál a poskytnúť ich LÚ SR.
 • Spracovávať a po pripomienkovaní LÚ SR vydávať smernice a technické normy na overovanie letovej spôsobilosti vybraných druhov LŠZ. Pripomienky LÚ SR je LAA SR povinná zapracovať do vydaných smerníc a technických noriem, zabezpečiť dostupnosť týchto smerníc pre všetok letecký personál a poskytnúť ich LÚ SR
 • Spracovávať a po pripomienkovaní LÚ SR určovať a stanovovať zvláštnosti prevádzky, ktoré sú špecifické pre jednotlivé vybrané druhy LŠZ
 • Zabezpečovať stálu informovanosť členov organizácie a umožniť ostatnému leteckému personálu prístup k leteckým predpisom a aktuálnym informáciám publikovaných Leteckou informačnou službou SR, týkajúcich sa prevádzky vybraných druhov LŠZ
 • Vyhlasovať verejné letecké podujatia, letecké dni a letecké súťaže vybraných druhov LŠZ a žiadať LÚ SR o vydanie povolenia na ich usporiadanie
 • Stanoviť personál zabezpečujúci činnosti spojené s vykonávaním dozoru nad činnosťou posádok vybraných druhov LŠZ a so zisťovaním príčin leteckých nehôd a incidentov a zabezpečiť trvalú dostupnosť tohoto personálu príslušným pracovníkom LÚ SR
 • Poskytovať LÚ SR na požiadanie údaje z evidencie vybraných druhov LŠZ a evidencie leteckého personálu vybraných druhov LŠZ
 • Bezodkladne oznamovať LÚ SR prípady, keď bolo zistené, že došlo vlastníkom, prevádzkovateľom, alebo posádkou vybraných druhov LŠZ k vážnemu porušeniu podmienok užívania vybraných druhov LŠZ
 • Zadržiavať, prípadne odoberať preukazy letovej spôsobilosti vybraných druhov LŠZ a odbornej spôsobilosti leteckého personálu, ak nespĺňajú podmienky stanovené k ich vydaniu, či udržaniu – o dôvodoch zadržania resp. odobratia preukazov bezodkladne informovať LÚ SR. Nariaďovať mimoriadne preskúšania z techniky pilotáže, prípadne povinné kondičné lety s inštruktorom, ak existuje podozrenie zo zníženia vycvičenosti leteckého personálu vybraných druhov LŠZ.
 • Vykonávať odborný dozor nad prevádzkou všetkých vybraných druhov LŠZ
 • V súlade s predpisom L13 bezodkladne oznamovať LÚ SR vznik nehody alebo incidentu vybraných druhov LŠZ formou predbežného oznámenia a predkladať LÚ SR záverečnú správu o zistení príčin nehody. LÚ SR je oprávnený kedykoľvek vstúpiť do procesu zisťovania príčin nehody alebo toto zisťovanie prevziať
 • Overovať a posudzovať spôsobilosť vybraných druhov LŠZ získaných v zahraničí výhradne v súlade s ustanovením čl. 3.5 Smernice LÚ SR č. SM12. Pri dovoze časti a komponentov LŠZ postupovať tak, ako u individuálnej stavby v súlade s ustanovením čl. 3.4 Smernice LÚ SR č. SM12
 • Predkladať LÚ SR ročnú správu o činnosti organizácie a štvrťročné štatistické prehľady o počte vydaných preukazov spôsobilosti leteckého personálu a preukazov letovej spôsobilosti vybraných druhov LŠZ

5 . Ako a na základe akých podmienok toto oprávnenie naplňujeme

Vydanie a zachovanie preukazu letovej spôsobilosti na základe vnútornej smernice LZ-2(ZK,PK,MZK,MPK) – Súbor požiadaviek pre letovú a prevádzkovú spôsobilosť lietajúcich športových zariadení – časť A. Preukazy vydáva a platnosť predlžuje Hlavný technik LAA SR na základe doporučenia autorizovaných technikov

 • Poznávacie značky a evidenčné štítky vydáva Hlavný technik LAA SR podľa vnútornej smernice LZ-2/1 pri dodržaní podmienok uvedených v predpise L7 hlava 6 a 7.
 • Evidencia preukazov letovej spôsobilosti vybraných druhov LŠZ je vedená v centrálnej evidencií HT LAA SR a na sekretariáte LAA SR. Evidencia je priebežne aktualizovaná 1 x za mesiac
 • Vydávanie a predlžovanie platnosti preukazov odbornej spôsobilosti leteckého personálu na základe vnútornej smernice LZ-1. Preukazy vydáva a platnosť predlžuje Riaditeľ letovej prevádzky LAA SR na základe doporučení autorizovaných inšpektorov LAA SR. Evidencia preukazov je vedená na sekretariáte LAA SR
 • Výcvik leteckého personálu sa vykonáva na základe vnútorných smerníc ZL-1,2,3,4
 • Plochy pre vzlety a pristátia LŠZ sa schvaľujú podľa vnútornej smernice LZ-1
 • Zisťovanie príčin leteckých nehôd a incidentov sa realizuje podľa vnútornej smernice o odbornom zisťovaní príčin leteckých nehôd a incidentov a v súlade s predpisom L13 a to určenými a LÚ SR schválenými osobami
 • LAA SR po celú dobu platnosti poverenia má organizačnú štruktúru danú Organizačným poriadkom LAA SR podľa ktorej sú plnené úlohy LAA SR po stránke odbornej a po stránke činnosti organizácie ako občianskeho združenia sa riadi Stanovami LAA SR

6 . Záverečné ustanovenia

Poverenie je vydané na dobu neurčitú.

 • Poverenie stráca platnosť porušením povinnosti v ňom uvedených na základe rozhodnutia LÚ SR
 • Toto poverenie je neprenosné
 • Vydaním tohoto poverenia nie sú dotknuté práva LÚ SR na výkon štátneho odborného dozoru
 • Aktuálny menovitý zoznam personálu LAA SR – autorizovaní inšpektori, inštruktori a technici je zverejnený na internetovej stránke LAA SR, tak isto najnutnejšie smernice a tlačivá pre potreby chodu LAA SR

7 . Základné praktické informácie pre letecký personál vybraných druhov LŠZ v správe LAA SR

a komentár Riaditeľa letovej prevádzky LAA SR

Účelom založenia LAA SR je združovať záujemcov o lietanie a ich priaznivcov, pričom LAA SR presadzuje a háji ich záujmy. Vytvára podmienky pre získanie poverenia štátnych orgánov pre správu leteckej činnosti a pri získaní tohoto poverenia túto činnosť vykonáva. Je to činnosť všetkých nás od pilotných žiakov, pilotov, inštruktorov, inšpektorov, technikov, sekretariátu LAA SR, odborných pracovníkov LAA SR, zväzov LAA SR až po prezídium LAA SR. Každý z nás teda určitým spôsobom má podiel na plnení či neplnení podmienok, ktoré sú v poverení stanovené. Neplnenie podmienok môže pre nás znamenať v krajnom prípade teda aj stratu poverenia. Myslím však, že ten kto chce lietať a vlastne si lietajúci stroj a výcvik zabezpečí na vlastné náklady má iste pocit zodpovednosti na vyššej úrovni a vie, že svojou činnosťou nesmie ohroziť slobodu iného a bude rešpektovať pravidlá stanovené pre toto naše lietanie.

 • Pretože pravidlá pre lietanie a pre plnenie poverenia sú spomenuté v poverení, ktoré je svojím rozsahom dosť komplikované a teda keď zoberieme do úvahy prirodzenú vlastnosť človeka riešiť veci čo najjednoduchšie pokúsim sa tieto „podmienky“ zhrnúť do jednoduchej podoby :

Každý kto chce vykonávať svoju leteckú činnosť legálne musí získať takzvanú odbornú spôsobilosť leteckého personálu ( §19 ods. 3,§48 ods. 3 zákona 143/1998) – teda preukaz pilota alebo žiaka na príslušný druh LŠZ. Podmienky na získanie preukazu sú: byť zdravotne spôsobilý, úspešne absolvovať príslušný výcvikový kurz a úspešne vykonať teoretickú a praktickú skúšku. Tento preukaz je časovo obmedzený a to v závislosti od platnosti lekárskej prehliadky. Platí zásada že piloti do veku 50 rokov majú spravidla platnosť lekárskej prehliadky stanovenú na 24 mesiacov, piloti nad 50 rokov spravidla na 12 mesiacov. Pre predĺženie platnosti preukazu treba dodať novú lekársku prehliadku a potvrdenie o nálete za predchádzajúce obdobie. Piloti ZK a PK musia mať minimálny nálet 15 štartov a 1 hodinu, piloti MZK a MPK minimálne 20 štartov a 15 hodín. Pilotné preukazy, ktorých platnosť nebola predĺžená v stanovenej lehote môžu byť predĺžené do 12 mesiacov po skončení platnosti po dodaní žiadosti o predĺženie doplnenej o protokol o teoretickom a praktickom preskúšaní pred príslušným inšpektorom. V ostatných prípadoch sa požaduje nové absolvovanie výcviku. Pilotný preukaz môže byť aj zadržaný alebo aj odobratý v prípade ktorý je spomenutý v poverení. Platný pilotný preukaz musí mať pilot pri sebe pri vykonávaní letu. Výška poplatkov za vystavenie a predĺženie platnosti preukazov sú zverejnené na našej internetovej stránke

Ďalej let môže byť vykonávaný na LŠZ ktoré získalo preukaz letovej spôsobilosti LŠZ ( § 22 ods. 3, § 48 ods. 3 zákona 143/1998) – technický preukaz. Postup ako toto zrealizovať je zverejnený na našej internetovej stránke v časti HT- hlavný technik a v podčasti „ako si vybaviť techničák“. Platnosť tohoto preukazu je stanovená najviac na 12 mesiacov. Pre predĺženie platnosti preukazu je nutné absolvovať technickú prehliadku LŠZ u autorizovaného technika LAA SR, vypísať žiadosť o predĺženie platnosti preukazu a zaslať to hlavnému technikovi LAA SR. Pre zníženie nákladov LAA SR pri vydávaní preukazov letovej spôsobilosti sa technické preukazy spravidla vystavujú na obdobie troch rokov, ale zároveň sú tam uvedené dátumy kedy treba realizovať predĺženie platnosti. Bez tohoto predĺženia platnosti preukaz stráca platnosť. Každému LŠZ je vydaná poznávacia značka, ktorá sa nemení napr. v prípade predaja inej osobe. Zmenu vlastníctva treba oznámiť hlavnému technikovi LAA SR. V prípade, že nebudete už LŠZ v budúcnosti používať je nutne požiadať o výmaz LŠZ z evidencie LAA SR s uvedením dôvodu s dokladovaním. Každé LŠZ musí byť počas platnosti preukazu udržiavané v takzvanom prevádzkyschopnom stave. Toto si vlastník zabezpečuje sám na základe pravidiel stanovených výrobcom v prvom rade, alebo podľa LZ-2 (ZK,PK,MZK,MPK). Platný technický preukaz musí mať prevádzkovateľ LŠZ pri lete u seba. Každé LŠZ, ktorému je vydaný preukaz letovej spôsobilosti musí byť označené evidenčným štítkom, ktorý obdrží vlastník LŠZ od hlavného technika. Výška poplatkov za vystavenie a predĺženie platnosti preukazov je zverejnená na našej internetovej stránke.

Podľa § 13 ods. (1) zákona 143/1998, prevádzkovateľ lietadla je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a plniť ju. Splnenie tejto povinnosti musí na požiadanie preukázať LÚ SR. Doklad o poistení musí mať prevádzkovateľ u seba pri vykonávaní letu. Toto poistenie sa dá zrealizovať cestou sekretariátu LAA SR. Stačí k tomu pridelená poznávacia značka Vášho LŠZ , telefonický dohovor so sekretariátom s upresnením Vašich požiadaviek, zaplatenie poistného podľa informácií sekretariátu a po krátkej dobe obdržite poistnú zmluvu. Podmienky poistenia sú zverejnené v poistnej zmluve. Výška poistného je zverejnená na našej internetovej stránke.

Podľa § 5 ods (1) zákona 143/1998 sa let musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť posádky lietadla, iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel. Podľa ods.(2) toho istého paragrafu sa let musí vykonať podľa pravidiel lietania vydaných pre jednotlivé časti vzdušného priestoru. Pre nás to značí toľko, že lety môžeme voľne ( bez letového riadenia ) vykonávať vo vzdušnom priestore triedy G. Tento priestor je vzdušný priestor nad územím SR mimo CTR ( riadený vzdušný priestor ), mimo TMA nad 300 m nad zemou ( koncová riadená oblasť ), mimo prihraničných pásiem ( 5 km od hraníc - aktuálne len s Ukrajinou ), mimo zakázaných a obmedzených priestorov. Priestor triedy G siaha od zeme do nadmorskej výšky 2450 m alebo 300 m nad terénom podľa toho čo je vyššie. Pozor netreba si mýliť, že tento vzdušný priestor je využívaný len LAA SR!!! Môžu ho využívať všetci leteckí prevádzkovatelia. Pre nás platí základná podmienka pre vykonanie letu a to je tá podmienka, že let musí byť vykonaný za podmienok viditeľnosti ( v čase od východu slnka do západu slnka podľa miestneho poludníka). Vykonávať lety aj v iných vzdušných priestoroch môžeme tiež, ale za podmienok, ktoré sú pre tieto priestory dané. V praxi to znamená že musíme byť vybavený možnosťou obojstranného rádiového spojenia a musíme spĺňať ďalšie príslušne pravidlá pre lietanie v riadených vzdušných priestoroch. Na našej internetovej stránke je pravidelne po mesiacoch zverejňované využitie vzdušného priestoru a teda každý si môže urobiť predstavu o letovej činnosti počas daného mesiaca. Doporučujem Vám z hľadiska zvýšenia bezpečnosti letov telefonicky oznamovať Vami predpokladanú letovú činnosť orgánom riadenia letovej prevádzky (v blízkosti priestoru Vašej letovej činnosti). Na sekretariáte LAA SR si môže každý záujemca objednať Leteckú orientačnú mapu, v ktorej sú vyznačené priestory riadenia letovej prevádzky, ostatné priestory, letové cesty, chránené krajinné oblasti nad ktorými sa dá lietať ale za určitých pravidiel ( napr. min. výška nad daným miestom 300 m ) ako aj ostatné údaje potrebné pre letovú činnosť vo vzdušnom priestore SR. Pozor však Letecká mapa zvykne byť aktualizovaná.

Záverom môžem jednoducho skonštatovať, že každý kto splnil 4 podmienky uvedené v odrážkach záveru tohoto textu má svoje lietanie zlegalizované, teda splnil základné ustanovenia príslušných zákonov SR. Ďalšími podmienkami sú samozrejme Vaše odborné zručnosti a teoretické znalosti, ktoré plne využívate pri naplnení Vašich túžob, ktoré Vám umožňuje tento letecký šport. LAA SR myslím si vytvorila podmienky na to, že bola LÚ SR akceptovaná tak, že jej mohlo byť vydané poverenie pre správu LŠZ vybraných druhov. Je na nás všetkých aby sme toto poverenie udržali a ďalej hľadali cesty na zvýšenie kvality, bezpečnosti a hlavne aby boli presadzované a hájené záujmy členov tak ako to máme uvedené na začiatku našich stanov.