PADÁKOVÉ  KLZÁKY

 

 

Definícia padákového klzáka bezmotorového :

 

Padákový klzák bezmotorový – je lietajúce športové zariadenie jednomiestne , alebo dvojmiestne , bezmotorové , ťažšie ako vzduch , ktorého vzlet sa uskutočňuje rozbehom pilota vlastnou silou , alebo silou vyvinutou vlečným zariadením určeným pre vzlet padákového klzáka . Bezmotorový padákový klzák je v podstate riadený zmenou  geometrických charakteristík nosnej plochy , ktoré vyvolávajú zmenu veľkosti výslednej aerodynamickej sily , sily aerodynamického odporu a zmenu celkového rozloženia plošného zaťaženia nosnej plochy ako aj vznik prídavných síl a momentov . Nosná plocha nie je určená tuhou konštrukciou . Padákový klzák nie je určený na zoskoky z lietadiel .

 

Maximálna vzletová hmotnosť :

  • 140 kg pre jednomiestne padákové klzáky bezmotorové
  • 210 kg pre dvojmiestne padákové klzáky bezmotorové

Poznámka : Pripúšťa sa 5 % zvýšenie hmotnosti nad stanovené limity v prípade použitia záchranného systému .

 

Základné prevádzkové pravidlá :

  • každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou bezmotorového padákového klzáka musí sa zoznámiť s jeho konštrukciou , pravidlami pre montáž a demontáž , uskladnenie , pravidlami obsluhy a údržby , prevádzkovými obmedzeniami , letovými charakteristikami a špecifickými vlastnosťami toho bezmotorového padákového klzáka , na ktorom predpokladá vykonať letovú prevádzku .
  • Každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou bezmotorového padákového klzáka pozemnou alebo letovou musí svojou činnosťou maximálne možne vylúčiť spôsobenie materiálnej , alebo inej škody osobám nezainteresovaným .
  • Každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou bezmotorového padákového klzáka musí zabezpečiť ochranu svojho zdravia vhodnými ochrannými prostriedkami . Za povinné je potrebné považovať ochranu hlavy ochrannou prilbou a ochranu očí .
  • Každá osoba musí preukázať letovú spôsobilosť svoju a letovú spôsobilosť lietajúceho športového zariadenia . ( musí mať pri sebe pilotný preukaz , technický preukaz ) .

 

späť