Organizačný poriadok LAA SR

HLAVA I : Úvodné ustanovenie

§1 Poslanie organizačného poriadku

Organizačný poriadok LAA SR naväzuje na stanovy LAA SR a upresňuje ich. Organizačný poriadok prijíma Prezídium LAA SR.

HLAVA II : Sekretariát LAA SR

§2 Výkon agendy LAA SR

Sekretariát LAA SR zaisťuje výkon agendy LAA SR. Sekretariát je tvorený Výkonným tajomníkom LAA SR.

§3 Pôsobnosť sekretariátu LAA SR

 1. Vedenie evidencie členov LAA SR
 2. Vedenie dokumentácie LAA SR
 3. Vedenie dokumentácie zväzov LAA SR
 4. Hospodárenie LAA SR
 5. Materiálne zabezpečenie prevádzky LAA SR

§4 Vedenie evidencie členov LAA SR

 1. Evidencia členov LAA SR je vedená formou počítačovej databázy na základe písomných prihlášok členov.
 2. Pri vedení evidencie musia byť splnené podmienky vyplývajúce zo zákona č. ............................. Zz o ochrane osobných údajov.
 3. Súčasť evidencie je prehľad o registrácii členov vo zväzoch.
 4. Z evidencie musia jednoznačne vyplývať okamžite dosiahnuteľné podklady pre hľadisko jednoznačnosti trvania :
 • a) Členstva v LAA SR, evidencia musí zaistiť spoľahlivý podklad pre rozhodnutie o ukončení členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku.
 • b) Registrácie vo zväzoch, evidencia musí zaistiť najmä spoľahlivý podklad o registrácii a jej platnosti.

§5 Vedenie dokumentácie LAA

 • 1. Vedenie platného znenia stanov a organizačného poriadku LAA SR
 • 2. Oznamovanie zmien a doplnkov stanov Ministerstvu vnútra SR.
 • 3. Archivácia uznesení, respektíve zápisov z rokovaní Konferencie delegátov LAA SR, Prezídia LAA SR, KRK LAA SR a ich zverejňovanie na webovej stránke LAA SR.
 • 4. Vedenie evidencie došlej a odoslanej pošty LAA SR.
 • 5. Vedenie evidencie zmlúv uzatvorených LAA SR.
 • 6. Vedenie archívu korešpondencie, medialnych a multimedialných záznamov LAA SR.

§6 Vedenie dokumentácie zväzov LAA SR

 • 1. Vedenie aktuálneho organizačného poriadku zväzu, pokiaľ je tento vytvorený.
 • 2. Archivácia uznesení, respektíve zápisov z rokovaní Valných zhromaždení zväzov, z rokovaní Predsedníctiev zväzov a ich zverejňovanie na webovej stránke LAA SR.
 • 3. Vedenie evidencie členov registrovaných vo zväzoch.

§7 Hospodárenie LAA SR

 • 1. Príprava návrhov pravidiel hospodárenia LAA SR
 • 2. Príprava návrhov rozpočtov LAA SR a zväzov LAA SR, vrátane prípravy rozpočtu správy LŠZ a návrhu cien kalkulácie úkonov správy.
 • 3. Sledovanie príjmov LAA SR, najmä :
 • a) platenie členských príspevkov LAA SR a zväzových príspevkov
 • b) prijatých dotácii, grantov a darov po jednotlivých zložkách LAA SR tak, aby ktorýkoľvek orgán LAA SR bol vždy aktuálne informovaný o stave disponabilných zostatkov peňažných prostriedkov
 • c) úhrad za úkony správy LŠZ a vyhodnocovanie finančnej sebestačnosti správy
 • d) príjmov z hospodárskej činnosti a vyhodnocovanie jej efektivity
 • 4. Vedenie účtovníctva správy LŠZ so samostatným sledovaním nákladov na správu jednotlivých druhov LŠZ.
 • 5. Vedenie hotovostnej pokladne LAA SR.

§8 Vedenie účtovníctva LAA SR

Vedenie strediskového účtovníctva(počnúc rokom 2004), kde strediskami sú :

 • a) LAA SR a jej orgány
 • b) Jednotlivé zväzy LAA SR
 • c) Prevádzka webovej stránky LAA SR a ostatné medialne aktivity LAA SR
 • d) Správa LŠZ
 • e) Hospodárska činnosť

§9 Materiálne zaistenie prevádzky LAA SR

Zaistenie najmä :

 • a) nájomných zmlúv
 • b) prevádzkových potrieb LAA SR
 • c) nákupov hmotného a nehmotného investičného majetku LAA SR
 • d) nákupov služieb
 • e) údržby a opráv majetku LAA

HLAVA III Štruktúra sekretariátu LAA SR

§10 Sekretariát LAA SR je tvorený výkonným tajomníkom LAA SR. Výkonný tajomník LAA SR je menovaný Prezídiom LAA SR a je v pracovnom pomere ku LAA SR. Tento pracovný pomer s ním uzatvára Prezident LAA SR na základe rozhodnutia Prezídia LAA SR.

§11 Výkonný tajomník LAA SR zodpovedá za činnosť sekretariátu v celej šírke jeho pôsobnosti.

HLAVA IV Správa Lietajúcich športových zariadeni

§12 Správa lietajúcich športových zariadení

Letová prevádzka LŠZ v správe LAA SR je vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami leteckého zákona , leteckými predpismi , dokumentmi Leteckej informačnej služby SR , ostatnými smernicami upravujúcimi leteckú prevádzku a činnosti v oblasti civilného letectva ako aj vnútornými predpismi a smernicami LAA SR na území a vo vzdušnom priestore SR . Vykonávanie letovej činnosti na území a vo vzdušnom priestore iných štátov sa riadi aj predpisovou základňou iného štátu a medzinárodne platných predpisov.

§13Štruktúra

Prezídium LAA SR
Riaditeľ letovej prevádzky LAA SR
Letová odborná komisia LAA SR
Hlavný letový inšpektor zväzu
Letová odborná komisia zväzu
Letový inšpektor druhu LŠZ
Letový inštruktor druhu LŠZ
Pilot druhu LŠZ
Žiak druhu LŠZ

§13 Povinnosti a popisy funkcií

Riaditeľ letovej prevádzky :

 • 1) Riaditeľa letovej prevádzky menuje po schválení Prezídiom LAA SR prezident LAA SR a odvoláva ho Prezídium LAA SR . Pokiaľ nie je Prezident LAA SR zvolený alebo nie je schopný vykonávať funkciu Prezidenta LAA SR , menuje Riaditeľa letovej prevádzky člen Prezídia LAA SR poverený Prezídiom LAA SR .
 • 2) Prezident LAA SR, Prezídium LAA SR a Výkonný tajomník LAA SR nezasahujú do odbornej činnosti Riaditeľa letovej prevádzky LAA SR.
 • 3) Nesie zodpovednosť za súlad dokumentov upravujúcich prevádzku LŠZ s obecne záväznými právnymi predpismi . Vydáva predpisy pre prevádzku LŠZ po ich spracovaní odbornými komisiami jednotlivých zväzov v rámci poverenia výkonom správy a je oprávnený samostatne vydávať operatívne záväzné rozhodnutia pre zaistenie bezpečnosti letovej prevádzky LŠZ . Tieto rozhodnutia sú záväzné pre držiteľov všetkých oprávnení , preukazov spôsobilosti , kvalifikácií a licencií vydaných LAA SR a pre všetkých ostatných účastníkov prevádzky LŠZ a užívateľov LŠZ ktorých správou je LAA SR poverená .
 • 4) Riadi a kontroluje hlavných letových inšpektorov zväzov
 • 5) Zodpovedá za tvorbu a funkčnosť informačného systému zabezpečujúceho včasnú a presnú informovanosť funkcionárov LAA SR , prevádzkovateľov LŠZ , užívateľov LŠZ o predpisoch , ich zmenách a doplnkoch a o záväzných operatívnych opatreniach pre zaistenie bezpečnosti prevádzky LŠZ .
 • 6) Prejednáva s príslušnými štátnymi orgánmi predpisy vydávané v rámci správy LŠZ a prejednáva všetky otázky a riešenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti prevádzky LŠZ . Predkladá návrhy na zmeny a doplnky obecne záväzných predpisov .
 • 7) Vedie odborné komisie ako poradné orgány pre riešenie špecializovaných otázok súvisiacich priamo s prevádzkou a výcvikom
 • 8) Menuje a odvoláva Hlavných inšpektorov zväzov na návrh Predsedníctiev zväzov.
 • 9) Na návrh Hlavných inšpektorov zväzu menuje a odvoláva inšpektorov a inštruktorov druhov LŠZ
 • 10)Menuje a odvoláva komisie pre šetrenie leteckých nehôd a incidentov
 • 11)Na základe návrhov Hlavných letových inšpektorov a odborných poradných komisií schvaľuje výcvikové strediska a prevádzkové plochy LŠZ
 • 12)Na základe návrhov Hlavného inšpektora zväzu vydáva preukazy spôsobilosti pilotov LSZ

Hlavný letový inšpektor zväzu :

 • 1) Spracováva podklady pre výcvikové osnovy druhu LŠZ
 • 2) Zabezpečuje šetrenie ohlásených leteckých nehôd a incidentov
 • 3) Dáva návrhy na záväzné rozhodnutia pre potreby zaistenia bezpečnosti letovej prevádzky
 • 4) Vykonáva inšpekčnú činnosť letovej prevádzky druhu LŠZ
 • 5) V prípade závažného porušenia predpisov vzťahujúcich sa k prevádzke druhu LŠZ zadržuje preukaz pilota , respektívne pozastavuje platnosť pilotného preukazu a ďalších kvalifikácií alebo licencií a dáva ho Riaditeľovi letovej prevádzky LAA SR k ďalšiemu riešeniu
 • 6) Dáva návrhy na menovanie alebo odvolanie inšpektorov druhu LŠZ
 • 7) Je povinný viesť si plán kontrolnej činnosti a vyhodnocovať výsledky kontrolnej činnosti
 • 8) Organizuje a vykonáva školenie inšpektorov , inštruktorov a pilotov druhu LŠZ
 • 9) Preveruje splnenie podmienok na zriadenie výcvikového strediska a dáva návrh na schválenie alebo pozastavenie výcvikového strediska Riaditeľovi letovej prevádzky LAA SR
 • 10)Preveruje splnenie podmienok na zriadenie plôch pre vzlety a pristátia LŠZ daného zväzu a dáva návrh na schválenie alebo pozastavenie prevádzkovej plochy LŠZ Riaditeľovi letovej prevádzky LAA SR
 • 11)Kontroluje a hodnotí činnosť výcvikových stredísk pilotov LŠZ zväzu a dáva príslušne návrhy na opatrenia k skvalitneniu leteckého výcviku
 • 12)Koordinuje činnosť inšpektorov druhu a dohliada nad ňou
 • 13)Kontroluje návrhy inšpektorov druhu na vydanie preukazov spôsobilosti pilotov druhu LŠZ a tieto postupuje Riaditeľovi letovej prevádzky LAA SR
 • 14)Je členom odborných poradných komisií a prenáša návrhy zo zväzu
 • 15)Vykonáva teoretické a praktické vyučovanie Letových inšpektorov LŠZ druhu

Letový inšpektor druhu LŠZ :

 • 1) Vykonáva dohľad nad prevádzkou druhu LŠZ a vedie záznamy o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach
 • 2) Je nápomocný pri organizovaní a vykonávaní školenia inštruktorov a pilotov druhu LŠZ
 • 3) Kontroluje činnosť inštruktorov druhu LŠZ
 • 4) Vykonáva preskúšanie žiakov a dáva návrhy na vydanie preukazu spôsobilosti pilota druhu LŠZ Hlavnému inšpektorovi druhu LŠZ
 • 5) Vykonáva teoretické preskúšanie pred zahájením praktického leteckého výcviku a vydáva preukaz žiaka druhu LŠZ
 • 6) Pripravuje podklady a dáva návrh Hlavnému letovému inšpektorovi na zriadenie plôch pre vzlety a pristátia LŠZ druhu
 • 7) Pripravuje podklady a dáva návrh Hlavnému letovému inšpektorovi na zriadenie výcvikového strediska LŠZ druhu
 • 8) Zabezpečuje šetrenie leteckých nehôd a incidentov
 • 9) Môže byť určený za člena poradných odborných komisií
 • 10)Je určovaný do funkcie riadenia letovej prevádzky pri organizovaných akciách a súťažiach LŠZ druhu
 • 11)V prípade závažného porušenia predpisov vzťahujúcich sa k prevádzke LŠZ druhu zadržuje preukaz žiaka , pilota , inštruktora respektívne pozastavuje platnosť a dáva ho Riaditeľovi letovej prevádzky k ďalšiemu šetreniu
 • 12)Vykonáva praktické a teoretické vyučovanie inštruktorov LŠZ druhu podľa schválených výcvikových osnov

Letový inštruktor druhu LŠZ :

 • 1) Vykonáva teoretické a praktické vyučovanie žiakov a pilotov LŠZ druhu podľa schválených výcvikových osnov
 • 2) Dáva návrh letovému inšpektorovi na preskúšanie žiakov a pilotov po skončení teoretickej a praktickej časti výcviku pilota LŠZ druhu
 • 3) Vedie evidenciu priebehu výcviku žiakov a pilotov na predpísaných dokumentoch
 • 4) Môže byť určený do poradných a odborných komisií
 • 5) Môže byť určovaný do komisií k šetreniu leteckých nehôd a incidentov
 • 6) Dáva návrhy na zmeny , doplnky a úpravy výcvikových osnov letovému inšpektorovi LŠZ druhu
 • 7) Vykonáva kontroly pilotov pri letovej prevádzke a v prípade zistenia zvlášť závažných nedostatkov informuje o týchto skutočnostiach orgány LAA SR

Letová odborná komisia LAA SR :

 • 1) Komisiu ustanovuje a členov komisie menuje prezídium LAA SR na základe návrhu Riaditeľa letovej prevádzky LAA SR .
 • 2) Komisiu tvoria spravidla Hlavný letový inšpektori zväzov
 • 3) Predsedom komisie je Riaditeľ letovej prevádzky LAA SR
 • 4) Odborná komisia pracuje ako poradný orgán prezídia LAA SR
 • 5) Právomocou komisie je riešenie návrhov zväzov a vnútorných predpisov a prevádzkových smerníc v rámci LAA SR po pripomienkovaní príslušným štátnym orgánom

Iné ustanovenia :

 • 1) Pilot , inštruktor , inšpektor druhu môže byť držiteľom viacerých oprávnení druhu LŠZ
 • 2) Hlavný letový inšpektor zväzu môže vykonávať túto funkciu len v jednom zväze
 • 3) Funkcia Hlavného letového inšpektora zväzu , letového inšpektora druhu LŠZ , letového inštruktora druhu LŠZ je zlúčiteľná aj s výkonom funkcie v predsedníctve zväzu
 • 4) Funkcia Riaditeľa letovej prevádzky je zlúčiteľná aj s inými funkciami v letovej prevádzke a technickej prevádzke . V prípade inštruktorskej alebo inšpektorskej činnosti v letovej prevádzke príslušne ním podpísané doporučenia schvaľuje prezident LAA SR alebo člen prezídia LAA SR poverený prezídiom LAA SR .
 • 5) Funkcia Riaditeľa letovej prevádzky nie je zlúčiteľná s volenými funkciami v rámci volených orgánov LAA SR.
 • 6) V prípade výkonu inštruktorskej činnosti niektorým z letových inšpektorov druhu musí byť doporučenie podpísané a skontrolované iným letovým inšpektorom druhu
 • 7) V prípade výkonu inštruktorskej činnosti Hlavným letovým inšpektorom zväzu bude doporučenie a schválenie podpísané Riaditeľom letovej prevádzky LAA SR.

§14 Technická prevádzka LŠZ

Technická prevádzka LŠZ v správe LAA SR je vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami leteckého zákona , leteckými predpismi , ostatnými smernicami upravujúcimi letecko - technickú prevádzku a činnosti v oblasti civilného letectva ako aj vnútornými predpismi a smernicami LAA SR .

§15 Štruktúra

LÚ SR ( štátny orgán)
Prezídium LAA SR
Hlavný technik LAA SR
Technická odborná komisia LAA SR
Technik zväzu
Technická odborná komisia Zväzu
Technik druhu LŠZ

§16 Povinnosti a popisy funkcií

Hlavný technik LAA SR :

 • 1) Hlavného technika LAA SR menuje po schválení Prezídiom LAA SR prezident LAA SR a odvoláva ho Prezídium LAA SR . Pokiaľ nie je Prezident LAA SR zvolený alebo nie je schopný vykonávať funkciu Prezidenta LAA SR , menuje Hlavného technika LAA SR člen Prezídia LAA SR poverený Prezídiom LAA SR .
 • 2) Prezident LAA SR, Prezídium LAA SR a Výkonný tajomník LAA SR nezasahujú do odbornej činnosti Hlavného technika LAA SR.
 • 3) Hlavný technik LAA SR zodpovedá najmä za :
 • § Tvorbu a údržbu technických noriem a postupov schvaľovania letovej spôsobilosti jednotlivých LŠZ a postupov schvaľovania typových preukazov
 • § Za tvorbu a údržbu smernice o podmienkach k vydaniu oprávnenia pre výrobu LŠZ či ich dielov a pre predaj zahraničných výrobkov LŠZ či ich dielov
 • § Za tvorbu a údržbu smernice o podmienkach k vydaniu oprávnenia pre skúšobné strediská LAA SR
 • § Za výber a menovanie technikov zväzu a technikov druhu LŠZ prípadne za ich odvolanie
 • § Za kontrolu úrovne a za systém ich odbornej prípravy
 • 4) Zabezpečuje šetrenie leteckých nehôd
 • 5) Spracováva program a realizuje školenia v rámci odborného vzdelávania technikov zväzov a technikov druhu LŠZ
 • 6) Vedie si osobný plán inšpekčnej a kontrolnej činnosti vo výrobe a v prevádzke LŠZ
 • 7) Nesie zodpovednosť za súlad dokumentov upravujúcich prevádzku LŠZ s obecne záväznými právnymi predpismi a je oprávnený vydávať operatívne záväzné rozhodnutia pre zaistenie bezpečnosti prevádzky . Tieto rozhodnutia sú záväzné pre držiteľov všetkých oprávnení , licencií , preukazov spôsobilosti a pre užívateľov LŠZ ktorých správou je LAA SR poverená
 • 8) Zodpovedá za tvorbu a funkčnosť informačného systému , zabezpečujúceho včasnú a presnú informovanosť pri prevádzke LŠZ pre zabezpečenie bezpečnosti prevádzky
 • 9) Prejednáva s príslušnými štátnymi orgánmi predpisy a smernice vydávané v rámci LAA SR . Predkladá návrhy na zmeny a doplnky obecne záväzných predpisov
 • 10)Vedie odborné komisie ako poradné orgány pre riešenie špecializovaných otázok súvisiacich s technickým zabezpečením prevádzky
 • 11)Menuje a odvoláva technikov zväzov a technikov druhu LŠZ na návrh Predsedníctiev zväzov.
 • 12)Vydáva preukazy letovej spôsobilosti , technické preukazy ,oprávnenia na skúšobné stredisko , oprávnenia k výrobe a oprave LŠZ a ich dielov , prideľuje poznávacie značky LŠZ , vedie centrálnu evidenciu LŠZ a centrálnu evidenciu technikov LAA SR
 • 13)V prípade závažného porušenia predpisov vzťahujúcich sa k prevádzke techniky zadržuje preukaz letovej spôsobilosti , technický preukaz , oprávnenia na skúšobné stredisko , oprávnenia k výrobe a oprave LŠZ a ich dielov .
 • 14)Vyhodnocuje výsledky inšpekcií a kontrol a stanovuje opatrenia k odstráneniu nedostatkov
 • 15)Vykonáva stavebný dozor

Technik zväzu :

 • 1) Vykonáva odborný dohľad nad činnosťou technikov druhu LŠZ
 • 2) Vykonáva inšpekčnú činnosť a dáva návrhy Hlavnému technikovi LAA SR na odstránenie zistených nedostatkov v prevádzke techniky druhu LŠZ
 • 3) Zabezpečuje prienik informácií k technikom druhu LŠZ o aktuálnych informáciách v technickom zabezpečení
 • 4) Je členom technickej komisie LAA SR
 • 5) Spracováva a dáva návrhy na zriadenie skúšobných stredísk LAA SR , na vydanie oprávnení k výrobe a opravám LŠZ a ich dielov Hlavnému technikovi LAA SR
 • 6) Vykonáva stavebný dozor nad jednotlivými stavbami LŠZ a vedie prehľad o zahájených a rozpracovaných stavbách v zväze
 • 7) Predkladá návrhy na vydanie typových preukazov Hlavnému technikovi LAA SR
 • 8) Vykonáva periodické kontroly technického stavu LŠZ a dáva návrhy Hlavnému technikovi LAA SR k predĺženiu platnosti preukazu letovej spôsobilosti .
 • 9) Vykonáva prehliadky technického stavu LŠZ za účelom vystavenia preukazu letovej spôsobilosti , technického preukazu LŠZ a dáva doporučenia Hlavnému technikovi k vystaveniu týchto dokladov .
 • 10)Je členom komisií na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov
 • 11)Podľa požiadavky Hlavného technika LAA SR zabezpečuje a riadi odbornú prípravu technikov druhu LŠZ
 • 12)Vykonáva stavebný dozor

Technik druhu LŠZ :

 • 1) Vykonáva dohľad nad individuálnou stavbou druhu LŠZ
 • 2) Vykonáva periodické prehliadky technického stavu LŠZ za účelom predĺženia platnosti preukazu letovej spôsobilosti , technického preukazu a dáva návrhy Hlavnému technikovi LAA SR k predĺženiu platnosti týchto dokumentov
 • 3) Vykonáva prehliadky technického stavu druhu LŠZ za účelom vystavenia preukazu letovej spôsobilosti , technického preukazu a dáva návrhy Hlavnému technikovi LAA SR na vydanie týchto dokumentov
 • 4) Podľa požiadavku Technika zväzu vykonáva vyžiadane inšpekcie a dohľady
 • 5) Dáva návrhy Hlavnému technikovi LAA SR k odobratiu technického preukazu LŠZ , ktoré nie sú z technického hľadiska spôsobilé k prevádzke
 • 6) Podľa požiadavku Technika zväzu sa zúčastňuje na šetrení leteckých nehôd a incidentov
 • 7) Podľa požiadavku Technika zväzu sa zúčastňuje práce technických komisií

Technická odborná komisia LAA SR :

 • 1) Komisiu ustanovuje a členov komisie menuje prezídium LAA SR na základe návrhu Hlavného technika LAA SR .
 • 2) Komisiu tvoria spravidla Technici zväzov
 • 3) Predsedom komisie je Hlavný technik LAA SR
 • 4) Odborná komisia pracuje ako poradný orgán prezídia LAA SR
 • 5) Právomocou komisie je riešenie návrhov zväzov a vnútorných predpisov prevádzkových smerníc , technických noriem v rámci LAA SR po pripomienkovaní príslušným štátnym orgánom

Iné ustanovenia :

 • 1) Technik zväzu , technik druhu LŠZ môže byť držiteľom viacerých oprávnení druhu LŠZ
 • 2) Technik zväzu môže vykonávať túto funkciu len v jednom zväze
 • 3) Funkcia Technika zväzu , technika druhu LŠZ , je zlúčiteľná aj s výkonom funkcie v predsedníctve zväzu
 • 4) Funkcia Hlavného technika LAA SR je zlúčiteľná aj s inými funkciami v letovej prevádzke . V prípade priameho výkonu odbornej činnosti na jednotlivých LŠZ Hlavným technikom LAA SR príslušne ním podpísané doporučenia schvaľuje prezident LAA SR alebo člen prezídia LAA SR poverený prezídiom LAA SR .
 • 5) Funkcia Hlavného technika LAA SR nie je zlúčiteľná s volenými funkciami v rámci volených orgánov LAA SR.