MOTOROVÉ  ZÁVESNÉ  KLZÁKY

 

 

Definícia závesného klzáka motorového :

 

Závesný klzák motorový – je lietajúce športové zariadenie jednomiestne , alebo dvojmiestne motorové , ktorého vzlet sa uskutočňuje silou vyvinutou pohonnou jednotkou .Motorový závesný klzák je v podstate riadený zmenou  polohy ťažiska sústavy motorového závesného klzáka a osádky . Prípustná je možnosť dodatočného aerodynamického riadenia , najviac však okolo jednej z priestorových osi

 

Maximálna vzletová hmotnosť :

  • Najvyššia dovolená hmotnosť , kedy závesný klzák motorový vyhovuje súboru požiadaviek pre letovú spôsobilosť závesných klzákov motorových ( LZ-2 MZK ) .
  • Táto hmotnosť musí byť uvedená v základných technických údajoch a obmedzeniach .
  • 300 kg pre jednomiestne motorové závesné klzáky
  • 450 kg pre dvojmiestne motorové závesné klzáky

Poznámka : Pripúšťa sa 5 % zvýšenie hmotnosti nad stanovené limity v prípade vybavenia záchranným systémom

 

Základné prevádzkové pravidlá :

  • každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou motorového závesného klzáka musí sa zoznámiť s jeho konštrukciou , pravidlami pre montáž a demontáž , uskladnenie , pravidlami obsluhy a údržby , prevádzkovými obmedzeniami , letovými charakteristikami a špecifickými vlastnosťami toho motorového závesného klzáka , na ktorom predpokladá vykonať letovú prevádzku .
  • Každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou motorového závesného klzáka pozemnou alebo letovou musí svojou činnosťou maximálne možne vylúčiť spôsobenie materiálnej , alebo inej škody osobám nezainteresovaným .
  • Každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou motorového závesného klzáka musí zabezpečiť ochranu svojho zdravia vhodnými ochrannými prostriedkami . Za povinné je potrebné považovať ochranu hlavy ochrannou prilbou a ochranu očí .
  • Každá osoba musí preukázať letovú spôsobilosť svoju a letovú spôsobilosť lietajúceho športového zariadenia (musí mať pri sebe platný pilotný preukaz , technický preukaz) .

 

späť