MOTOROVÉ  PADÁKOVÉ  KLZÁKY

 

 

Definícia padákového klzáka motorového :

 

Padákový klzák motorový – je lietajúce športové zariadenie jednomiestne , alebo dvojmiestne , motorové , ktorého vzlet a udržanie letu sa uskutočňuje silou vyvinutou pohonnou jednotkou  . Motorový padákový klzák je v podstate riadený zmenou  geometrických charakteristík nosnej plochy , ktoré vyvolávajú zmenu veľkosti výslednej aerodynamickej sily , sily aerodynamického odporu a zmenu celkového rozloženia plošného zaťaženia nosnej plochy ako aj vznik prídavných síl a momentov . Nosná plocha nie je určená tuhou konštrukciou .

 

Maximálna vzletová hmotnosť :

  • 170 kg pre jednomiestne padákové klzáky motorové bez podvozku
  • 190 kg pre jednomiestne padákové klzáky motorové s podvozkom
  • 260 kg pre dvojmiestne padákové klzáky motorové bez podvozku
  • 300 kg pre dvojmiestne padákové klzáky motorové s podvozkom

Poznámka : Pripúšťa sa 5 % zvýšenie hmotnosti nad stanovené limity v prípade vybavenia záchranným systémom .

 

Základné prevádzkové pravidlá :

  • každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou motorového padákového klzáka musí sa zoznámiť s jeho konštrukciou , pravidlami pre montáž a demontáž , uskladnenie , pravidlami obsluhy a údržby , prevádzkovými obmedzeniami , letovými charakteristikami a špecifickými vlastnosťami toho motorového padákového klzáka , na ktorom predpokladá vykonať letovú prevádzku .
  • Každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou motorového padákového klzáka pozemnou alebo letovou musí svojou činnosťou maximálne možne vylúčiť spôsobenie materiálnej , alebo inej škody osobám nezainteresovaným .
  • Každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou motorového padákového klzáka musí zabezpečiť ochranu svojho zdravia vhodnými ochrannými prostriedkami . Za povinné je potrebné považovať ochranu hlavy ochrannou prilbou a ochranu očí .

Každá osoba musí preukázať letovú spôsobilosť svoju a letovú spôsobilosť lietajúceho športového zariadenia . ( musí mať pri sebe pilotný preukaz , technický preukaz

 

späť